Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/07/2019

Yaxayas 54:1-17
Txhim Kho Kom Pawgntseeg Loj Hlob

Koj yuav txav koj ciam dej ciam av kom dav mus ntxiv; koj tej pejxeem yuav rov los nyob hauv lawv tej qub teb qub chaw uas nimno lwm haivneeg kav lawm. Tej nroog uas nimno ua suabpuam tas lawm, yuav rov muaj neeg nyob puv nkaus (nqe 3).

Lus nug xav : Tus pojniam uas tsis muaj taus menyuam ntawm no yog hais txog leej twg ? Vajtswv cog lus licas rau tus uas muaj tsis taus menyuam no? Muaj tej lus samhwm twg thiab muaj tej lus cog tseg twg rau koj hauv ntu Vajlugkub no?

Nyov hauv ntuj Vajlugkub no, Yaxayas muab Yixalayees los piv zoo li tus pojniam uas tsis muaj taus menyuam, vim cov menyuam uas yog pejxeem Yixalayees raug kuav mus ua cev qhev tas lawm. Txawm li ntawd los, Vajtswv cog lus tseg tias, muaj ib hnub tus pojniam no yuav muaj menyuam coob heev. Vajtswv hais rau tus pojniam no ua nws lub tsev ntaub kom dab ntxiv, txuas tej hlua tsev ntaub kom ntev…, yuav muaj neeg rov los nyob (nqe 2,3). Ntawm no tsis yog ib daim duab uas hais txog haiv neeg Yixalayees rov los coob heev xwb, tiamsis tseem yog ib daim duab uas hais Vajtswv lub Pawgntseeg kev loj hlob thoob ntiajteb. Ntawm no kuj yog qhov piv txwv uas Petus muab hauv nqe 1 los hais txog lub nroog Yeluxalees saum ntuj Ceebtsheej uas yog Vajtswv Pawgntseeg tiag (Kalatias 4 :27). Tej lus hais tseg no puav leej tiav tas huvsi rau tiam Vajlugkub tshiab thaum uas Tswv Yexus cov thwjtim tawm mus tshaj tawm Txojmoo zoo mus thoob ntiajteb, coj txhua haiv neeg los ntseeg Vajtswv, kov yeej tej kev tswjhwm hauv lub qab ntuj uas tsaus ntuj nti no lawm (Efexus 6 :12).

Thaum ub, Vajtswv cog lus tias Nws yuav tsis cia hluav taws los hlawv lub ntiajteb no ib zaug ntxiv lawm (Chivkeeb 9 :11). Lub sijhawm no Vajtswv cog lus tias Nws yuav tsis chim thiab tsim tso lub nroog Yeluxalees tseg. Dhau los ntawm tej lus uas Nws hais, qhia rau peb paub tias, Nws hlub thiab pab cawm cov neeg ncaj ncees uas tseem muaj sia nyob (7-9). Vajtswv cog lus tias, yuav muaj kev thajyeeb mas nws yuav ua mus raws li tej lus uas Nws cog tseg (Nqe 10). Tej lus cog tseg no yog lus tiv thaiv tej yeeb ncuab ntawm sab ntsujplig rau Vajtswv txhua tus menyuam. Niaj hnub nimno, tej lus cog tseg no tau muab los rau peb cov uas koom tes rau kev txhim tsa kom Pawgntseeg loj hlob hauv lub ntiajteb no (Mathais 16 :18).

Lub tsib hlis xyoo 1972, William Carey tau qhuab qhia ib zaj qhia zoo heev mus raws li nqe 1 thiab 2 rau ib pab xibhwb uas nyob rau teb chaws Anh Quốc. Nws xaus nws zaj qhia los ntawm lo lus : ‘Cia siab rau tej haujlwm loj. Siv zog los ua tej haujlwm loj !’ Nqi zog yog ob peb lub hlis tom qab xwb muaj tsib tug xibhwb sawv los tsim tsa muaj Koom Haum tshaj tawm Txojmoo Zoo Npativ.

Koj npaj tos tej haujlwm loj twg li ntawm Vajtswv ? Koj tab tom koom tes rau ib tes haujlwm loj twg li hauv tes haujlwm tsim tsa Vajtswv lub Tebchaws ?

Vajtswv thov koj pab kom kuv muaj txaus kev ntseeg los npaj tes haujlwm loj ntawm Koj thiab siv zog los ua tej haujlwm loj pub rau Koj thiab Koj lub Pawgntseeg.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos : Henplais 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top