Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/08/2019

Yakaunpaus 2:14-26
Haujlwm Zoo thiab Kev Ntseeg

“Lub cev uas tsis muaj sia yog lub cev uas tuag lawm, ib yam li ntawd txojkev ntseeg uas tsis ua haujlwm yog txojkev ntseeg uas tuag lawm” (Yakaunpaus 2:26).

Nqi lus nug xav: Yog vim dabtsi peb tau dim txim? Haujlwm zoo muaj nujnqis li cas rau kev dim txim? Cov ntseeg puas yuav tsum ua haujlwm zoo thiaj tau dim txim? Vim li cas?

Vajluskub qhia meej meej hais tias peb tau dim txim yog vim peb ntseeg xwb tsis yog vim peb ua haujlwm zoo, lossis yuav tsum muaj haujlwm zoo nrog kev ntseeg thiaj dim. Tim thawj Pualus hais li no: “rau qhov txhua tus uas ua raws li txojkev cai yeej tsis muaj ib tus ncaj ncees tabmeeg Vajtswv li; txojkev cai ntawd tsuas qhia kom tibneeg paub tibneeg txojkev txhaum xwb” (Loos 3:20). “Vajtswv tus uas hlub nej, nws cawm nej dim, twb yog vim nej ntseeg. Qhov uas nej dim ntawd, tsis yog vim nej ua haujlwm zoo, tiamsis yog Vajtswv cia li pub dawb rau nej xwb. Qhov uas nej dim tsis yog nej tug dag tug zog ua, mas nej thiaj tsis muaj lus khav tau” (Efexaus 2:8-9). Peb nco txog tus tub sab uas raug ntsia saum ntoo khaublig nrog Tswv Yexus. Tag nws tiam neej yog ua phem xwb. Tiamsis nws ntseeg Tswv Yexus nws tau mus nrog Vajtswv nyob. Nws tsis muaj sijhawm yuav los mus ua haujlwm zoo li lawm lossis ua ib yam dabtsi los txhiv nws lub txim. Muab los hais mas tsis muaj ib tus tibneeg twg yuav muaj cuab kav hais tias kuv twb ua haujlwm zoo txaus kom kuv dim kuv lub txim lossis kuv twb ua haujlwm zoo los ntxiv kuv txojkev ntseeg es kuv thiaj tau dim txim.

Peb tau dim txim tsis yog vim peb ua haujlwm zoo tiamsis peb tau dim txim cia los ua haujlwm zoo. Muaj ntau yam qhia hais tias yog vim li cas peb yuav tsum ua haujlwm zoo, rau qhov haujlwm zoo ntsig txog kev ntseeg.

Rau qhov haujlwm zoo qhia tau hais tias peb yog ib tus ntseeg tiag. Yakaunpaus qhia meej hais tias, Anplahas cia siab rau Tus Tswv, Tus Tswv suav hais tias nws yog tus ncajncees. Anplahas txojkev ntseeg tsis yog tsuas ntseeg hais tias muaj Vajtswv tiag thiab txhua yam Vajtswv hais puav leej yog, Vajtswv yog tus ncaj ncees xwb tiamsis nws nqis tes mus raws li Vajtswv lub suab nqua hu. Nws kuj nqis tes rau nws txojkev ntseeg uas yog muab nws tus me tub tua fij rua Vajtswv raws li Vajtswv tau samhwm tseg. Yog vim li no Yakaunpaus thiaj qhia hais tias: “Txojkev ntseeg uas tsis ua haujlwm yog txojkev ntseeg uas tuag lawm” (Yakaunpaus 2:26).

Ua haujlwm zoo yog nqe txiv ntawm txojkev ntseeg tiag. Efexaus 2:10 qhia hais tias: “Peb yog cov uas Vajtswv txhais tes puab. Vajtswv tsim peb los nrog Yexus Khetos koom ib txojsia kom peb ua tau tej haujlwm zoo uas Vajtswv twb xub npajtseg cia rau peb ua lawm”. Yog li ntawd, peb tsis ua haujlwm zoo kom tau dim txim, tiamsis tau dim txim los ua haujlwm zoo. Tus uas muaj kev ntseeg tiag tus ntawd yuav tau dim txim. Thaum dim txim lawm nws lub neej yuav hloov dua tshiab. Tus uas dim txim lawm yuav muaj lub neej tshiab. Tus uas muaj lub neej tshiab yuav muaj tus yam ntxwv tshiab, kev xav tshiab, tswvyim tshiab. Tus neeg zoo li ntawd yuav pib ua tej haujlwm zoo uas Tus Tswv xav kom lawv ua. Yog leej twg hais tias nws ntseeg Tus Tswv tiamsis tsis txi txiv uas yog tej haujlwm zoo tus ntawd yuav tsum tig rov saib nws txojkev ntseeg saib puas yog kev ntseeg tiag. Yakaunpaus 1: 26-27 qhia hais tias: “Tus uas xav hais tias nws yog tus uas coj Vajtswv txojkev cai nruj lawm, tiamsis yog nws tsis ceev nws tus nplaig, ces qhov uas nws coj Vajtswv txojkev cai nruj li ntawd yeej tsis muaj nqis rau nws li. Qhov uas nws ua li ntawd, yog nws rov dag nws xwb. Txojkev cai uas Vajtswv uas yog peb Leej Txiv suav hais tias yog txoj uas zoo thiab tseeb, txoj ntawd yog nej yuav tsum pab cov poj ntsuam thiab cov menyuam ntsuag uas raug kev txomnyem quaj ntsuag. Thiab nej tsis xob mus nrog tibneeg ntiajteb ua phem ua qias”.

Koj puas ntseeg Tswv Yexus kom tau dim txim? Koj txojkev ntseeg puas tau txi cov txiv uas yog haujlwm zoo?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau lub neej hloov dua tshiab tshaj qhov qub thiab pab kom me yau txojkev ntseeg tshwm tawm haujlwm zoo mus pab rau coob leej ntau tus.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top