Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/07/2019

Yauhas 2:17-22
Lub Tuamtsev Tshiab

Yexus teb hais tias, “Nej cia li muab lub Tuamtsev no rhuav povtseg, thiab peb hnub xwb kuv yuav rov ua tau dua ib lub tshiab (nqe 19).

Lus nug xav: Tom qab Tswv Yexus raws cov neeg uas ua lag luam hauv lub Tuamtsev khiav tawm tas lawm, cov thwjtim xav licas? Thiab cov Yudas lawv ua licas? Tswv Yexus xav qhia licas thaum Nws hais tias: “Nej cia li muab lub Tuamtsev no rhuav povtseg, peb hnub kuv yuav rov ua tau ib lub tshiab”, niaj hnub nimno peb yuav muab qhov no los siv licas?

Tom qab Tswv Yexus raws cov tibneeg uas lag luam hauv Tuamtsev khiav tas lawm (13-16), muaj ob hom tibneeg xav tsis sib thooj yam. Thib ib yog kev xav ntawm cov thwjtim (17), thaum cov thwjtim pom li ntawd lawv txawm nco deev txog tej lus qhia hauv Phau Ntawv Nkauj 69:9 uas sau tias, “Vajtswv, kuv mob siab koj lub tsev heev, ib yam li hluav tawd kub hauv kuv lub siab tuaj. Lawv saib ntsoov rau tej haujlwm uas Tswv Yexus ua thiab ntseeg tias Nws yog tus Mexiyas los yug lawm ntag. Thib ob yog kev xav ntawm cov Yudas, lawv taij kom Tswv Yexus yuav tsum tau ua ib yam txujci tseemceeb dabtsi los ua timkhawv qhia tias Nws yog tus Mexiyas tiag. Tiamsis Tswv Yexus teb rau lawv tias “Nej cia li muab lub Tuamtsev no rhuav pov tseg thiab peb hnub kuv yuav rov qab ua tau dua ib lub tshiab”. Lawv xav tsis thoob li vim lawv tsis paub tias Tswv Yexus hais txog lub Tuamtsev uas yog Nws lub cev yuav raug muab tua tuag thiab peb hnub yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los. Tswv Yexus cov lus hais no tau cog mus rau hauv cov thwjtim lub siab, vim li ntawd, tom qab uas Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los, lawv xav txog Nws tej lus ntawd haj yam ua rau lawv muab siab rau ntseeg ntxiv rau tej lus uas Nws qhia (nqe 22).

Lub Tuamtsev hauv Yeluxalees tau Vajntxwv Helauj puab los rau xyoo 14 UY. Txog rau lub sijhawm uas tej xwm txheej no tshwm twb tau 46 xyoo lawm, tiamsis tseem tsis tau tiav. Tiamsis Tswv Yexus ho hais tias, peb hnub Nws yuav ua tau dua ib lub tshiab, Tswv Yexus xav qhia rau cov thwjtim thiab tej pejxeem paub tias tom qab peb hnub Nws raug muab faus Nws yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los, thaum Tswv Yexus sawv rov qab los twb yog Nws kho dua lub Tuamtsev tshiab ntag. Lossis peb yuav hais tau tias, qhov uas Tswv Yexus tuag thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los qhib dua ib txojkev tshiab rau peb muaj feem mus cuag tau Vajtswv. Yauhas sau Phau Txojmoo Zoo no los qhia kom tibneeg paub meej txog lub Tuamtsev tshiab, nyob hauv lub Tuamtsev tshiab ntawd, tibneeg tsis tas tua tsiaj hlawv fij lawm, tiamsis Tswv Yexus kiag ntag Nws yog Vajtswv tus menyuam yaj (Yauhas 1:29). Nyob hauv lub Tuamtsev tshiab ntawd tsis tas muaj tej kevcai uas yuav tsum dhau ntawm cov Povthawj hlob lawm xwb thiaj tau, tiamsis Tswv Yexus ib leeg xwb thiaj yog txojkev, yog qhov tseeb thiab yog txojsia uas yuav coj tau peb mus cuag Leejtxiv (Yauhas 14:6). Niaj hnub nimno, peb cov ntseeg kuj yuav tsum muaj Tuamtsev rau cov ntseeg tau Pehawm Vajtswv, tiamsis Tswv Yexus niaj hnub nyob hauv txhua tus ntseeg lub neej, vim li ntawd, txhua qhov chaw uas muaj cov ntseeg nyob qhov ntawd muaj Vajtswv lub Tuamtsev.

Koj mus pehawm hnub thiv, tiamsis rau hnub uas koj nyob tsev, koj ua lub neej licas rau lwm tus pom tias Tswv Yexus nyob hauv koj?

Thov qhuas thiab ua Vajtswv tsaug, vim Koj niaj hnub nyob nrog kuv mus txog hnub kawg. Thov cia kuv txawm yuav nyob qhov twg, ua dabtsi los kom kuv nco ntsoov txog tej no cia kuv qhia tshwm Tswv Yexus koj txojkev hlub mus rau lwm tus.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Teev Npe 36.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top