Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/07/2019

Yaxayas 56:1-12
Pab Neeg Uas Vajtswv Tsim Tsa

Thiab tus Tswv hais rau cov neeg txawv tebchaws uas los zwm ua nws haivneeg hais tias uas hlub nws thiab to nws, hwm nws hnub Xanpataus, thiab coj raws li nws txojlus cog tseg hais tias, “Kuv yuav coj lawv mus nyob hauv Xi-oos uas yog kuv lub roob dawbhuv, kom lawv muaj kev zoo siab nyob hauv kuv lub tsev uas yog qhov chaw pehawm kuv, kuv yuav txais lawv tej khoom uas muab fij rau saum lub thaj. Kuv lub Tuamtsev yuav hu ua txhua haivneeg qhov chaw thov Vajtswv” (nqe 6, 7).

Lus nug xav: Vajtswv samhwm yam dabtsi tseemceeb ntawm no? Mus nrog lo lus samhwm no yog lo lus cog tseg dabtsi? Koj tau ua mus raws li lo lus samhwm tseg no licas?

Cov thawj coj Yixalayees lub sijhawm ntawd tsis muaj kev txhawj xeeb txog tej pejxeem lawv tsuas npaj rau lawv tus kheej xwb. Vim li ntawd, tej lus uas hais hnyav heev hauv nqe 9-12 yog hais txog cov thawjcoj Yixalayees txojkev swb hauv kev tswj hwm pejxeem thiab kav tebchaws. Thaum zoo li ntawd, Vajtswv los hais rau Yaxayas paub txog haiv neeg uas Vajtswv tsim tsa los. Ntawm no yog ib haiv neeg uas nyob tsis muaj ciam liaj ciam av, thiab yog tasnrho lwm haiv neeg mus rau cov neeg uas tsis tsim txiaj huv tibsi (Nqe 3,6). Tom qab Vajtswv hais tias Nws yuav coj cov Yixalayees rov qab los nyob ua ke, Nws hais ntxiv tias Nws yuav coj lwm haiv neeg nrog cov Yixalayees los thiab. Lwm haiv neeg no yog tej haiv neeg uas tsis koom caj ceg ntawm Yawm koob Aplahas los. Vim li ntawd, hauv Vajtswv lub tsev yuav tsis muaj lwm haiv neeg thiab haiv neeg Yudais ntxiv lawm, tiamsis sawv daws yuav dhau los koom ua ib lub cuab yig hauv Tswv Yexus Khetos.

Tasnrho cov neeg no puav leej muaj feem los koom rau haiv neeg uas Vajtswv npaj tseg. Vajtswv yuav pub lawv muaj npe nyob rau hauv Vajtswv lub Tuamtsev thiab hauv Vajtswv lub tebchaws, yog tias lawv coj mus raws li Vajtswv txoj Kevcai (nqe 5). Peb kuj yuav tau hais ntxiv tias, mus raws li Mauxes txoj kevcai, cov neeg ua phem ua qias thiab lwm haiv neeg tsis muaj feem yuav los koom haiv neeg Yixalayees txojkev Pehawm kom puv npo ib zaug li (Khiavdim 12:43; 2Kevcai 23:1-8). Tej kevcai qub no tau rhuav pov tseg huv tibsi nyob rau Yexus tiam. Tasnrho txhua tus tibneeg puav leej muaj cai mus rau saum Vajtswv lub roob dawbhuv, tau cai mus rau hauv lub Tuamtsev pehawm Vajtswv. Pab neeg uas coob heev no yog pab uas tau Vajtswv xaiv hauv lub ntiajteb uas tsis muaj kev ncaj ncees no los. Tes haujlwm ntawm txhua tus uas los nyob ua ke no yog coj lub neej mus raws li qhov tseeb thiab qhov ncaj ncees (nqe 1), tuav ruaj txoj kev ntseeg thiab khiav deb ntawm tej kev phem kom haiv neeg no thiaj yuav loj hlob muaj zog. Ntawm no kuj yog tej lus samhwm uas Vajtswv hais rau peb txhua tus niaj hnub nimno.

Koj muaj feem licas los koom tes txhim kho haiv neeg loj uas Vajtswv tsim tseg?

Vajtswv, thov qhuas thiab ua Koj tsaug vim koj qhia kuv paub ua lub neej ncaj ncees thiab khiav deb txoj kev txhaum kom kuv muaj feem los koom rau cov ntseeg uas nyob thoob lub ntiajteb no.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: 2Kevcai 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top