Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/07/2019

Tes Haujlwm 2:1-13
Peb Cheem Tsum Tasnrho Txhua Yam Hwjchim

Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv los, kav tagnrho lawv, txhua tus lub siab, ces lawv txawm hais tau lwm yam lus raws li Vaj Ntsujplig kom lawv hais (nqe 4).

Lus nug xav: Cov thwjtim txais tau dabtsi hnub Peetekos? Cua thiab nplaim taws muaj lub ntsiab lus licas? Qhov uas Vaj Ntsujplig nqis los muaj nqis licas rau Tswv Yexus cov thwjtim (Nqe 4)? Koj yuav tsum ua licas kom muaj tasnrho txhua yam hwjchim los mus tshaj tawm txojmoo zoo kom muaj nqis pub rau Vajtswv?

Ua ntej rov mus saum ntuj, Tswv Yexus samhwm kom cov thwjtim tsis txhob tawm hauv lub nroog Yeluxalees mus, lawv yuav tsum nyob twj ywm hauv tos mus txog thaum Vajtswv tus Ntsujplig dawbhuv los nrog lawv nyob, Nws yuav pub hwjchim rau lawv, thiab lawv ua timkhawv qhia Tswv Yexus mus thoob plaws hauv lub nroog Yeluxalees, hauv lub xeev Yudas, hauv lub xeev Xamalis thiab mus thoob qab ntuj kawg (Tes Haujlwm 1:4-8). Cov thwjtim ua mus li Yexus hais, nyob twj ywm hauv lub nroog Yeluxalees, lawv Pehawm, ua Vajtswv tsaug thiab thov Vajtswv hauv lub sijhawm nyob tos kom tiav mus li tej lus uas Tswv Yexus tau cog lus rau lawv (Nqe 1). Thaum txog hnub Peetekos, yog ib lub koob tsheej sau qoob loos tiav, Vaj Ntsujplig tau qhia tshwm txog Nws los ntawm ib nthwv cua hlob heev los rau hauv chav tsev uas cov thwjtim nyob. Nws kuj tshwmsim los rau lawv pom zoo li nplaim taws los faib pes rhe, liab pes vog los rau txhua tus. Cov nplaim taws no tsis ua kom lawv raug puas tshuaj, tiamsis ua kom lawv hloov dua tshiab, ua kom lawv muaj lub siab kub lug los ua timkhawv txog qhov uas Tswv Yexus twb sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. Vaj Ntsujplig lub hwjchim loj heev ua rau cov neeg uas puab tus pejthuam kom siab nto ntu ib leeg hais lawm ib yam lus tsis sib to taub, thiab lub hwjchim ntawd kuj pub rau cov thwjtim los hais tau lwm haiv neeg tej lus uas yav tas los lawv yeej ib txwm tsis paub, cia kom lwm haiv neeg to taub txog qhov tseeb ntawm Txojmoo Zoo thiab los txais tau txojkev cawmdim. Vajtswv muaj hwjchim txaus los siv cov neeg uas tsis muaj kev kawm txawj kawm ntse los mus ua ib tes haujlwm loj thiab tseemceeb heev pub rau Vajtswv lub Tebchaws.

Qhov uas Vaj Ntsujplig nqis los tiav mus raws li tej lus uas Tswv Yexus cog tseg, pab kom cov thwjtim haj yam muaj kev ntseeg txog qhov uas Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los. Cov thwjtim twb txais tau Vaj Ntsujplig lub hwjchim lawm, lawv twb paub zoo txog kab kev qhuab qhia lawm, thaum no lawv yuav tsis ntshai tawm mus ua timkhawv txog txojkev cawmdim rau lwm tus. Ntau txhiab xyoo dhau los, Vajtswv cov tub tshaj tawm txojmoo zoo yeej tsis nkees, tsis tso tseg txawm yuav ntsib teeb meem, kev sim siab, txomnyem npaum licas lawv txaus siab tshaj tawm txojkev cawmdim mus rau lwm tus, txawm yuav raug kaw, raug tua tuag los lawv zoo siab hlo. Tiamsis Vajtswv lub hwjchim loj txaus los tiv thiav thiab ua timkhawv txog tej lus uas lawv qhia, txojkev ntseeg uas lawv ntseeg mus txog hnub uas Tswv Yexus rov qab los. Lub kaus mom kub, thiab txojsia ibtxhis tab tos npaj rawv cia rau lawv.

Tasnrho txhua yam uas ib tug ntseeg yuav tsum ua yog txais tau Vaj Ntsujplig puv npo. Vaj Ntsujplig lub hwjchim tseem ua haujlwm hauv txhua txhua tus uas tas siab tas ntsws ntseeg thiab mloog Nws lus. Thaum uas Vajtswv hu peb los ua timkhawv rau Nws lawm, Nws yeej yuav pub hwjchim rau peb, pub kev txawj ntse rau peb kom peb ua tiav Nws tes haujlwm. Koj puas txaus siab thaum uas Tswv Yexus hu koj mus tshaj tawm Txojmoo Zoo rau tibneeg ntiajteb? Koj puas tab tom ua timkhawv muaj nqis pub rau Vajtswv?

Vajtswv! Thov cia koj tus ntsujplig hloov kuv lub neej dua tshiab kom kuv muaj lub siab ntseeg ruaj khov kho rau ntawm koj ib leeg. Thov cia koj tus Ntsujplig uas zoo li nplaim taws los nyob hauv kuv lub neej. Thov siv kuv thiab qhia kuv kom kuv ua tau timkhawv muaj nqis pub rau Koj?

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Henplais 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top