Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/07/2019

II Vajntxwv 11:1-16
Fwjchim, Meej Mom, Thiab Vajtswv Tus Dej Siab

Lub ntiajteb thiab txhua yam hauv ntiajteb uas neeg ntshaw tabtom yuav dua mus; tiamsis tus uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, tus ntawd yuav nyob mus ibtxhis li (I Yauhas 2:17).

Lus nug xav: Vim licas Athaliyas tus uas yog Vajntxwv Ahaxiyas niam tsis tau pab cawm thaum nws ntsib teeb meem? Vim licas tej nomtswv thiab tub rog puav leej mloog mus raws li tus Povthawj Yehauyadas tej lus? Fwjchim, Meej mom thiab ua raws Vajtswv siab nyiam, koj xaiv qhov twg? Vim licas?

Nyob hauv ntu Vajlugkub hnub no muaj ob tug tibneeg uas peb yuav los kawm txog ntawd yog, Athaliyas thiab tus Povthawj hlob Yehauyadas. Athaliyas yog Vajntxwv Ahaxiyas niam, thaum uas Vajntxwv Ahaxiyas raug tua tuag, Athaliyas samhwm kom luag muab Vajntxwv Ahaxiyas tsev neeg tua tuag kom tas huv tibsi, thiab Athaliyas sawv los ua vajntxwv kav tau rau lub xyoo. Txawm Athaliyas yog poj vajntxwv thiab muaj fwjchim heev, los peb pom tias nws tej nom tswv thiab pejxeem tsis koom nws. Lawv ntshai nws tiamsis tsis hlub nws. Thaum uas nyob ntawm nws, lawv mloog nws lus thiab ua txhua yam li nws hais, tiamsis dhau tod lawm lawv tsis ua li ntawd. Peb pom tseeb txog tej no mus txog rau xyoo thib xya, tus Povthawj hlob Yehauyadas, tsuas yog tus uas ua haujlwm rau hauv lub Tuamtswv xwb, tsis yog ib tug nom tswv kav tebchaws, kuj tsis muaj fwjchim tshwjxeeb dabtsi, tiamsis thaum nws hu tej nomtswv thiab tej pejxeem tuaj sab laj tawm tswvyim los muab tus poj Vajntxwv Athaliyas tua pov tsev cia rau Yau-ases sawv los ua vajntxwv ces tasnrho txhua tus nom tswv thiab pejxeem puav leej mloog nws lus thiab ua txhua yam mus li nws hais ( Nqe 9). Thaum uas Athaliyas paub tias muaj neeg tawmtsam nws, nws txaw qw nrov nrov hais tias “Muaj neeg ntxeev siab! Muaj neeg ntxeev siab” los tsis muaj leej twg sawv los pab nws li lawm, thaum kawg nws raug tua tuag. Tej ntaub ntawv keeb kwm tsis sau txog Athaliyas lub neej, vim nws sawv los ua vajntxwv kav tiamsis tsis muaj leej twg pom zoo rau nws tes haujlwm raws kevcai.

Qhov uas Yau-ases tau xaiv tsa los ua vajntxwv tom qab uas muaj neeg ua tib zoo coj nws mus tu tsis qhia Athalis paub, qhia rau peb paub tias Vajtswv yog tus uas ncaj ncees, muaj siab dawb siab zoo txawm tibneeg yuav nrhiav txoj hau kev los rhuav kom Vajtswv lub homphiaj puas tshuaj. Athalis xav tias thaum nws txeeb tau lub fwjchim thiab meej mom vajntxwv los ntawm nws lub homphiaj lawm ces yuav rhuav tau lub homphiaj uas Vajtswv twb xub teeb cia lawm, thiab nws yuav tau kav mus ib txhis, tiamsis nws tsis paub tias Vajtswv tseem tab tom ua haujlwm. Athalis xav tias los ntawm lub fwjchim, meej mom uas nws muaj, nws xav ua licas los tau, tiamsis nws yuam kev lawm. Thaum uas tus Povthawj hlob Yehauyadas tab tom ua nws lub neej vim lub teb lub chaws, los tus poj vajntxwv no tau haub ntxias Yehauyadas mus pe lwm haiv neeg tej mlom. Yehauyadas yog ib tug uas tsis muaj meej mom, fwjchim li Athalis tiamsis Yehauyadas mloog Vajtswv lus thiab ua nws lub neej mus raws li Vajtswv qhia, vim li ntawd nws tau pejxeem hwm thiab saib taus heev, mus txog cai nyoog nws tau sawv los nrog pejxeem tawm tsam tej kev phem, coj lub tebchaws thiab pejxeem rov los rau ntawm Vajtswv. Fwjchim thiab meej mom tej zaum yeej yuav coj koob meej los rau tus ntawd lub sijhawm ntawd ntag, tiamsis tsuas nyob ib pliag ib vuag xwb, yog tias tus ntawd pheej niaj hnub tawm tsam Vajtswv tus dej siab ces yeej yuav muaj ib hnub raug puas tshuaj.

Koj pom tias koj tab tom ua neej mus raws Vajtswv siab nyiam lossis ua neej tawm tsam Vajtswv tus dej siab?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv tsis txhob ua mus raws li kuv lub siab nyiam, tsis txhob ntshaw meej mom, fwjchim ib yam li tibneeg ntiajteb ntshaw tiamsis tas siab tas ntsws kawm paub Koj tus dej siab thiab mlog koj lus mus txog hnub kawg.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Henplais 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top