Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/08/2019

Phau Ntawv Nkauj 119:97-104
Ua Zoo Xav Vajtswv Txojlus

“Kuv nyiam koj txojkev cai kawg nkaus li! Kuv xav ntsoov koj txojkev cai ntawd tag hnub tag hmo” (nqi 97).

Nqi lus nug xav: Tus uas sau ntu Vajluskub no qhia hais tias kawm Vajtswv Txojlus muaj nujnqis licas? Vajtswv Txojlus muaj nujnqis licas rua nws tus kheej? Vajtswv Txojlus pab tau koj licas thaum koj kawm thiab ua raws?

Lub ntiajteb no tej kev vam meej pab rau cov ntseeg yooj yim zog rau kev kawm Vajtswv Txojlus xws li kawm Vajluskub saum huab cua tiamsis muaj ib yam uas yuav tsum muaj rau kev kawm Vajtswv Txojlus uas yog peb yuav tsum thov Vaj Ntsujplig ua tus pab kom peb totaub thiab ua raws li Vajtswv Txojlus qhia.

Ua zoo xav Vajtswv Txojlus yuav pab rau cov ntseeg muaj Vajtswv txojkev txawjntse. Vajluskub siv lo lus “rau qhov” ntau zaug qhia tau hais tias Vajtswv Txojlus muaj nujnqis heev rau tus uas ua zoo xav, tus ntawd yuav: ntse dua, paub dua, tsis nyiam ua kev phem kev qias, mloog tej lus tseeb, muaj tswvyim. Lo lus “tag hnub tag hmo” (nqi 97) tsis tau hais kom cov ntseeg yuav tsum tso yus tes haujlwm ua noj ua haus tseg niajhnub niaj hmo kawm Vajtswv Txojlus tiamsis yuav tsum cia Vajtswv Txojlus nyob ruaj hauv yus lub siab, kom Vajtswv Txojlus, qhia yus ua neej tag hnub tag hmo.

Vajtswv Txojlus qhia peb ua neej thiab pab kom peb tiv dhau tej kev sim siab uas los raug peb, yog li ntawd peb “ntse dua” peb “cov yeeb ncuab”. Vajtswv Txojlus yuav pab kom peb “paub dua” peb “cov xibhwb”. Cov neeg uas qhia peb txawm lawv yuav txawj ntse npaum li cas los lawv lub tswvyim kuj muaj nrim. Tiamsis Vajtswv yog tus paub txhua yam thiab Vaj Ntsujplig yog tus yuav pab kom peb paub yam uas peb tsis tau paub li: “Koj cia li thov kuv, kuv yuav teb koj; kuv yuav qhia tej txujci tseem ceeb uas koj tsis tau paub rau koj” (Yelemis 33:3). Vajtswv Txojlus kuj qhia rau peb “txawjntse dua cov tibneeg laus”. Cov laus neeg yeej qhia tej uas lawv ntsib thiab pom dua ntawm lawv lub neej rau peb tiamsis thaum peb muaj Vajtswv Txojlus, Vajtswv yuav pub peb txawj ntse dua tej uas cov laus qhia rau peb. Thaum peb muaj Vaj Ntsujplig qhia, peb yuav muaj kev txawjntse.

Ua zoo xav Vajtswv Txojlus kom paub Vajtswv meej, tiamsis tshaj qhov ntawd yog peb yuav tsum ua raws li nws tej lus qhia. Yog peb “ua raws li” Tus Tswv “tej kev cai” peb yuav “tsis nyiam ua kev phem kev qias” (nqi 101) thiab taug Tus Tswv tug hneev taw. Tus Tswv txojkev yog txojkev ncajncees, yog qhov tseeb coj mus tau txojsia ibtxhis. Tswv Yexus qhia hais tias: “Kuv yog txojkev, yog qhov tseeb thiab yog txojsia; tsis muaj leej twg yuav mus cuag tau Leej Txiv tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb thiaj tau” (Yauhas 14:6).

Tomqab uas tus sau ntu Vajluskub no hais txog nujnqis ntawm qhov uas ua zoo xav Vajtswv Txojlus, nws hais ntxiv li no: “koj tej lus qab zib tshaj zib ntab lawm thiab”. Nws hais li ntawd, twb yog vim nws tau sim Vajtswv Txojlus, nws zoo siab thaum kawm Vajtswv Txojlus thiab txaus siab hlo coj raws li Vajtswv Txojlus qhia. Koj ua zoo xav Vajtswv Txojlus txhua hnub licas?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau nyiam koj Txojlus thiab ua lub neej raws li koj Txojlus qhia. Thov ntuas me yau nco ntsoov hais tias koj Txojlus yuav pab tau me yau muaj tswvyim, thiab nws yog txojkev coj me yau txav los ze koj tshaj qhov qub.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top