Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/07/2019

Yauhas 2:1-12
Ntseeg Thiab Qhia Tawm

Thawj zaug txujci tseemceeb no Yexus ua hauv lub zos Kanas uas nyob hauv lub xeev Kalilais; nws ua li ntawd qhia nws lub hwjchim rau sawvdaws pom, thiab nws cov thwjtim pom li ntawd lawv ntseeg nws (nqe 11).

Lus nug xav: Homphiaj ntawm zaj txujci tseemceeb hauv ntu Vajlugkub no yog dabtsi (nqe 11)? Thov piav zaj xwm txij li thaum pib tas cawv txiv hmab mus txog thaum Yexus ua txujci tseemceeb. Peb muab qhov ntawd los sis licas rau hauv peb lub neej kom peb muaj kev zoo siab thiab cia rau Vajtswv ib leeg tau koob meej?

Cawv txiv hmab yog ib yam cawv uas qab tshaj ntawm haiv neeg Yudais, vim li ntawd tibneeg Yudais yeej ib txwm siv hom cawv txiv hmab no los rau kev ua tshoob kos. Txawm li ntawd los, qaug cawv yog ib qhov uas txaus txaj muag tshaj plaws, Vajlugkub yeej qhia tseeb txog qhov tsis zoo ntawm ib tug neeg quav cawv, vim li ntawd haiv neeg Yudais pheej siv peb khob cawv txiv hmab los xyaw plaub khob dej sib tov ua ke kom lawv haus tsis qaug.

Nyob hauv zaj kawm no, Yauhas qhia rau peb paub tias ntawm no yog zaj txujci xub thawj uas Tswv Yexus ua hauv lub zos Kanas, hauv lub xeeb Kalilais, thiab los ntawm zaj txujci no ua rau Tswv Yexus tau koob meej, dhau ntawd ua rau cov thwjtim uas raws Tswv Yexus qab haj yam ntseeg Nws heev dua. Sijhawm cov Yudais ua tshoob yog ob txog peb hnub, tas cawv txiv hmab yog ib qhov uas txaj muag heev rau tus tswv tsev, txawm li ntawd los lub ntees tshoob no tab tom tas cawv lawm. Peb paub tias qhov uas ua rau zaj txujci tseemceeb tau ua tawm yog zoo li nram qab no: ua ntej, Malis yog tus pom thiab paub txog qhov uas tas cawv no, nws thiaj los hais rau Tswv Yexus “Lawv cov cawv txiv hmab tas lawm” (nqe 3). Ntxiv ntawd mus yog Malis thiab cov tuav xam txojkev ntseeg siab tas nrho rau tej lus uas Tswv Yexus hais (5,7,8). Thaum uas Tswv Yexus hais kom cov neeg ntawd mus kwv dej los hliv kom puv tas nrho rau tej hub ntawd, lawv kuj tsis nug, tsis ua xyem xyav, lawv txaus siab mus kwv dej los hliv puv nkaus txhua lub hub ntawd. Cov neeg no lawv qhia tshwm lawv txojkev ntseeg thiab mloog lus kawg siab kawg ntsws. Thaum kawg lawv mus qhia rau lwm tus kom paub ua raws li tej lus uas Tswv Yexus hais (8,9). Thaum Tswv Yexus hais cov tub txib cia li ce mentsis mus rau tus kav xwm saj, lawv txawm ce mentsis nqa mus rau tus kav xwm, tom qab ntawd lawv ce cov cawv txiv hmab ntawd mus rau txhua tus qhua tau haus. Nqi zog yog txhua tus puav leej tau haus cov cawv txiv hmab uas qab tshaj thiab los ntawm txojkev txhawj xeeb dhau mus ua kev zoo siab puv npo.

Txujci tseemceeb kuj yuav tau ua tshwm tawm los ntawm peb kev ua neej, hloov pauv peb lub neej ntawm txojkev ntshai, kev nyuaj siab los ua kev kaj siab, zoo siab thaum uas peb zeem paub tias peb ua tsis tau. Tswv Yexus tau hais tias tsis yog tus nyob zoo cheem tsum kws tshuaj tiamsis yog tus neeg uas muaj mob xwb thiaj mus cuag kws tshuaj. Peb yuav tsum ntseeg siab thiab ua neej mus raws li tej lus qhia hauv Vajlugkub, thiab mloog Vajtswv lus, qhia txojmoo zoo mus rau lwm tus. Ntawd yog lub neej ua rau Vajtswv tau ntsej muag thiab pab tau coob leej ntau tug los ntseeg Vajtswv, thaum ntawd peb yeej yuav txais tau kev kaj siab hauv peb lub neej.

Koj ua neej rau Vajtswv tau koob meej thiab pab lwm tus los ntseeg Vajtswv licas?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv zeem paub qhov uas kuv ua tsis tau thiab khiav los cuag koj, ntseeg koj, mloog koj lus, ua mus raws li koj qhia, coj Txojmoo zoo mus rau coob leej ntau tug kom sawv daws txais tau txojkev zoo siab ib yam li kuv twb txais tau lawm.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Teev Npe 34.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top