Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/08/2019

Lukas 6:27-38
Haujlwm Zoo thiab Lub Neej Ntseeg

“Yog li ntawd, peb tsis txhob tub nkeeg ua tej haujlwm zoo; yog peb pheej ua tsis tso tseg; muaj ib hnub peb yeej yuav tau sau xwb. Txhua lub sijhawm uas peb pab tau lwm tus, peb yuav tsum pab, tiamsis peb yuav tsum pab cov ntseeg heev dua” (Kalatias 6:9, 10).

Nqi lus nug xav: Ua haujlwm zoo tseem ceeb li cas rau cov ntseeg lub neej? Cov ntseeg tes haujlwm zoo txawv cov tsis ntseeg li cas? Yuav ua li cas peb thiaj li ua tau tej haujlwm zoo uas Tus Tswv qhia?

Txhua yam uas Tus Tswv qhia lub homphiaj yog pab tibneeg muaj kev ntseeg kom tau dim txim, thiab kom tus dim nws lub txim lawm ua tej haujlwm zoo. 2 Timautes 3: 16, 17 qhia hais tias: “Vajtswv Txojlus txhua zaj puav leej yog Vajtswv tshoov tibneeg lub siab kom tibneeg sau. Vajtswv Txojlus yog txoj uas qhia qhov tseeb, qhuab ntuas tus uas ua txhaum, pab tau tus uas ua txhaum, thiab qhia kom sawvdaws paub ua lub neej ncaj ncees. Vajtswv Txojlus qhia li ntawd, kom tus uas ua Vajtswv tes haujlwm thiaj paub txhij, thiab txawj ua txhua yam haujlwm zoo”. “Vajtswv tus uas muaj ib puas tsav yam , nws yuav pub tej uas nej yuav tsum muaj rau nej, kom nej niaj hnub muaj txaus siv thiab muaj txaus coj mus pab lwm tus” (2 Kaulithaus 9:8). Haujlwm zoo pab tau cov ntseeg nyob muaj kev sib raug zoo.

Haujlwm zoo yuav pab rau yus yim hnub yim zoo li Tus Tswv. Tus Tswv yuav muab tus uas nws cawm lawm tsim dua tshiab kom muaj tus moj yam zoo li Nws (Loos 8:29). Muaj tus moj yam zoo li Tus Tswv yog ua lub neej zoo los ntawm nws tes haujlwm, hlub Tus Tswv thiab hlub lwm tus. Tes Haujlwm 10:38 hais txog Tus Tswv li no: “Thiab nej paub txog zaj uas Vajtswv twb pub Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv thiab hwjchim rau Yexus tus uas yog tibneeg Naxales lawm. Yexus mus thoob plawg txhua qhov chaw, nws ua haujlwm zoo, thab cov tibneeg uas raug dab, nws ntiab dab tawm huv tibsi. Yexus ua tau li ntawd, rau qhov Vajtswv nrog nws”.

Tej haujlwm zoo yuav ua rau Vajtswv tau ntsej muag. Neeg ntiajteb tsis nyeem Vajtswv Txojlus, tsis pom Tus Tswv. Tiamsis dhau ntawm cov ntseeg lub neej zoo, lawv yuav paub Tus Tswv thiab qhuas nws. Tswv Yexus qhia hais tias: “Ib yam li ntawd, nej yuav tsum ci rau sawvdaws pom tej haujlwm zoo uas nej ua, lawv thiaj yuav qhuas nej leej Txiv tus uas nyob saum ntuj ceeb tsheej” (Mathais 5:16).

Tej haujlwm zoo yuav pab rau peb tus kheej thiab lwm tus muaj kev kaj siab. Tswv Yexus qhia hais tias: “ Yog li ntawd, txhua tus uas hnov kuv tej lus thiab ua raws li tej lus ntawd, tus ntawd zoo ib yam li tus uas muaj tswvyim, nws ua nws lub tsev rau saum pobzeb. Thaum los nag xob nag cua, dej nyab thiab cua ntsawj lub tsev ntawd. Lub tsev ntawd tsis qaug, rau qhov nws ua rau saum pobzeb” (Mathais 7:24, 25).

Tus uas ua tej haujlwm zoo, yuav ua rau lub tebchaws muaj kev thaj yeeb, kaj siab thiab ruaj khov. Qee zaug yus ua tej haujlwm zoo tiamsis yus raug txomnyem, nyob tiam no yus tsis tau txais nqi zog tog mus txog saum ceebtsheej yus thiaj tau tej nqi zog ntawm yus txojkev ua haujlwm zoo uas yus ua hauv ntiajteb no.

Koj twb los ntseeg Tus Tswv tau hov ntev lawm? Koj lub neej ntawm txojkev ua haujlwm zoo loj hlob li cas lawm?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau yim hnub yim zoo li koj ntawm txojkev ua tej haujlwm zoo los mus pab cov neeg txomnyem.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top