Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/07/2019

Phau Ntawv Nkauj 119:89-96
Vajtswv Txojlus Nyob Mus Ibtxhis

Tus Tswv, koj txojlus yuav nyob mus ibtxhis; thiab nyob ruaj nrees saum ntuj ceebtsheej mus li (nqe 89).

Lus nug xav: Tus sau qhia txog Vajtswv Txojlus zoo licas? Vajtswv Txojlus muaj nqis licas rau nws lub neej? Koj kawm tau dab tsi dhau los ntawm tus sau phau Ntawv Nkauj no lub neej?

Pib hauv tshooj no, tus sau qhua Vajtswv vim Vajtswv Txojlus nag hmo, hnub no thiab mus ib txhis tsis paub hloov (89-91). Tej lo lus zoo li, nyob mus ib txhis thiab nyob ruaj nrees ib tiam dhau rau ib tiam qhia rau peb paub txog qhov ruaj nrees hauv Vajtswv Txojlus. Nyob hauv lub Vaj Edees thaum ub, Xatas tau tseb rau hauv tibneeg lub hlwb txog kev ua xyem xyav rau Vajtswv Txojlus. Xatas los rau ntawm ib tug nab thiab nug Evas tias: “Vajtswv yeej txwv kom neb tsis txhob noj txhua yam txiv ntoo hauv no lov?” (Chivkeeb 3:1). Xatas yeej ib txwm nrhiav txhua txoj hau kev los mus tawm tsam Vajtswv Txojlus. Ntau txhiab xyoo dhau los kuj muab coob leej ntau tug siv txhua txoj hau kev los muab phau Vajlugkub pov tseg, los Vajtswv Txojlus tseem muaj nyob ruaj khov kho vim Vajtswv yog tus ncaj ncees (90) thiab Nws Txojlus yuav nyob mus ib txhis.

Nqe 92-95 qhia rau peb pom vim ntseeg Vajtswv Txojlus uas nyob mus ib txhis, mas txawm yuav ntsib ntau yam kev txomnyem, tsimtxom, uas yog tibneeg nrhiav tua, los nws tsuas nrhiav paub Vajtswv tej lus nkaus xwb. Thaum nws tas siab ‘ntshaw paub’ Vajtswv Txojlus ces Vajtswv pub rau nws muaj sia lossis Vajtswv tsom kwm thaiv ntis nws txojsia. Cov lus ‘ntshaw paub’ ‘nco ntsoov’ ‘niaj hnub nrhiav’ thiab ‘nquag plias’ qhia rau peb paub tias nws muaj nplooj siab xav kawm paub Vajtswv Txojlus mus nto ntsis. Vajtswv Txojlus qhia tias : ‘Nej yuav nrhiav kuv thiab nej yuav ntsib, thaum nej nrhiav kuv tas siab tas ntsws’ (Yelemis 29 :13). Tas siab tas ntsws kawm thiab tshawb nrhiav Vajtswv Txojlus kuj ib feem uas qhia tias tus ntawd yog Vajtswv tug tiag (94). Thaum peb kawm Vajtswv Txojlus tas siab tas ntsws, Vajtswv yuav pub kom peb muaj kev kaj siab lug hauv txhua yam teeb meem uas peb ntsib.

Sau zog hauv ntu Vajlugkub no, tus sau qhia rau peb paub tias nws tsis paub dabtsi txog Vajtswv Txojlus. Nws sau : ‘Kuv paub hais tias tsis muaj ib yam dabtsi yuav zoo tas huvsi, tiamsis koj tej kevcai yeej zoo kawg nkaus li’ (96). Kev paub ntawm tibneeg muaj ciam, txawm tias tej uas tibneeg tshaj tawm tias zoo kawg nkaus lawm los kuj tseem muaj tej qhov tsis zoo me me nyob rau hauv. Tiamsis Vajtswv Txojlus nyob tsis muaj ciam thiab nyob mus ib txhis. Txawm lub ntuj lub ntiajteb no yuav phem licas, los Vajtswv yog tus uas tuav lub ntiajteb no hauv nws lub xib teg. Vajtswv tej lus cog tseg tsis yog ruaj khov xwb tiamsis tseem yuav nyob mus ib txhis. Peb cia li tso siab lug thiab mus hauv Vajtswv Txojlus mus !

Koj puas ntseeg tias Vajtswv yog tus ncaj ncees ? Koj tab tom nrhiav Vajtswv dhau los ntawm Vajtswv Txojlus licas ?

Vajtswv, thov koj Txojlus hloov kuv lub neej, pab kom kuv paub nrhiav koj tas kuv lub siab lub ntsws thiab nyiam kawm paub Koj Txojlus heev dua qub.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos : Henplais 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (2)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top