Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/07/2019

II Vajntxwv 12:4-16
Kho Lub Tuamtsev

Txhua yam uas nej ua, nej yuav tsum rau siab ntso ua ib yam li nej ua rau Vajtswv, tsis yog nej ua rau neeg (Kaulauxais 3:23).

Lus nug xav: Thov qhia ob tes haujlwm zoo ntawm Vajntxwv Yau-ases saib yog licas? Vim licas lub homphiaj kho Tuamtsev yuav qeeb ua luaj? Thaum kawg tes haujlwm no tau muab cob rau leej twg? Cov neeg no tau nqis tes ua haujlwm licas? Koj kawm tau dabtsi rau koj tus kheej?

Nyob rau Vajntxwv Yau-ases tiam, peb pom txog ob tes haujlwm zoo uas nws ua tau, thib ib yog rhuav tej tsev teev dab, tso tej thaj teev dab, thiab muab tej tsev teev Npa-as rhuav pov tseg; thib ob yog rov kho dua lub Tuamtsev. Nyob rau lub sijhawm rau xyoo uas tus poj vajntxwv Athalis kav, Vajtswv lub Tuamtsev raug puas piam lawm ntau heev (2 Xwmtxheej Vajntxwv 24:7), vim li ntawd Vajntxwv Yau-ases thiab tus Povthawj hlob Yauhayadas tau npaj sau nyiaj los mus khom lub Tuamtsev dua. Xub thawj, ib txhia Povthawj hlob tsis tshua koom siab, vim li ntawd thiaj ua rau ib lub sijhawm ntev loo los tsis tau pib (Nqe 7,8). Peb tsis paub tias vim licas cov Povthawj hlob tsis muaj siab kub lug los kho Tuamtsev, peb tsuas paub tias thaum kawg lawv ua poob qhov koob hmoov ntawd lawm. Vim tom qab ntawd, tus Povthawj hlob Yehauyadas tau nqua hu kev tso nyiaj thiab muab cov nyiaj sau tau ntawd mus ntiav ib cov neeg tuaj kho lub Tuamtsev, tiamsis lawv tsis siv cov nyiaj ntawd yuav tej cuab yeej rau hauv lub Tuamtsev, ntshai tej zaum lub Tuamtsev raug puas tshuaj loj heev sab nraud (Nqe 9-14). Muaj ib qhov haujlwm tshwjxeeb ntawm no yog thaum cov Povthawj hlob suav cov nyiaj uas sau tau thiab ua tib zoo sau cia rau hauv ntawv mam coj mus cob rau cov ua zog mas cov ua zog ua tau txhua yam tiav mus zoo heev, lawv ncaj ncees, txaus ntseeg siab heev vim li ntawd thiaj tsis tas kom cov ua zog muab tej ntawv teev nyiaj los (nqe 15).

Dhau los ntawm zaj xwm no, peb kawm tau ntau zaj kawm rau peb lub neej niaj hnub nimno. Vajtswv lub Tuamtsev yog qhov chaw rau cov ntseeg tuaj nyob ua ke Pehawm thiab txhawb nqa Vajtswv lub koob npe. Peb cov ntseeg tes haujlwm yog, sib koom tes, koom siab, koom nyiaj txiag, dag zog los kho Vajtswv lub Tuamtsev kom zoo nkauj. Ntawm no yog tas nrho peb cov ntseeg tes haujlwm, tsis yog ib tug neeg twg hauv Pawgntseeg tes haujlwm. Yog Vajtswv tes haujlwm uas Nws muab cob rau peb, peb tsis zoo siab hlo ua ces peb yuav ua poob ib txoj koob hmoov uas zoo kawg nkaus. Thaum ntawd Vajtswv yuav siv lwm tus los ua kom tiav Vajtswv tes haujlwm. Tus qauv ncaj ncees hauv kev siv nyiaj txiag ntawm cov ua zog kuj zoo heev rau peb xyaum, thaum uas peb siv Vajtswv cov nyiaj, yuav tsum tsis txhob ua leej twg ntshaw, lossis siv tej nyiaj txiag ntawd yam tsis muaj nqis thiab tsis raws homphiaj.

Lub Tuamtsev koj nyob, muaj tej yam dabtsi uas tsim nyog kho lawm tau? Koj tau nqis tes koom licas lawm?

Ua Vajtswv tsaug vim Nws pub rau kuv muaj ib qhov chaw los Pehawm Nws. Thov cia kuv paub nco Vajtswv koj tshav ntuj, niaj hnub kho koj lub Tuamtsev kom huvsi pub rau Vajtswv koj tau ntsej muag.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Henplais 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top