Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/07/2019

Lukas 1:39-45
Hais Txog Tua Menyuam Hauv Plab

“Tsis txhob tua neeg” (Khiavdim 20:13).

Lus nug xav: Feem ntau tebchaws ua licas rau cov neeg uas tua menyuam hauv plab? Lawv muab tej kevcai dabtsi los pab daws txog kev tua menyuam hauv plab? Vajlugkub hais licas rau tej kevtxhaum uas tibneeg ua ntawd? Tus ntseeg ho xav licas rau cov neeg uas tua menyuam hauv plab?

Raws li ntaub ntawv sau cia mas tebchaws Mekas ib xyoos twg muaj txog li 01-1,5 lan (Triệu) tus menyuam raug tau pov tseg hauv plab. Qhov uas tua menyuam hauv plab tau ntau lub tebchaws pub cai thiab pom zoo tsis txhaum nom tswv kevcai tiamsis puas haum mus li peb lub siab xav?

Txawm tias tibneeg yuav nrhiav tau lub tswvyim los pab rau qhov uas tua menyuam hauv plab, los qhov uas tua tuag ib tug menyuam hauv niam plab yeej tsis mus raws li Vajlugkub qhia lawm. Vajlugkub suab tias nyob hauv niam plab los kuj yog ib tug neeg lawm. Vajlugkub hu tus menyuam uas tseem nyob hauv niam plab ua metub lossis me ntxhais (Chivkeeb 5:21-22), thiab hu tus pojniam uas xeeb tub tsis tau yug ua leej niam (Lukas 1:43). Nyob hauv zaj uas hais txog Yauhas Npatitus los yug, Vajlugkub sau qhia tias nws twb pub npho Vaj Ntsujplig puag hauv niam plab los, thaum Malis uas yog Tswv Yexus niam mus xyuas. Raws li Vajlugkub qhia, tibneeg muaj nqis heev, tsim nyog yuav tsum saib taus tus neeg ntawd, vim peb txhua tus puav leej raug Vajtswv tsim los muaj tus yam ntxwv zoo li Vajtswv. Tibneeg tsis muaj cai tua tibneeg, txawm tus neeg ntawd yuav loj lossis me. Vim li ntawd, peb cov ua niam ua txiv, lub zej lub zos, lub tebchaws yuav tsis muaj cai los mus muab ib tug menyuam uas tseem nyob hauv niam plab tua pov tseg.

Yog tias peb muaj kev kawm paub txog qhov uas ib tug menyuam kev loj hlob hauv niam plab thiab txog qhov uas muab ib tug menyuam hauv plab tua pov tseg mas peb yuav hnov txaus ntshai tshaj, txaus hlub tshaj plaws. Thaum nyuam qhuav pib xeeb tub kiag xwb, yeej paub tias yog tus lossis ntxhais, nws yuav muaj tus cwjpwm zoo licas lawm. Tus menyuam uas tseem nyob hauv niam plab yog ib tug menyuam uas tsis zoo thooj li ib tug tibneeg twg uas nyob thoob plaws hauv lub ntiajteb no. Thaum uas xeeb tau ib lub hlis, tus menyuam ntawd twb pib muaj hlwb, thiab tej siab ntsws los mus rau kev xav lawm. Lub plawv piv ua haujlwm xa ntshav mus thoob plaws tus menyuam ntawd lub cev thaum muaj 18 hnub. Thaum mus txog ob lub hli tus menyuam ntawd pib muaj tes taw, muaj chaw tawm rooj los mus rau ntau yam ntxiv lawm. Thaum no tus menyuam hauv plab yeej zoo li ib tug neeg lawm tiag. Thaum uas muaj peb hlis, tus menyuam hauv plab muaj txhij txhua tsav yam li ib tug tibneeg thiab txhua yam ntawd yeej ua taus haujlwm lawm tsuas tos sijhawm kom loj tuaj lawm xwb. Txij li ntawd los tus menyuam uas nyob hauv plab loj hlob zoo heev. Thaum ntawd tus menyuam uas nyob hauv plab tsuas txawv tus uas tau yug los ntawm zaub mov noj thiab kev ua pa lawm xwb.

Txhua yam uas tibneeg siv los mus rho tus menyuam ntawd pov tseg puav leej yog tua kom tus menyuam ntawd tuag. Muaj ntau tug muab tus menyuam ntawd tua kom tuag hauv plab mam li muab rho tawm los. Muaj lwm tus ho lauj tus menyuam ntawd tawm los mam li muab tua. Thaum uas tus menyuam nyob hauv plab loj lawm, luag yuav tsum muab tus menyuam ntawd tsoo kom ntsoog mus ua tej daim mas lis muab ciaj mus tais ib qhov ib qhov hauv niam plab los pov tseg.

Peb yuav hais sau zog tau tias, mus raws li Vajlugkub qhia, tua menyuam hauv plab yog ib txojkev txhaum uas loj heev. Cov ntseeg Yexus yuav tsum tsis txhob ua li ntawd. Pawgntseeg yuav tsum tau pab kom txhua tus niam tsev tsis txhob ua qhov kev txhaum loj no. Yog tias koj tus kheej twb tau ua li ntawd yav dhau tas los lawm, koj cia li taij thov Vajtswv zam txim pub rau koj thiab txij no ntxiv mus tsis txhob ua tes haujlwm no lawm. Tswv Yexus cov ntshav yuav ntxuav koj thiab kuv peb tej kev txhaum huv tibsi mus.

Vajtswv, thov koj pab kuv thiab lwm tus saib taus, thiab tiv thaiv tus menyuam uas koj tsim los rau hauv leej niam plab.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Teev Npe 31.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top