Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/07/2019

II Vajntxwv 12:17-21
Lub Neej Nqes Hav

Nej tsis txhob xav yuam kev, yeej tsis muaj ib tug yuav dag tau Vajtswv, txhua tus nyias yuav tsum tau sau raws li tej uas nyias tseb (Kalatias 6:7).

Lus nug xav: Vajntxwv Yau-ases lub neej tau ua tej kev txhaum loj twg li? Nuj nqis yog dabtsi? Yuav ua licas kom peb cov ntseeg niaj hnub nimno tsis ua mus raws li tej kev txhaum uas Yau-ases ua?

Txaus tu siab heev vim thaum Yau-ases hnub nyoog laus lawm, vim lub sijhawm no tus Povthawj hlob Yehauyadas twb tuag lawm, mas ua rau vajntxwv qaug mus rau ntau yam kev txhaum, vajntxwv mus pehawm lwm haiv neeg tej mlom thiab coj los rau hauv nws lub tebchaws, ua rau lub tebchaws tsis dawbhuv lawm. 2Xamuyees qhia rau peb paub meej heev dua. Thaum Yehauyadas tus tub uas yog Xakhaliyas tau Vajtswv tshoov nws siab los qhia vajntxwv tej kev txhaum thiab tej pejxeem tej kev txhaum rau lawv paub los vajntxwv muaj lub siab tawv heev, nws tsis ntseeg Xakhaliyas tej lus, tsis nco txog Yehauyadas txojkev hlub nws, vajntxwv tseem txib neeg mus muab pom zeb ntaus Xakhaliyas tuag lawm thiab (2Xwmtxheej Vajntxwv 24:17-25).

Vim tej xwmtxheej zoo li ntawd, Vajntxwv Hauxeyees tus uas kav lub tebchaws Xilias txhij tub rog tuaj txeeb tebchaws Yudas, ua rau lub nroog Yeluxalees yuav raug puas tshuaj. Vajntxwv Yau-ases haj yam ua txhaum loj heev ntxiv dua qub thiab, nws muab tasnrho txhua yam cuab yeej muaj nqis hauv Vajtswv lub Tuamtsev mus pub rau Vajntxwv Hauxeyees kom vajntxwv tsis txhob tua nws thiab nws lub tebchaws. Vajntxwv Hauxeyees txais tej khoom fij ntawd thiab coj tub rog tawm hauv lub nroog Yeluxalees mus lawm. Thaum kawg, Vajntxwv Yau-ases raug tua tuag thaum nws tab tom taug kev mus rau Milus los ntawm nws ob tug nom tswv uas ntxeev siab rau nws.

Vajntxwv Yau-ases tau cawmdim los ntawm tus poj vajntxwv Athalisyas txhais tes los ua vajntxwv txuas ntxiv ntawm Vajntxwv Daviv caj ceg mus raws li uas twb muaj lus cog tseg ua ntej lawm. Thaum Vajntxwv ua lub neej mus raws li Vajtswv tej lus qhia, ua txhua yam haujlwm zoo pub rau Vajtswv thaum ntawd Vajtswv foom koob hmoov rau nws thiab nws lub tebchaws. Tiamsis thaum nws khiav tawm ntawm Vajtswv mus pehawm lwm haiv neeg tej mlom ces nws lub neej txawj pib poob qab thiab lub tebchaws kuj raug lwm haiv neeg tuaj txeeb. Ua neej mus raws li siab ntshaw yuav ntsib kev puas tshuaj (Kalatias 6:8). Peb txhua tus puav leej txais tau Vajtswv txojkev pab cawm hauv txojkev tuag los, txais tau lub meej mom ua Vajtswv ib tug menyuam, txais tau tej koob hmoov uas Vajtswv muab pub. Tiamsis yog peb tig nruab qaum rov rau Nws, ua neej mus raws li peb siab xav, tsis ua mus raws li Vajtswv tej lus qhia ces peb lub neej yeej yuav puas tshuaj vim qhov uas peb tsis mloog lus ntawd. Vajntxwv Yau-ases lub neej yog ib zaj kawm rau peb kev ua neej. Vim li ntawd, kawm Vajtswv txojlus thiab sib txuas lus nrog Vajtswv txhua hnub yog ib feem uas yuav tsum tsis txhob tu ncua hauv txhua txhua tus ntseeg lub neej.

Puas muaj ib yam dabtsi hauv lub ntiajteb no tab tom cab koj tawm ntawm Vajtswv mus? Koj kawm tau dabtsi hauv zaj kawm hnub no?

Vajtswv thov koj zam txim rau kuv vim kuv pheej ua neej tsis nco koj txiaj ntsig, tsis nco txog koj txojkev hlub thiab tus uas twb hlub kuv lawm. Thov cia zaj kawm no los pab rau kuv kom kuv paub ua lub neej nco koj tshav ntuj thiab ua lub neej mus li koj tej lus qhia.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Henplais 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top