Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/07/2019

Yaxayas 57:1-21
Vajtswv Nyob Nrog Tus Uas Muaj Siab Lees Txim

Kuv yog tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus thiab yog tus dawbhuv uas nyob mus ibtxhis. Kuv nyob saum qhov chaw siab thiab dawbhuv, thiab kuv nrog cov neeg uas txo hwjchim thiab lees kev txhaum nyob. Yog li ntawd, kuv thiaj txhawb cov neeg uas txo hwjchim thiab lees kev txhaum kom lawv muaj kev cia siab (nqe 15).

Lus nug xav: Yaxayas hais licas txog tus neeg ncaj ncees txojkev tuag? Vajtswv hais licas rau tus uas txoj hwjchim thiab kam lees nws tej kev txhaum? Vim licas koj paub tseeb tias Vajtswv nyob nrog koj?

Nyob hauv feem xub thawj hauv tshooj no (Nqe 1-13), Yaxayas xav kom peb xav txog cov neeg ua zoo thaum lawv tuag saib lawv zoo licas. Nws qhia rau peb paub txog qhov zoo ntawm cov neeg uas muaj lub neej ncaj ncees los ntawm qhov uas qhia txog cov Yudais txoj kev txhaum ib yam li peb mlom, sib deev hauv tej qab ntoo. Vim li lawv ntseeg lawv thiaj muab lawv tej menyuam coj mus tua hlawv fij rau dab hauv tej qhov tsua, thiab lawv ua ntau yam kev txhaum uas txaus ntshai tshaj plaws (nqe 5-7).

Thaum uas hais txog tus neeg zoo txoj kev tuag, Yaxayas qhia tias, thaum tus neeg zoo tuag tsis muaj leej twg quav ntsej lossis mob siab rau lawv tiamsis, thaum lawv tuag lawv dim kev nyuaj siab, lawv tau mus so tom qhov chaw tau zoo thiab kaj siab lug (Nqe 1,2). Nyob hauv Vajlugkub tshiab, ‘Kev kaj siab’ thiab ‘so’ yog hais txog txojkev cawmdim thiab muaj txojsia ibtxhis nrog Vajtswv. Cov neeg uas muaj lub neej ncaj ncees, lub neej tom qab tuag tseemceeb dua lub neej tamsim no. Txawm li ntawd los, peb yuav tsum to taub tias tus neeg ncaj ncees ntawm no yog tus uas raug Vajtswv suav tias ncaj ncees, lossis tus ntawd tau Vajtswv muab txojkev ncaj ncees rau nws dhau los ntawm nws kev lees txim, ntseeg Tswv Yexus thiab lees tias Yexus yog nws tus Tswv cawmseej (Loos 3 :24, 5 :1). Tsis zoo thooj li tus neeg siab phem, tus neeg ncaj ncees tsis nrhiav kev tau zoo, kev pab cawm ntawm ib tug neeg lossis ib lub koom haum twg dhau ntawm Vajtswv.

Nyob hauv feem thib ob (nqe 14-21) hais txog txojkev kaj siab lug thiab txoj koob hmoov uas Vajtswv muab los rau tus uas kam lees nws tej kev txhaum thiab paub tu siab rau nws tej kev txhaum. Tus uas muaj lub siab lees kev txhaum, yog tus uas txo hwjchim los lees paub nws tej kev txhaum yav tas los (Mathais 5 : 3-5). Vajtswv yuav tshem tej tog khaub tawm ntawm txojkev uas tus neeg lees kev txhaum pov tseg mus thiab kho kev kom loj tos tus ntawd, ‘Kuv nyob saum qhov chaw siab thiab dawbhuv, thiab kuv nrog cov neeg uas txo hwjchim thiab lees kev txhaum nyob, yog li ntawd kuv thiab txhawb cov neeg uas txoj hwjchim thiab lees kev txhaum kom lawv muaj kev cia siab’ (nqe 15).

Thaum uas ib tug neeg lees nws tej kev txhaum, Vajtswv yuav kho tus ntawd kom rov zoo li qub, Nws yuav nrog nraim thiab txhawb tus ntawd kom muaj kev cia siab (nqe 18). Nws yuav pub kev kaj siab rau cov uas nyob deb thiab nyob ze kom muaj kev kaj siab. Peb muaj cai xaiv txojkev kaj siab hauv nqe 19, lossis xaiv txojkev nyuaj siab hauv nqe 21. Txojkev xaiv yog nyob txij ntawm nyias tus kheej. Koj yuav xav licas ?

Vajtswv, kuv thov qhuas thiab ua koj tsaug vim nyob hauv koj muaj txojkev kaj siab thiab kaj siab lug rau txhua txhua tus uas kam los lees lawv tej kev txhaum thiab nrhiav koj. Hauv tus Tswv Yexus Khetos lub npe kuv thov koj kho kom kuv rov zoo, coj kuv lub neej thiab txhawb kuv lub zog ib yam li koj tau cog lus tseg.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos : 2Kevcai 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (2)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top