Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/07/2019

Phau Ntawv Nkauj 119:73-80
Kawm Vajtswv Txojlus

Thov kom kuv txawj hwm koj tej kevcai kawg siab kawg ntsws, kuv thiaj tsis raug kev txajmuag (nqe 80).

Lus nug xav: Tus sau paub zoo dabtsi txog nws tus kheej thiab txog Vajtswv thaum kawm Vajtswv Txojlus? Nws taij thov Vajtswv yam dab tsi hauv nqe 80? Koj tau pom lossis tau ntsib licas hauv lub neej hwm Vajtswv muaj nqis dabtsi rau lwm tus ib sab?

Nyob hauv cov nqe ua ntej ntawd (Nqe 65-72), tus sau qhia rau peb paub tias Vajtswv txojlus muaj nqis kawg nkaus. Peb yuav tsum niaj hnub kawm Vajtswv Txojlus, ua mus raws li Vajtswv tej lus qhia, tsis yog thaum peb ntsib teeb meem xwb, tiamsis mus tas peb sim neej. Nyob hauv tshooj no, tus sau qhia rau peb paub txog qhov tseemceeb hauv Vajtswv Txojlus.

Kawm Vajtswv Txojlus kom paub tias yus yog leej twg. Vajtswv Txojlus tau qhia rau nws paub tias nws yog ib tug uas raug Vajtswv tsim los, Vajtswv yog tus tsim nws los ua ib tug tibneeg (Nqe 73). Vim li ntawd, nws thiaj taij thov Vajtswv pub kom nws muaj kev to taub txog Vajtswv Txojlus. Vim peb raug Vajtswv tsim los, peb yuav tsum taij thov Vajtswv pab kom peb muaj kev to taub thaum uas peb kawm Vajtswv Txojlus. Peb yuav tsum kawm Vajlugkub txhua hnub kom paub meej tias peb yog leej twg thiab paub ua peb lub neej mus raws li qhov uas Vajtswv twb npaj tseg cia rau peb lawm.

Kawm Vajtswv Txojlus kom paub zoo tias Vajtswv yog tus zoo licas. Vim kawm Vajtswv Txojlus, tus sau phau nkauj no paub zoo tias Vajtswv yog tus tsim ib puas tsav yam (nqe 73); Tus ncaj ncees thiab ua ncaj (nqe 75); Tus uas muaj kevhlub tsis paub kawg (76). Tsis yog paub xwb, tiamsis nws twb ntsib dhau Vajtswv txojkev pab ntau heev los lawm thiab. Nws ua neej hauv Vajtswv txojkev hlub thiab kev ncaj ncees, tsis hais thaum nws tau zoo lossis txomnyem. Vim li ntawd, nws muaj lub siab ntseeg ruaj khov tias, Vajtswv tab tom cheem nws thiab Vajtswv yuav tawmtsam yeej nws cov yeeb ncuab, coj nws mus rau txojkev muaj yeej uas yog cim ntsoov Vajtswv tej kevcai rau nruab siab (78).

Kawm paub Vajtswv Txojlus kom paub ua txhua yam mus raws li Vajtswv txoj Kevcai (Nqe 80). Thaum uas paub zoo Vajtswv Txojlus lawm, nws taij thov Vajtswv pab kom nws ua tau lub neej mus raws nraim li Vajtswv tej lus qhia. Nqi zog rau tus uas mloog Vajtswv lus yog tau Vajtswv siv los mus coj qhov kaj rau lub ntiajteb uas tab tom tsaus ntuj nti no, thiab coj txojkev zoo siab mus rau lwm tus (Nqe 74), thiab ua tau tim khawv zoo rau Vajtswv (79). Kawm paub Vajtswv Txojlus, coj tau nuj nqis los rau tus kawm, thiab kuj ua tau lub teeb ci rau coob leej ntau tug uas nyob ntawm peb ib sab thiab. Koj tau kawm thiab siv Vajtswv Txojlus los rau koj lub neej licas lawm? Koj lub neej puas coj kev zoo siab thiab kev hlub mus rau lwm tus lawm lossis tsis tau?

Vajtswv, thov qhuas thiab ua koj tsaug, vim koj muab koj Txojlus rau kuv, tiamsis kuv saib tsis tau koj Txojlus. Thov koj pab rau kuv, txij no mus kuv yuav ncaj ncees rau kev kawm paub koj Txojlus kuv thiaj yuav txais tau koob hmoov ntawm koj thiab coj tau qhov tseeb mus rau lwm tus.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Teev Npe 33.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top