Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/07/2019

Tes Haujlwm 2:14-39
Ua Timkhawv Rau Vajtswv

Tus Yexus no yog tus uas Vajtswv tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los, peb ua tau timkhawv hais tias, nws twb sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm tiag (nqe 32).

Lus nug xav: Petus tau ua timkhawv txog Tswv Yexus licas? Los ntawm tej txheej txheem hauv nws zaj timkhawv, vim licas nws ua li ntawd? Nqi zog txais tau yog dabtsi? Lub ntsiab lus tseemceeb hauv koj zaj timkhawv yog dabtsi?

Peb pom Petus tus cwjpwm hloov pauv lawm tiag tiag thaum uas nws txais tau Vaj Ntsujplig puv npo. Tus Petus uas muaj siab ceev heev, chim sai heev, nws twb rho hlo nws rab ntaj los txiav tu nrho ib tug tub rog lub pobntsej hauv lub vaj Khexamanes, lub sijhawm no nws tab tom sawv ntawm nws haiv neeg uas txob thuam Tswv Yexus lawv los ntawm lub siab txo hwjchim, lub siab lees paub, muaj lub siab ntev los ua tib zoo siv tej lus mos muag los piav qhia txog tej lus uas txaus ntseeg tshaj plaws. Ua ntej, Petus muab qhov uas lawv ib txwm ua los hais txog qhov uas “qaug cawv”. Lub sijhawm ntawd nyuam qhuav yog 9 teev sawv ntxov, mus raws li haiv neeg Yudais ib txwm paub, lub sijhawm no txhua tus puav leej mus ua haujlwm vim li ntawd tsis muaj leej twg tau cai haus cawv kom qaug. Ib tug qaug cawv hais lus tsis meej, hais mus hais los lo qub yam tsis muaj nqis tiamsis Tswv Yexus cov thwjtim hais tau lwm haiv neeg tej lus qhov no ua tau tim khawv los ntawm qhov uas txhua tus puav leej to taub txog tej uas lawv hais. Thib ob, nws hu lawv tias peb cov kwvtij Yudais, txhais tias lawv yeej yog tib xeem neeg, ib haiv neeg, muaj koom ib tug yawm koob Anplahas. Qhov no ua rau lawv muaj kev sib raug zoo hauv cuab kwvtij, koom ib haiv neeg uas tau Vajtswv xaiv.

Cov neeg Yudais thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees puav leej tau kawm paub zoo txog Vajlugkub qub, lawv to taub zoo txog cov cev lus tej lus hais ua ntej txog tus Mexiyas. Vim li ntawd Petus tau muab tej lus uas tus cevlus Yau-ees hais hauv Vajlugkub qub los hais (Yau-ees 2:28-32, Nkauj 16:8-11; 16:10), tej lus uas hais no tiav los ntawm Tswv Yexus lub neej (nqe 22-24), thiab tim lus timkhawv uas lawv hnov tamsim ntawd (Nqe 32,33,36). Lub ntsiab lus loj hauv Petus zaj lus timkhiwv yog qhia txog tias Tswv Yexus yog tus Tswv cawmseej uas twb muaj lus sau cia ua ntej lawm. Nws tau los yug rau hauv lub ntiajteb, los nrog tibneeg nyob kom ua tiav mus raws li Vajtswv lub homphiaj rau txojkev cawmdim saum tus ntoo khaublig, Tswv Yexus twb sawv rov qab los thiab rov mus saum ntuj lawm thiab Vaj Ntsujplig tab tom ua haujlwm dhau los ntawm txhua tus uas ntseeg Tswv Yexus. Nqi zog txais tau yog cov neeg uas ib txwm thuam Tswv Yexus tau ntseeg. Lawv lub siab mob ib yam li muab riam hlais thiab lawv nug tias: “Cov kwvtij, peb yuav ua licas?” (Nqe 37). Thiab nyob rau hnub ntawd muaj peb txhiab tawm tus neeg los ntseeg Tswv Yexus.

Niaj hnub nimno peb tab tom nyob rau lub sijhawm uas muaj coob leej ntau tug thuam peb txoj kev ntseeg, tiamsis thov kom peb nco ntsoov tias puag hauv tib neeg lub siab tuaj lawv yeej lees paub tias Vajtswv yog tus tsim ib puas tsav yam. Vim li ntawd, koj cia li muab tej uas tibneeg ib txwm coj, tej uas tibneeg ib txwm paub los rau hauv peb zaj timkhawv thiaj yuav muaj nqis. Koj tau siv qhov no licas rau hauv koj zaj lus timkhawv?

Vajtswv, thov cia kuv txais tau Vaj Ntsujplig puv npo, pub npo txojkev hlub thiab kev txawj ntse kom kuv paub coj lub neej ncaj ncees rau cov uas tsis tau ntseeg ntawm kuv ib sab.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Henplais 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top