Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/07/2019

I Timautes 6:6-10
Hais Txog Twv Txiaj

Qhov uas neeg ntshaw nyiaj txiag yog ib qho uas ua rau neeg ua txhua yam phem. Muaj qee leej tso Vajtswv tseg lawm, thiab lawv rov ua rau lawv rau ntau yam kev txomnyem twb yog vim lawv xav tau nyiaj ntau heev (nqe 10).

Lus nug xav: Tibneeg ntiajteb feem ntau xav licas txog kev twv nyiaj? Muaj tej kev twv nyiaj twg li uas koj twb pom los lawm? Ib tug ntseeg Yexus puas zoo twv nyiaj? Vim licas? Muaj tej yam dabtsi ntsig txog kev twv nyiaj uas tsim nyog koj yuav tau thov Vajtswv pab?

Feem ntau tibneeg ntseeg tias, twv nyiaj yog ib feem uas yuav pab tau nyiaj ntau heev rau lub tebchaws. Nyob rau tebchaws Mekas, txhua txhua lub xyoos, kev twv nyiaj pab tau rau lub tebchaws tshaj li 100 tỷ USD. Muaj ntau lub tebchaws uas nyob hauv lub qab ntuj no kuj pom zoo rau kev twv nyiaj. Muaj ntau thaj tsam hauv lub qab ntuj no muaj tej chav twv nyiaj uas muaj suab npe heev li Vegas, Ma-cau,v.v…

Peb lub tebchaws thiab peb cov hmoob los yeej muaj coob heev ntshaw twv nyiaj kawg li thiab. Peb tebchaws muaj ib lo lus tias, lub ib hlis yog lub sijhawm ua si, lub ob hlis yog sijhawm twv nyiaj, lub peb hlis yog sijhawm mus taij thov poj koob yawm koob pab. Twv nyiaj yog ib yam kev lom zem hauv peb lub tebchaws. Lub sijhawm noj tsiab peb caug, yog ib lub sijhawm so rau txhua yam haujlwm, mas ua rau tibneeg tsis muaj haujlwm dabtsi ua, feem ntau lub sijhawm no tibneeg sib sau los nyob tej pab pawg twv txiaj. Tej uas peb hmoob ib txwm siv los ua kev twv txiaj yog, lawv qaib, ntaus baij, ntaus bi a, tso qaib sib ncaws, tso nyuj twm sib nraus, tso nees sib tog, tso noog sib ncaws…Kuj muaj ib txhia ua tej ntawd yog kom muaj kev lom zem rau lub sijhawm noj tsiab peb caug, tiamsis dhau ntawd feem coob yog cov uas siv tej ntawd los twv txiaj. Tsis yog lawv ua lub sijhawm no tsiab peb caug xwb, lawv siv tej ntawd los tshab xyoo.

Twv txiaj yog ib tes haujlwm uas tibneeg ua coob heev. Puas zoo rau cov ntseeg mus koom? Vajlugkub qhia licas txog qhov no?

Tseeb tiag Vajlugkub tsis hais ncaj nraim tias tus ntseeg tsis txhob twv txiaj. Txawm li ntawd los kuj muaj ntau ntu Vajlugkub hais txog nyiaj txiag uas peb yuav siv tau los rau kev twv nyiaj. Lossis peb yuav hais tau tias, tus ntseeg tsis txhob mus nrog luag twv txiaj, txawm yog yuav tsawg yuav ntau, thiab ua zoo licas los tus ntseeg tsis txhob mus koom, vim tej yam li nram qab no:

(1) Tus ntseeg tsis txhob ntshaw nyiaj (I Timautes 6:10; Heplais 13:5). Vim feem ntau cov neeg twv txiaj los vim yog lawv ntshaw kom muaj nyiaj ntau, tshwj xeeb tib pliag xwb twb tau ib pob nyiaj lawm. Ntawm no kuj yog tej uas twb muaj qhia nyob hauv Pajlug thiab Tejlusqhia twb samhwm ua ntej lawm (Pajlug 13:11; Tejlusqhia 5:10).

(2) Tus ntseeg tsis txhob coj yus tej nyiaj mus siv yam tsis muaj qab hau. Nyiaj txiag thiab txhua yam peb muaj puav leej yog Vajtswv tug, peb tsuas yog cov uas saib xyuas tej yam ntawd xwb. Vajtswv xav kom peb siv nyiaj txiag los yug peb sab nqaij tawv thiab ua kom Vajtswv tau koob meej, kom Vajtswv tes haujlwm yuav nthuav mus deb mus dav. Feem coob cov neeg twv txiaj puav leej swb thiab pluag, tsis muaj tsawg tug nplua nuj vim kev twv nyiaj, tabsis vim kev twb nyiaj coob leej ntau tug cuab yig, cuab tam tawg ua sab ua sua.

(3) Tus ntseeg tsis txhob qaug rau kev twv nyiaj. Xibhwb Povlauj qhia peb tias, tsis txhob cia ib yam dabtsi qhuab yuam tau koj, coj koj mus ua li nws siab xav (1Kauleethaus 6:12). Tus uas twv txiaj yeej yuav qaug rau kev twv txiaj, nws tswj tsis tau nws tus kheej thiab tsis yooj yim tso tseg, nws zoo ib yam li tus neeg quav cawv, quav yeeb, quav tshuaj.

(4) Tus ntseeg tiag yuav tsum siv nws lub dag zog los nrhiav nyiaj xwb tsis yog siv kev twv txiaj los nrhiav nyiaj. Vajtswv Txojlus qhia tias, tibneeg yuav tsum ua haujlwm, thiaj yuav muaj noj, muaj hnav. Tsis muaj ib leej twg yuav tos kom nws hmoov zoo hauv kev twv nyiaj, kuj tsis tau cai nrhiav nyiaj los ntawm qhov uas dag ntxias lwm tus.

Tus uas qaug rau kev twv txiaj, tus ntawd yuav tsum tau Vajtswv pab cawm. Vajtswv muaj txaus hwjchim los pab kom tibneeg dim ntawm txhua txojkev txhaum, tsis hais kev ntshaw twv txiaj ib yam li tus qhev. Tus ntseeg yuav tsum vam khom rau ntawm Vajtswv los mus nrhiav nyiaj yam ncaj ncees, muaj nqis, thiaj yuav ua rau Vajtswv tau koob meej.

Vajtswv, thov koj pab kuv kom txhob ntshaw tej yam tsis ncaj ncees thiab txhob ntshaw kev twv txiaj.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Teev Npe 32.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top