Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/07/2019

Tes Haujlwm 3:1-8
Npaj Tos Dabtsi ?

nws sawv tsees nrog Petus thiab Yauhas mUs rau hauv lub Tuamtsev thiab nws dhia pajpaws ua Vajtswv tsaug (Nqe 8).

Lus nug xav: Tus txiv neej tuag ceg uas zaum ntawm lub rooj vag zoo nkauj, xav licas, thiab qhov nws ntshaw tau yog dabtsi (2-5)? Nws txojkev xav hloov licas thaum hnov Petus hais: “Wb tsis muaj nyiaj muaj kub…” thiab qhov uas nws txais tau rau nws tus kheej? Tus txiv neej no txoj kev ntseeg rau ntawm Vajtswv qhia tshwm licas? Koj kawm tau dabtsi hauv zaj xwm tus tuag ces tau kho zoo?

Ib tug tuag ceg puag hauv niam plab los, nws ob txhais taw me heev tsis muaj zog txaus yuav nres taus nws lub cev. Thaum me los, nws yeej ib txwm tsis tau dhia ua si li lwm tus menyuam yaus koom nws hnub nyoog. Ntshai tej zaum yeej muAj ntau zaug heev nws nug tias vim licas nws ob txhais taw yuav zoo li ntawd? Vim licas yus yuav hmoov tsis zoo li ntawd? Thaum nws loj lawm, nws mus ua tsis tau liaj teb yug nws sab nqaij tawv. Txhua txhua hnub, nws kom tibneeg pab nqa nws tuaj tso rau ntawm lub rooj vag zoo nkauj thov nyiaj ntawm cov neeg uas tuaj mus rau hauv Tuamtsev Pehawm. Ntshai tej zaum qhov uas nws ntshaw tsHaj plaws kuj tsis mus deb dua qhov uas yuav ua licas kom thov tau ntau nyiaj cia rau tej lub sijhawm raug mob uas tuaj tsis taus thov nyiaj lawm. Nws lub neej yav tom ntej tsuas yog tsaus ntuj nti xwb.

Thaum nws nyuam qhuav ntsia pom Petus thiab Yauhas nkawd yuav mus rau hauv Tuamtsev, nws txawm tsa suab hlo los thov nkawd nyiaj. Ntshai tej zaum xub thawj nws yeej tas kev cia siab vim paub tias Petus thiab Yauhas nkawd tsis muaj nyiaj. Tsis muaj nyiaj ces tseem yuav muab tau dabtsi rau yus thiab? Tiamsis tom qab kiag lub sijhawm uas Petus tuav Tswv Yexus tus uas yog neeg Naxales lub npe los kho nws, nws txawm hnov ib qhov kev hloov pauv loj heev hauv nws lub cev. Tus txiv neej no txojkev ntseeg tau qhia tshwm los ntawm qhov uas nws sawv tseem nrog ob tug thwjtim mus rau hauv Tuamtsev; nws dhia paj paws ua Vajtswv tsaug. Nws zeem paub meej hais tias, Tswv Yexus tus uas yog neeg Naxales lub npe tau kho nws zoo. Ib txojkev zoo siab kawg nkaus nyob hauv nws lub siab. Qhov txujci tseemceeb no tsis yog kho tus txiv neej no zoo los ntawm sab nqaij tawv xwb tiamsis kho nws zoo los ntawm sab ntsujplig thiab sab kev zoo siab huv tibsi. Txij no mus, tus txiv neej no yuav mus ua taus haujlwm pab kom nws muaj noj muaj haus, tsis tos lwm tus txojkev pab ntxiv lawm, thiab loj tshaj qhov ntawd tus txiv neej no tau paub txog Vajtswv, Vajtswv txojkev hlub thiab Nws lub hwjchim kho mob zoo. Nws nco Vajtswv txiaj ntsig thiab pib nws lub neej dua tshiab los mus Pehawm thiab teev tiam Vajtswv ib leeg.

Koj taij thov thiab xav txais tau yam dabtsi? Puas muaj tej zaum koj tas kev cia siab vim Vajtswv tsis tau muab rau koj yam uas koj taij thov lawm tau? Peb tus Vajtswv yog tus uas ncaj ncees, tus uas muaj hwjchim loj txaus yuav pab kho kom koj zoo ntawm sab nqaij tawv, sab ntsujplig thiab sab kev xav mus raws li lub homphiaj uas Nws twb teeb tseg cia lawm. Peb yuav tsum muaj lub neej Pehawm Nws, ua Nws tsaug, thiab nyob tso siab phluav hauv Vajtswv txojkev hlub uas nws muab pub rau peb.

Qhov uas koj ntshaw tau hnub no puas loj tshaj dua zaub mov noj, nyiaj txiag siv rau hauv koj lub neej?

Vajtswv, thov Koj pab kom kuv ntsia pom tej yam cheem tsum tiag hauv kuv kev ua neej los tsa suab taij thov koj. Thov koj pab kom kuv muaj txaus kev ntseeg los npaj tos tej yam uas loj tshaj tibneeg txojkev xav. Thov koj pub rau kuv kom kuv muaj txoj kev ntseeg ruaj khov kho los Pehawm koj tas kuv siab ntsws, ua neej rau Koj tau ntsej muag.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos : Henplais 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top