Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/07/2019

II Vajntxwv 11:17-12:3
Tsis Muab Tej Chaw Teev Dab Saum Roob Siab Rhuav Pov Tseg

Yau-ases ua raws li tus Tswv lub siab nyiam mus tas nws lub neej, rau qhov yog tus povthawj Yehauyadas cob qhia nws. Txawm li ntawd los nws tsis muab tej chaw teev dab rhuav povtseg, cov neeg thiaj pheej mus tua tsiaj fij thiab hlawv hmoov tshuaj tsw qab rau ntawm tej chaw ntawd (12:2, 3).

Lus nug xav: Vim licas Vajntxwv Yau-ases ua lub neej raws li tus Tswv siab nyiam tiamsis ho tsis muab tej chaw teev dab rhuav pov tseg? Lub hauv paus chiv muaj kev pehawm thiab teev tiam Npa-as yog licas? Peb kawm tau dabtsi thaum uas tej pejxeem tsis muab tej chaw pe mlom rhuav pov tseg?

Vajntxwv Yau-ases tau tus Povthawj hlob Yehauyadas coj mus zais zoo heev thaum uas tus Poj Vajntxwv Athalis nrhiav tua povtseg thaum hnub nyoog tsis tau muaj ib xyoo. Mus txog thaum nws muaj 7 xyoo nws twb sawv los ua vajntxwv lawm mas nws yuav tsis paub txog kev pe mlom ntawm tus poj vajntxwv. Dhau ntawd, thaum nws ua vajntxwv nws hnub nyoog tseem yau heev, nws niaj hnub tau tus Povthawj Yehauyadas cob qhia, vim li ntawd thoob plaws lub sijhawm uas Yehauyadas tseem muaj sia nyob, Vajntxwv Yau-aes ua txhua yam mus raws li Vajtswv lub siab nyiam (12:2). Tus Povthawj hlob tau cog lus rau Vajtswv tias yuav coj haiv neeg Yixalayees rov qab los ua Vajtswv menyuam. Thiab nws kuj nrog tej pejxeem sab laj pom zoo cia Yau-ases sawv los ua vajntxwv. Pejxeem pom zoo thiab lawv muab lub tseev teev Npa-as tso pov tseg, muab tus mlom Npa-as tsoo pov tseg thiab rov txhim kho Vajtswv lub Tuamtsev los rau lawv Pehawm Vajtswv.

Txawm li ntawd los, tseem tshuav qho lub tsev teev mlom saum tej roob siab tsis tau muab tsoo pov tseg vim li ntawd tej pejxeem ib txhia thiaj tseem pheej coj tsiaj mus tau hlawv fij rau saum tej tsev teev mlom ntawd (12:3). Qhov no qhia rau peb paub tias, kev teev mlom noj mus tob heev hauv pejxeem lub hlwb tau ib lub sijhawm nteev heev lawm, mas tsis yooj yim tso tseg. Lub hauv paus chiv muaj kev pe mlom no yog los ntawm Vajntxwv A-haj uas yog haiv neeg Yixalayees tus vajntxwv tau mus yuav lwm haiv neeg tus ntxhais los ua nws pojniam. Kev pehawm Npa-as tau cov pojniam uas yog lwm haiv neeg no coj los pehawm thiab teev tiam hauv loog vajntxwv, tej zaum ntshai vim yog lawv xav tias leej twg txoj kev ntseeg ces tus ntawd coj mus raws li, thiab tom qab ntawd mam kis mus txog rau tej pejxeem zuj zus. Ntau lub xyoo dhau mus, ua rau Vajntxwv Yau-ases tus uas ua txhua yam raws li Vajtswv siab nyiam vim tau tus Povthawj Yehauyadas cob qhia kom muab txhua lub tsev teev mlom tsoo pov tseg thiaj lis cia qho lub saum tej roob siab. Ib zaj kawm rau peb cov ntseeg niaj hnub nimno, yog yuav tsum ua tib zoo ceev faj hauv kev yuav niam yuav txiv. Ib tug tibneeg uas qaug lawm yooj yim mag dab Ntxwgnyoog lub voj hlua heev, qhov zoo khwv ua tau heev tiamsis qhov phem ua ib zaug lawm muab tso tseg nyuaj tshaj plaws. Yuav ib tug tseem ua dab yooj yim heev yuav coj peb txav deb ntawm Vajtswv mus vim li ntawd cov ua niam ua txiv, cov tub cov ntxhais yuav tsum ua tib zoo ceev faj. Yuav ib tug tseem ua dab los ua yus tus txijnkawm, tej zaum yuav tau ntau yam rau tiam tam sim no tabsis yuav poob yam uas loj tshaj plaws rau lub neej ib txhis yav tom ntej.

Koj xav licas txog qhov uas mus yuav ib tug tseem ua dab?

Vajtswv thov koj pab koj kuv txiav txim siab yuav ib tug ntseeg kom kuv thiaj yuav muaj ib caj ceg uas dawbhuv pub rau Koj.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Henplais 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top