Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/07/2019

II Vajntxwv 13:1-9
Lees Txim Txog Tog

Kuv yeej cem thiab ntuas txhua tus uas kuv hlub, yog li ntawd nej yuav tsum muab siab rau ntseeg thiab tso plhuav nej tej kev txhaum tseg (Tshwmsim 3:19).

Lus nug xav: Vajntxwv Yehau-ahas kav lub tebxhaws Yixalayees licas? Vajtswv tau ua dabtsi los qhia rau vajntxwv paub? Vajntxwv Yehau-ahas tau lees txim licas? Nuj nqis yog dabtsi? Licas thiaj yog lees txim tiag?

Nyob hauv tshooj 13, tus sau qhia rau peb paub ntxiv txog haiv neeg Yixalayees tej vajntxwv. Vajntxwv Yehau-ahas sawv los ua vajntxwv hloov nws txiv Yau-ases chaw thiab nws kav tebchaws Yixalayees tau 17 xyoo. Yehau-ahas ua txhaum rau Vajtswv ib yam li Vajntxwv Helaunpau-as tau ua los lawm, nws tau coj cov Yixalayees mus ua txhaum. Vim li ntawd tus Tswv thiaj chim heev rau Vajntxwv thiab cia Vajntxwv Haxayees uas kav lub tebchaws Xilias thiab nws tus tub Npeehadas tuaj tua yeej cov Yixalayees thiab tswjhwm cov Yixalayees tau ntev loo. Thaum lawv ntsij tej kev txomnyem ntawd, Vajntxwv Yehau-ahas thiaj taij thov tus Tswv, tus Tswv txaus siab teb nws tej lus taij thov, tus Tswv pub cov Yixalayees muaj ib tug thawjcoj los tso kom lawv dim cov Xilias, yog li ntawd cov Yixalayees thiaj tau rov qab mus nyob rau hauv lawv tej vajtsev kaj siab lug ib yam li yav tas los (Vajlugkub tsis qhia rau peb paub meej tias tus thawjcoj no yog leej twg). Txawm li ntawd los, tej pejxeem tseem tsis tso lawv tej kev txhaum qub tseg, vim lawv tseem cia tus mlom Aselas nyob hauv lub nroog Xamalis, vim li ntawd Vajtswv tsuas cia vajntxwv tshuav tub rog thiab tej tsheb neeg tsawg heev lawm xwb, vim ua ntej ntawd cov Xilias twb tua cov tub rog thiab txeeb txhua yam tas lawm.

Vajntxwv Yehau-ahas ib chim Pehawm Vajtswv ib chim mus pehawm tej mlom thiab ua ntau yam kev phem tawm tsam Vajtswv. Cia kom Yehau-ahas ua tsis tau haujlwm, Vajtswv ua kom nws lub tebchaws tsis muaj tub rog coob, kom yooj yim rau cov Xilias tuaj tua txhua lub sijhawm. Peb pom tias, thaum raug lub tebchaws Xilias tuaj tswjhwm li ntawd, Vajntxwv Yehau-ahas tau lees txim rau Vajtswv, thiab taij thov kev pab ntawm Vajtswv (Nqe 4), vim Vajtswv yog tus ncaj ncees, Nws tau pab lawv, tiamsis tom qab ntawd vajntxwv tau rov qab mus pehawm tej mlom li qub dua. Vajntxwv Yehau-ahas kuj lees txim tiamsis lees tsis tas, lees txim thaum ntsib teeb meem, tom qab ntawd nws rov mus ua txhaum li qub dua, ntawd tsis yog lees txim tiag. Lees txim tiag yog tso phuav yus tej kev txhaum tseg thiab tig rov los cuag Vajtswv. Yog tsis li ntawd, tus ntseeg lub neej los kuj tsau tsawv hauv txoj kev txhaum tsis tso tau tseg. Peb yeej ib txwm yog neeg txhaum, vim li ntawd peb yuav tsum niaj hnub kawm Vajtswv Txojlus thiab mloog saib Vajtswv xav qhia peb licas, peb thiaj yuav paub lees txim rau Vajtswv thaum ntawd peb lub neej thiaj yuav muaj nqis pub rau Vajtswv.

Hauv koj lub neej, puas muaj tej kev txhaum twg uas twb tau Vajtswv qhia koj paub lawm tiamsis koj tsis tau kam lees txim? Koj muaj kev txiav txim siab licas hnub no?

Vajtswv thov koj pab koj kuv paub mloog mus raws li tej lus koj qhia kuv thiaj yuav paub lees kuv tej kev txhaum rau koj tiag tiag. Thov coj kuv mus rau hauv Koj txojkev ncaj ncees. Thov qhuas thiab ua Vajtswv koj tsaug.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Henplais 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top