Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/07/2019

Tes Haujlwm 2:40-47
Pawgntseeg Uas Zoo

Lawv niaj hnub mus pehawm Vajtswv hauv lub Tuamtsev, thiab lawv noj Yexus rooj mov thiab noj mov ua ke hauv lawv tej tsev ib lub dhau ib lub, txawm yog muaj ntau muaj tsawg los lawv sawvdaws zoo siab noj (nqe 46).

Lus nug xav: Pawgntseeg xub thawj pib licas (nqe 40-41)? Pawgntseeg xub thawj muaj tejhauj lwm zoo twg li? Pawgntseeg uas koj nyob yuav tsum muaj tej yam dabtsi kom mus tau zoo ib yam li Pawgntseeg xub thawj?

Yuav xaus hauv Petus zaj lus qhuab qhia, nws nqua hu cov pejxeem sawv daws yuav tsum muaj kev txiav txim siab ntawm lawv tus kheej, xaiv ua lub neej kom txhob zoo li lawv pojkoob yawm koob uas tsis lees paub Vajtswv (nqe 40). Cov pejxeem txais yuav Petus tej lus qhuab qhia, los los ntseeg Tswv Yexus, ua kevcai raus dej, koom rau Pawgntseeg (nqe 41). Txij hnub ntawd los, lawv txojkev xav thiab kev ua neej tau hloov pauv tasnrho.

Pawgntseeg xub thawj muaj tej haujlwm uas zoo kawg nkaus thaum uas txhua txhua tus puav leej qhia tshwm lawv txojkev ntseeg txog qhov uas Tswv Yexus twb sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. Lawv niaj hnub tuaj Pehawm Vajtswv, tuaj mloog tej uas cov thwjtim qhia thiab thov Vajtswv ua ke, ua lub neej mus raws nraim li Vajtswv tej lus qhia; lawv noj mov thiab noj tus Tswv Yexus rooj mov ua ke nco txog tus Tswv Yexus txojkev txomnyem, twb yog vim li ntawd tes haujlwm tshaj tawm txojmoo zoo thiaj tau muab cob rau lawv (nqe 42). Thaum uas cov ntseeg ua tau lub neej li ntawd lawm, Vaj Ntsujplig ua haujlwm dhau los ntawm tej txujci tseemceeb uas cov thwjtim ua. Thaum uas sawv daws pom tej txujci tseemceeb uas cov thwjtim ua lawv haj yam muab siab rau ntseeg ntxiv (Nqe 43).

Pawgntseeg ruaj siab heev rau Vajtswv, lawv tsis npaj rau lawv lub neej hauv ntiateb no tiamsis lawv npaj txhua yam cia rau saum ntuj Ceebtsheej. Lawv tsis npaj sau qoob loos los rau hauv lawv lub txhab, tiamsis lawv npaj nrhiav kev sib raug zoo nrog Vajtswv thiab ib tug nrog rau ib tug. Lawv niaj hnub tuaj rau hauv Tuamtsev Pehawm Vajtswv, thiab ua Vajtswv tsaug rau txojkev cawmdim uas Vajtswv tau muab rau lawv (42,47). Txhua tus ntseeg puav leej yog kwvtij koom ib lub tsev neeg uas Tswv Yexus yog lawv txiv. Vim li ntawd, lawv tsis khuv xim tej uas lawv muaj muab rau tus uas tsis muaj, cov ntseeg sawv daws koom ua ib lub siab, nyias nqa nyias tej qhov txhia chaw tau tso ua ke ua sawv daws tug. Lawv muab lawv tej av thiab tej khoom muag, thiab muab tej nyiaj ntawd faib rau txhua tus uas muaj chaw siv (44,45). Hauv txojkev sib koom thiab kev hlub, lawv tab tom nyob hauv ntuj Ceebtsheej uas yog lub ntiajteb no. Vim qhov ntawd, lawv tej lus timkhawv muaj nqis heev rau cov neeg uas tsis tau los ntseeg, muaj coob leej ntau tug tau tig rov los txais yuav tus Tswv Yexus thiab los koom Pawgntseeg (47).

Yog tias peb muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv ces peb ib leeg yuav muaj txojkev sib raug zoo nrog ib leeg, dhau los ntawm lub siab sib koom, sib hlub, thiab sib pab. Cov ntseeg uas cia siab yuav yug tau ntau tus ntseeg ntxiv, yuav muaj coob tug los ntseeg, los koom rau Pawgntseeg. Pawgntseeg uas koj nyob tab tom zoo licas?

Vajtswv, thov koj zam txim rau kuv thiab rau Pawgntseeg uas kuv nyob vim peb tsis ua lub neej paub ntshai Vajtswv koj thiab peb ib leeg tsis paub hlub ib leeg txaus vim li ntawd peb kev ua timkhawv thiaj tsis tau muaj nqis. Thov koj pab kom peb paub lees peb tej kevtxhaum thiab peb yuav dhau los ua tau ib Pawgntseeg mus raws li koj siab nyiam.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Henplais 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top