Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/07/2019

Yaxayas 55:1-13
Sab Ntsujplig Hloov Dua Tshiab

Tus Tswv hais tias, “Leejtwg nqhis dej, cia li los haus, muaj dej nyob ntawm no! Leejtwg tsis muaj nyiaj, cia li los yuav dawb thiab noj! Cia li los yuav cawv txiv hmab thiab mis nyuj, tsis tas them nyiaj li (nqe 1).

Lus nug xav: Tej uas Vajtswv muab rau cov Yixalayees thaum ub thiab peb cov ntseeg niaj hnub nimno yog dabtsi ? Tej ntawd muaj nqis licas thiab coj koob hmoov dabtsi los rau peb ? Koj sab ntsujplig lub sijhawm no zoo licas lawm ? Koj cheem tsum yam dabtsi ntawm Vajtswv?

Dej lossis lub pasdej piv txog kev kaj siab lug ntawm sab ntsujplig. Vim li ntawd, cov lus xub thawj hauv tshooj no yog tej lus nqua hu txhua tus uas tab tom nqhis dej ntawm sab ntsujplig cia li los cuag Vajtswv. Tswv Yexus hais txog cov dej haus tas muaj txojsia ibtxhis uas Nws muab los rau txhua tus uas nqhis dej, thiab niaj hnub nimno, Nws tseem niaj hnub nqua hu peb los cuag Nws los txais cov dej ntshiab sis ntawm sab ntsujplig (Yauhas 4 :10-14). Tsis yog Vajtswv tsuas muab cov dej ntawm sab ntsujplig rau peb xwb, Nws tseem yuav muab txojsia ibtxhis los rau peb txhua tus thiab (1-3). Tej yam uas yuav yug tau peb sab ntsujplig kom loj hlob siv nyiaj siv kub los yuav tsis tau, tiamsis ntawm no yog ib qhov pub dawb ntawm Vajtswv rau peb tibneeg dhau los ntawm Tswv Yexus txojkev tuag saum tus ntoo Khaublig.

Txawm lub sijhawm no cov Yixalayees tab tom raug ua cev qhev rau tim tebchaws Npanpoloos los lawv pib muaj cuab yig, muaj metub menyuam, muaj vajtse, mas lawv tsis xav rov qab los rau hauv tebchaws Yixalayees ntxiv lawm thiab. Vim li ntawd, Vajtswv thiaj nug lawv tias : Puas tseeb nej txaus siab rau tej uas Npanpiloos muab rau nej ? Tej uas nej tau ntawd puas yog muaj nqis rau nej mus ib txhis (Nqe 2). Thiab Nws qhia rau lawv paub tias, lawv tsuas nrhiav tau txojkev zoo siab thiab kaj siab lug hauv Vajtswv xwb. Niaj hnub nimno, Vajtswv kuj nug cov lus nug zoo ib yam li ntawd rau peb : Nej puas txaus siab rau tej uas ntiajteb muab rau nej ? Lossis nej ntshaw ib yam dabtsi uas zoo dua ? Muaj coob leej ntau tus xav tej yam zoo uas nyob hauv lub ntiajteb no thiab tso tseg txhua yam zoo uas nyob mus ib txhis ntawm Vajtswv uas Nws twb muab los rau peb lawm.

Yog peb ua tib zoo xav, peb yuav pom tias qhov uas nrhiav Vajtswv tus dej siab tsim nyog yog tam sim no ntag (Nqe 6). Txawm tias Vajtswv yeej ua siab ntev tos peb ntxiv ob peb hnub, los thov kom peb nco ntsoov tias Nws yuav tsis tos peb mus ibtxhis. Nws hu cov neeg uas ua phem, tsis ncaj ncees tso lawv tej kev phem tseg (nqe 7). Txoj kev phem yog tej yam uas ua mus raws li peb lub siab ntshaw, thiab yog lub homphiaj uas peb to taub zoo. Yog tias peb tig rov los cuag Vajtswv, lees peb tej kev txhaum rau Nws thiab zam txim rau lwm tus, Vajtswv yog tus siab dawb siab zoo Nws yuav zam peb tej kev txhaum huv tibsi mus.

Tam sim no puag hauv koj lub siab puas tseem muaj tej kev xav phem, tsis ncaj ncees twg li ?

Vajtswv, thov koj zam txim rau kuv, vim nyob puag hauv kuv lub siab tseem muaj tej kev ntshaw, tseem muaj tej kev xav tsis ncaj ncees. Thov kom ntxuav kom kuv muaj lub siab dawb huv pub rau koj lub sijhawm no ntag.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos : 2Kevcai 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top