Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/07/2019

Yauhas 2:13-16
Kev Chim Ncaj Ncees

Yexus hais rau cov neeg muag nquab hais tias, “Nej cia li nqa nej tej nquab khiav ntawm no mus! Tseg kiag tsis txhob tuaj muab kuv Txiv lub tsev ua chaw ua lag ua luam ib zaug li (nqe 16).

Lus nug xav: Vim licas Tswv Yexus yog tus txo hwjchim, muaj siab mos muag tiamsis nws ho chim rau cov tibneeg uas tuaj ua lag luam rau hauv lub Tuamtsev mus txog qhov muab lawv tej rooj pauv nyiaj ntxeev, muab tej nquab, tej yaj tso tawm tas huvsi li ntawd? Licas thiaj yog kev chim ntawm sab nqaij tawv thiab kev chim ncaj ncees? Koj kawm tau dabtsi hauv zaj xwm no?

Peb kawm Tswv Yexus txojkev hlub, siab mos muag, txo hwjchim, tsis chim sai…tiamsis nyob hauv ntu Vajlugkub no, Yauhas qhia rau peb pom tias Tswv Yexus chim heev thiab Nws nqis tes ua haujlwm hnyav heev, Tswv Yexus muab cov hlua ntswj kiag ua ib qhoo thiab raws lawv tej nyuj, tej yam tawm ntawm lub Tuamtsev huv tibsi mus; Nws muab lawv tej rooj pauv nyiaj ntxeev pes hlo ua rau lawv tej nyiaj poob dawb vog.

Yauhas qhia rau peb paub tias, Yauhas Npatitus twb qhia ua ntej lawm tias Tswv Yexus yog Vajtswv tus menyuam yaj, tiamsis nws kuj sau qhia rau peb paub nyob hauv Tshwmsim 6:16 txog tus menyuam yaj txojkev chim. Nyob hauv Vajlugkub qub kuj hais txog Vajtswv txojkev chim. Vim li ntawd, ntawm no yog txojkev chim ncaj ncees ntawm Tswv Yexus. Peb feeb tau meej tias tibneeg txhaum txojkev chim yog chim los ntawm lub siab qia dub, siab phem, siab nruj tsiv, yog ib txojkev chim uas tsis muaj kev xav ua rau lwm tus puas tshuaj; tiamsis txojkev chim ncaj ncees yog txojkev chim tsis yog vim yus tiamsis chim rau tej haujlwm tsis yog uas yuav ua tsuas puas Vajtswv lub koob meej thiab lwm tus. Kevcai Hladhau yog ib lub kevcai loj, ib xyoos twg muaj ntau txhiab tus neeg Yudais tuaj koom. Mus raws li txojcai, lawv yuav tsum them se rau lub Tuamtsev mus raws li cov nyiaj uas Tuamtsev ua tawm los, vim cov Loos lub nyiaj muaj Xixas lub ntsej muag nyob ntawd lawm. Dhau ntawd, lawv yuav tsum muab ib tug tsiaj uas tsis muaj ib qho phem li los tuaj fij rau hauv lub Tuamtsev. Qhov uas pauv nyiaj thiab muag tej tsiaj xub thawj yog muaj los kom pab rau cov neeg nyob deb tuaj yooj yim nrhiav tau khoom fij, tiamsis tom qab no, cov xibhwb qhia kevcai thiab cov Povthawj hlob muab qhov ntawd los ua ib qhov kev lag luam rau lawv tau tsam loj heev rau lawv, ua rau Vajtswv lub Tuamtsev dhau los ua ib qhov chaw ua lag luam tsis raws kevcai. Vim li ntawd thiaj ua rau Tswv Yexus chim heev thiab samhwm kom yuav tsum muab txhua yam ntawd laij tawm hauv lub Tuamtsev mus, tsis txhob muab kuv Txiv lub tsev los ua lag luam. Tswv Yexus txojkev chim yog txojkev chim uas ncaj ncees.

Peb yooj yim chim heev thaum uas muaj neeg kov txog peb kev nrhiav noj nrhiav haus, tiamsis peb ho nyob ntsiag to thaum uas pom tej yam ua rau lwm tus thiab Pawgntseeg puas tshuaj vim peb tsis xav nrhiav teeb meem, tsis xav kom lwm tus tu siab thiaj yuav tsis ua rau yus poob haujlwm. Peb yooj yim chim raws li sab nqaij tawd xwb tsis kam chim rau txojkev chim uas ncaj ncees. Thov Vajtswv pab kom peb ua lub neej mus raws li Nws tus qauv, paub chim yog sijhawm, yog caij nyoog.

Koj pom tias feem ntau koj chim rau thaum twg? Puas muaj tej zaum koj chim rau kev ncaj ncees lawm tau?

Vajtswv, thov koj zam txim rau meyaus vim nyuam yaus pheej chim mus raws li sab nqaij tawv. Thov koj pab kom kuv xyaum mus raws li koj tus qauv txo hwjchim, muaj siab mos muag, thiab thaum uas chim paub chim yog sijhawm, caij nyoog, yog chaw.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Teev Npe 35.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top