Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/07/2019

Phau Ntawv Nkauj 119:81-88
Kov Yeej Tej Kev Sim Siab

Tus Tswv, kuv twb yuav tuag, kuv tos ntsoov koj txojkev cawm dim; kuv cia siab ntsoov rau koj tej lus (nqe 81).

Lus nug xav: Nyob hauv ntuj Vajlugkub no tus sau qhia rau peb paub lub sijhawm no nws zoo licas? Nws ua licas thaum nyob hauv tej kev sim siab? Koj ua licas thaum ntsib tej teeb meem, kev sim siab hauv koj kev ua neej?

Tus ntseeg lub neej yog ib npluav rog ntawm sab ntsujplig tsis yog ib tshav ua si. Txojkev ua raws Yexus qab yog txojkev nqaim thiab nyob hauv txojkev ntawd tus ntseeg yuav kov yeej txhua yam kev sim siab. Nyob hauv ntu Vajlugkub no, tus sau qhia rau peb paub txog nws kev qaug zog ntawm sab nqaij tawv thiab sab ntsujplig huvsi thiab tos rawv Vajtswv txojkev pab cawm nws. Nws sab ntsujplig qaug zog zis vim tos rawv Vajtswv txojkev pab cawm (nqe 18), nws ob lub qhov muag qhib tsis tau vim tos Vajtswv Txojlus (82), thiab nws dhau los tsis muaj nqis ib yam li lub hnab tawv uas luag tsis siv los ntev lawm (83). Thaum zoo li ntawd, tus sau nug tias thaum twg Vajtswv mam pab cawm Nws? Thiab thaum twg nws thiaj nrhiav tau txojkev txhawb zog ntawm Vajtswv?

Cov ntseeg yuav tsum sawv nres ruaj khov kho hauv kev sim siab thiab zoo siab hlo thaum ntsib teeb meem. Xibhwb Povlauj sau tias, “Peb zoo siab vim qhov uas peb raug kev txomnyem” vim tej kev txomnyem ntawd yuav pab kom lawv ua taus siab ntev thiab haj yam muab siab rau ntseeg thiab vim ntseeg lawv yuav txais tau txojkev cawmdim (Loos 5:1-5). Tus sau phau Nkauj tso siab plhuav rau ntawm Vajtswv txojkev pab cawm txawm tias nws tab tom nyob hauv txojkev tsaus ntuj nti. Nws tso siab rau ntawm Vajtswv Txojlus (nqe 81), nco ntsoov Vajtswv tej kevcai (83), tsis tso Vajtswv tej kevcai tseg (87) ua lub neej mus raws li Vajtswv tej kevcai (88).

Yuav luag xaus hauv tshooj no, tus sau tsa suab hlo los taij thov Vajtswv, “thov cia kuv muaj siab nyob mus raws li Vajtswv txojkev ncaj ncees” qhia rau peb paub tias nws tso siab phluav rau Vajtswv ib leeg. “Koj cia li taij thov kuv, thiab kuv yuav teb koj tej lus thov; hauv tej kev nyuaj siab kuv yuav nrog koj nyob, kuv yuav cawm koj dim thiab pub kom koj tau ntsej muag” (Nkauj 91:15). Peb yuav tsum ntseeg siab rau Vajtswv tej lus, thiab nco ntsoov tias hauv txhua txoj hau kev Vajtswv yeej nrog peb nyob thiab nrog peb mus ua ke.

Koj puas tab tom nyob hauv txojkev txomnyem thiab taij thov Vajtswv txojkev pab? Koj puas muab tas nrho koj lub neej fij pub rau Vajtswv lawm tau?

Vajtswv, thov pab kom kuv paub vam khom koj los kov yeej txhua yam kev sim siab, tuav txojkev ntseeg ruaj khov rau ntawm koj hauv txhua txojhau kev uas kuv mus, thiab muab tas nrho kuv lub neej no fij pub rau Vajtswv.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Henplais 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top