Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/07/2019

Yauhas 2:23-25
Kevntseeg Raws Zej Zos Thiab Kevntseeg Tiag

Tej uas sau rau hauv phau ntawv no yog sau los qhia kom nej ntseeg hais tias Yexus yog tus Mexiyas uas yog Vajtswv tus Tub; txhua tus uas ntseeg Yexus yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis (Yauhas 20:31).

Lus nug xav: Vim licas nyob hauv Yeluxalees muaj coob tug pom tej txujci tseemceeb uas Tswv Yexus ua thiab ntseeg Nws tiamsis Nws tsis ntseeg lawv? Kevntseeg raws zej zos thiab kevntseeg tiag sib txawv licas? Yuav ua licas thiaj muaj kevntseeg Tswv Yexus tiag?

Nyob hauv Yauhas tshooj 2 yuav luag xaus ntawd, qhia rau peb paub tias Tswv Yexus tau ua ntau yam txujci tseemceeb thaum uas Nws tseem nyob hauv lub nroog Yeluxalees koom rooj kevcai hla dhau, muaj coob leej ntau tug pom tej txujci tseemceeb uas Tswv Yexus ua ntawd ces lawv txawm ntseeg Nws. Txawm li ntawd los, Tswv Yexus yog tus paub txhua yam, Nws paub zoo tibneeg lub siab, Nws paub zoo tias cov neeg no txojkev ntseeg tsuas yog muaj thaum pom tej txujci tseemceeb xwb, ntawd yog txojkev ntseeg uas nyob ib pliag, ib vuag xwb tsis yog txojkev ntseeg uas muab tas nrho lub neej fij pub rau Tswv Yexus, vim li ntawd Nws tsis ntseeg lawv, tsis muab Nws lub neej tasnrho rau lawv.

Tej txujci tseemceeb uas Tswv Yexus ua yog lub hauv paus pib rau tibneeg txoj kev ntseeg, ib yam li Yauhas tau hais hauv Yauhas 20:30,31. Tabsis tsuas yog ntseeg rau tej txujci tseemceeb xwb ces txojkev ntseeg ntawd kuj yooj yim ploj mus, vim tom qab ntawd lawv haj yam mus nrhiav tej txujci tseemceeb thiab loj dua, zoo dua, txaus ntseeg dua. Lawv ntseeg Tswv Yexus, tiamsis thaum lawv hnov Tswv Yexus hais txog qhov uas Nws yuav tuag saum tus ntoo khaub lig, thiab qhov uas Nws yuav ua haujlwm ib yam li ib tug tub txib… ua rau coob leej ntau tug nkees thiab tso Tswv Yexus tseg (Yauhas 6:66). Niaj hnub nimno kuj muaj coob leej ntau tug los ntseeg Vajtswv ib yam li ntawd, lawv pom kwvtij zej zos los ntseeg tas, lawv txhawj thiab ntshai heev, vim li ntawd lawv thiaj los ntseeg Vajtswv, thaum lawv nyuam qhuav los ntseeg lawv kub siab lug mus Pehawm Vajtswv, rau siab ua txhua tes haujlwm hauv Tuamtsev, nquag mus koom pab pawg, tsis muaj teeb meem, muaj ntau tug twb dhau los ua thawjcoj, xibhwb hauv Pawgntseeg…tiamsis txhua yam tsuas nyob ib pliag ib vuag xwb, tom qab ntawd, lawv tsis nco tej lus uas cog tseg rau Vajtswv, ib hnub khiav deb ntawm Vajtswv zuj zus. Thaum lawv ntsib tej teeb meem hauv kev ua haujlwm, twb tsim nyog lawv tiv thiab ua haujlwm mus ntxiv, tiamsis lawv ho thaub rov qab los mus ua ib tug ntseeg uas nyob sab nraud. Tej zaum koj thiab kuv peb ntau zaug kuj zoo yuav luag thooj li ntawd hauv peb kev raws Tswv Yexus qab.

Kev ntseeg raws zej raws zos tsuas pab kom peb kub siab lug ib ntus xwb, tiamsis kev ntseeg tiag yog txoj kev ntseeg uas tsis vim ib yam dabtsi vim tus ntawd ntseeg thiab ruaj siab tias Tswv Yexus yog tus Mexiyas, Nws yog Vajtswv tib Leejtub, ntawd yog txojkev ntseeg uas coj peb mus txais txojsia ntev dawv mus ib txhis tsis paub kawg.

Koj tig rov los tshuaj koj tus kheej saib koj puas ntseeg Tswv Yexus tiag tiag lawm lossis tsis tau?

Vajtswv, thov cia kuv muab kuv txoj kev ntseeg tso tas nrho rau koj ib leeg tus uas yog kuv tus Tswv thiab kuv tus Vajtswv thiab yog kuv tus Tswv Cawmseej kom thaum uas muaj ntau yam kev sim siab los raug rau kuv los kuv yuav tuav txoj kev ntseeg ruaj khov kho thiab nrog koj mus txog hnub kawg.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Henplais 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top