Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/08/2019

Yakaunpaus 2:14-26
Kev Ntseeg thiab Kev Nqis Tes

“Txojkev ntseeg los kuj ib yam li ntawd: yog nej hais tias nej ntseeg, tiamsis nej tsis ua ib yam haujlwm tshwm ces nej txojkev ntseeg twb tuag lawm” (Yakaunpaus 2:17).

Nqi lus nug xav: Yakaunpaus qhia haistias kevntseeg thiab kev nqis tes ntsig txog li cas ua ke? Vim licas kevntseeg tsis ua haujlwm tshwm ces yog kev ntseeg tuag? Koj muaj cuab kav ua yam dabtsi qhia tau hais tias koj yog tus ntseeg tiag?

Tus dav yuav tsum tuaj kauj tis txaus nws thiaj ya tau saum ntuj. Tus ntseeg los ib yam nkaus li ntawd, xav kom yus muaj lub neej ntseeg khov kho, muaj Vajtswv lub hwjchim yuav tsum yog muaj kev ntseeg thiab nqis tes ua haujlwm.

Hauv ntu Vajluskub no, Yakaunpaus hais tias: “… yog muaj ib tus hais tias nws yog tus uas ntseeg Vajtswv, tiamsis nws tsis ua raws li nws ntseeg, ces yuav muaj qab hau dabtsi? Yog nws hais li ntawd xwb, nws txojkev ntseeg puas yuav pab tau kom nws dim” (nqi 14). Nws yog ib lo lus nug tiamsis kuj muaj cov lus teb nyob rau hauv thiab: yog lub ncauj ntseeg tiamsis txhais tes tsis ua haujlwm tus ntawd yuav tsis tau txais kev cawmdim.

Ib tus yam ntxwv meej kawg nyob rau hauv Vajluskub qub uas yog Anplahas, nws yog leej txiv ntawm cov neeg muaj kev ntseeg. Vim nws ntseeg, nws thiaj mus raws li Vajtswv nqua hu, tso nws lub tebchaws, kwvtij tseg mus rau lub tebchaws uas nws tsis tau mus txog li. Tau ntau lub xyoo uas ntsib kev nyuaj siab nrog rau kev zoo siab, Vajluskub ua pov thawj hais tias “vim nws muaj kev cia siab, tus Tswv thiaj txaus siab heev rau nws thiab suav hais tias nws yog ib tus neeg ncaj ncees” (Chiv Keeb 15:6). Qhov ntawd xwb tsis tau txaus, Vajtswv tseem yuav sim ntxiv saib nws muaj kevntseeg loj npaum twg, Vajtswv thiaj kom nws muab nws tus metub coj mus tua fij rau Vajtswv. Nws ntseeg khov kho rau Vajtswv lo lus cog tseg hais tias: “…koj yuav muaj xeeb ntxwv coob los ntawm Ixaj raws li kuv tau cog lus tseg rau koj lawm (Chiv Keeb 1:12). Nws ntseeg khov kho hais tias txawm yog Ixaj tuag lawm los, Vajtswv yeej yuav tsa tau Ixaj sawv hauv qhov tuag rov qab los (Henplais 11:19). Vim li ntawd nws thiaj mloog lus thiab muab Ixaj tua fij rau Vajtswv raws li Vajtswv tau samhwm tseg. Nws nqis tes qhia nws txojkev ntseeg. Yeej tshwmsim raws nraim li Anplahas ntseeg tiag, Vajtswv cawm Ixaj thiab cog lus ntxiv rau Anplahas hais tias Vajtswv yuav foom koob hmoov rau Anplahas cov xeeb ntxwv mus rau lwm haiv neeg (Chiv keeb 22:17, 18).

Kev ntseeg ua rau yus nqis tes thiab qhov uas yus nqis tes ntawd tu yus txojkev ntseeg thiab ua rau kev ntseeg loj hlob. Kev ntseeg yuav tsum yog yam uas yooj yim totaub thiab tshwm tawm ntawm yus tes haujlwm. Koj yog ib tus ntseeg, tau noj zoo hnav zoo tiamsis muaj coob leej tsis muaj noj tsis muaj hnav tuaj nrog koj pehawm Vajtswv ua ke, koj tsuas hais lus noj qab nyob zoo thiab hais tias thov Vajtswv pab rau koj tiamsis koj tsis cev tes pab luas; yog koj ua li no koj txojkev ntseeg yuav zoo li cas? Vajluskub qhia hais tias txojkev ntseeg ntawd yog kev ntseeg tuag (nqi 15-17). Yog hais tias koj nyob rau lub tebchaws vam meej, muaj kev ywj pheej, lossis koj loj hlob rau ib tsev neeg npluanuj, muaj noj muaj haus npluamias koj puas nco txog cov menyuam yau uas niajhnub nrhiav noj nrhiav haus tom tej kev, cov laus neeg uas txom txomnyem tsis muaj tsev nyob, raug luag qhuab yuam, caij tsuj? Koj yuav tsum muaj pov thawj rau koj txojkev ntseeg los ntawm tej haujlwm uas koj ua pab rau cov neeg txomnyem ntawd lossis koom tes nrog lwm tus pab cov neeg ntawd. “Lub cev uas tsis muaj sia yog lub cev uas tuag lawm, ib yam li ntawd, txojkev ntseeg uas tsis ua haujlwm yog txojkev ntseeg uas tuag lawm thiab” (Yakaunpaus 2:26).

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau ua haujlwm qhia me yau txojkev ntseeg thiab pab kom me yau ua tau lub neej muaj nujnqis pub rau koj.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top