Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/07/2019

I Kauleethaus 6:12-14
Hais Txog Lub Siab Ntshaw Kev Nkauj Nraug

Kuv muaj cuabkav ua txhua yam tsis muaj leejtwg txwv tau kuv. Tiamsis tsis yog txhua yam ntawd yuav muaj nqis rau koj huv tibsi. Kuv los muaj cuabkav hais tias, “Kuv ua tau txhua yam tsis muaj leejtwg txwv tau kuv, tiamsis kuv yuav tsis cia tej uas kuv ua ntawd yuam tau kuv ua tej ntawd qhev” (Nqe 12).

Lus nug xav: Xibhwb Povlauj hais txog ob yam uas feem ntau tibneeg siv los daws thaum tibneeg poob rau kev nkauj kev nraug lawm (12a, 13a)? Nws teb li cas rau ob yam uas tibneeg hais no (12b, 14)? Zaj kawm hnub no pab tau rau koj muaj kev to taub licas txog qhov uas pw ua niam txiv ua ntej sib yuav, txiv neej yuav txiv neej, pojniam yuav pojniam, saib tej duab, tej video liab qab?

Nyob rau xibhwb Povlauj tiam, cov ntseeg uas nyob rau hauv lub nroog Kausleethaus ua lub neej nrog kev ntshaw ua nkauj ua nraug. Tibneeg ua kev nkauj nraug tsis paub txaj muag mus thoob plaws txhua qhov chaw tsis hais hauv tej tsev lwm haiv neeg tej mlom. Tes haujlwm no pib los ntawm lub siab xav tias, tsuas yog sab ntsujplig xwb thiaj tseemceeb, sab nqaij tawv tsis muaj nqis dabtsi, yuav ua licas los tau. Tsis tas li ntawd xav qhov uas tibneeg ua kev nkauj kev nraug tsuas yog pab los daws tibneeg txojkev ntshaw xwb.

Vim feem coob pejxeem coj lub neej zoo li ntawd thiaj ua rau coob leej ntau tug ntseeg xav tias: “Noj mov vim tshaib plab, tshaib plab lawm yuav tsum noj mov” (13a). Lossis lawv hais tau tias, yog sab nqaij tawv muaj kev ntshaw kev nkauj nraug ces yuav tsum cia nws ua nws kom txaus nws lub siab ntsaw, thiab kev pw ua ke tsuas yog ib tug pab ib tug qhov kev ntshaw xwb. Loj tshaj qhov ntawd, lawv siv zog los mus muab qhov kev phem no los ua kom mus raws li Vajtswv txoj kev cai, lawv hais tias, Tswv Yexus twb tuag saum tus ntoo khaub lig theej tibneeg ntiajteb lub txhoj, ris tibneeg ntiajteb lub txim lawm ces lawv muaj cai ua tau txhua tsav yam. Lawv ntseeg tias “lawv muaj cai ua txhua tsav yam” (12a).

Xibhwb Povlauj tsis lees yuav tej yam uas yuam kev ntawd. Nws qhia rau lawv paub tias cov neeg uas ntseeg Tswv Yexus lawv twb kov yeej tej kevtxhaum los ua ib lub neej tshiab pub rau Vajtswv, muaj lub neej ywj pheej hauv Tswv Yexus xwb tsis yog ywj raws li yus lub siab ntshaw, tus ntawd cia Vajtswv ywj siab kav thiab tswj nws lub neej, xwb tsis yog ua mus raws li nws siab xav (12b).

Ib tug uas ua lub neej li ntawd nws yuav ua tej yam muaj nqis. Ntawd yog tej yam muaj nqis rau tus nqis tes ua, vim tej uas nws ua ntawd yuav tswj tau nws lub neej kom dawbhuv, ncaj ncees thiab tsis rhuav kom tus ntawd lub neej puas tshuaj. Tej haujlwm zoo uas nws ua ntawd yuav muaj nqis rau cov neeg uas nyob ib ncig ntawm nws thiab ua rau nws lub zej zos nyob muaj kev thajyeeb. Ntawd yog tej yam uas muaj nqis pub rau Vajtswv vim tej haujlwm zoo uas nws ua yuav ua rau Vajtswv tau koob meej.

Tshaj qhov ntawd, Xibhwb Povlauj tseem qhia rau peb paub ntxiv tias, peb lub cev muaj nqis thiab tseemceeb heev rau Vajtswv. Peb sab nqaij tawv no raug tsim los tsis yog los ua txhua yam kom zoo rau peb sab nqaij tawv, tiamsis tsim los Pehawm Vajtswv thiab ua lub neej rau Vajtswv tau koob meej (13b). Thiab peb sab nqaij tawv tsis yog tsis muaj nqis thiab cia li yuav dhau mus twj ywm, tiamsis peb yuav tau sawv hauv qhov tuag rov qab los ib yam li Tswv Yexus twb sawv los lawm (14).

Qhov uas tibneeg muaj kev ntshaw pw ua niam txiv ua ke tsis txaum, tiamsis thaum peb cia qhov kev ntshaw ntawd kav peb lub hlwb, tswj peb tes haujlwm ua, tswj peb lub neej mus txog qhov uas tsis ua mus raws li Vajtswv Txojlus qhia, tsis raws li thaum chivkeeb Vajtswv tsim tseg, ces txhua yam ntawd puav leej txhaum.

Koj puas cia koj lub siab ntshaw mus ua li ntiajteb ua? Leej twg tab tom tswj kav koj lub neej?

Vajtswv, kuv thov muab tas nrho kuv lub neej, txojsia, lub dag lub zog thiab tus ntsujplig fij pub rau koj. Thov cia kuv lub neej ua rau Vajtswv koj tau ntsej muag.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Teev Npe 30.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top