Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/07/2019

Filipis 4:8-9
Txoj Cai Dawbhuv

Cov kwvtij, kuv thov xaus lus li no hais tias nej yuav tsum cim ntsoov tej uas zoo thiab tsimnyog qhuas rau hauv nej lub siab: tsis hais tej uas tseeb, tej uas tsimnyog hwm, tej uas ncaj ncees, tej uas dawbhuv, tej uas ntxim nyiam thiab tej uas yuav tau koob meej, nej yuav tsum khaws tej ntawd cia rau hauv nej lub siab huv tibsi (Nqe 8).

Lus nug xav: Thov qhia tej yam piv txwv uas koj tau pom thiab ntsib dhau los ntawm lub neej niaj hnub nimno saib zoo thooj tej uas Xibhwb Povlauj qhia cov ntseeg thaum ub hauv nqe (8). Yuav ua licas muab tau tej ntawd los piv rau peb lub neej (8b-9)? Qhov uas peb siv tej ntawd los rau peb lub neej muaj nqis dabtsi (9)?

“Sawv daws puav leej ua mam kuv thiaj ua”. “Kuv txiav txim siab ua qhov no vim tsis txhaum kevcai”. Ntawm no yog ob feem uas pheej niaj hnub nyob hauv tus ntseeg lub hlwb. Txawm li ntawd los, Xibhwb Povlauj qhia rau peb paub tias, tus ntseeg kev ua neej tsis yog mus raws li feem coob tibneeg kev ua neej, lossis ntiajteb tej kevcai coj noj coj ua, tiamsis txhua yam yuav tsum yog los ntawm Vajlugkub thiab los ntawm Vajtswv txoj kevcai los.

Nyob ntawm no, Xibhwb Povlauj qhia txog xya yam ntsig txog tus ntseeg lub neej dawbhuv (Nqe 8). Nyob hauv lub ntiajteb uas puv npo txojkev dag ntxias thiab kev cob qhia tsis mus raws li qhov tseeb, peb yuav tsum ua neej mus raws li qhov tseeb. Niaj hnub nimno, qhov tseeb uas yog Vajtswv Txojlus raug feem coob tibneeg tsis lees yuav, lawv haistias, ntawd yog tej kevcai thaum ub lawm. Ntiajteb tab tom cob qhia thiab tseb tawm tej yam uas tibneeg nyiam, ib yam li, tibneeg muaj cai ua txhua yam mus raws li yus lub siab ntshaw, tsuav yog tsis txhob txhaum nom tswv kevcai, thiab ib leeg yuav tsum saib taus tej uas ib tug ua. Dhau ntawd, thiaj muaj qhov uas lees paub poj niam yuav pojniam, txiv neej yuav txiv neej, pw ua niamtxiv ua ntej sib yuav…

Muaj ntau tes haujlwm tsis txhaum nom tswv kevcai tiamsis tus ntseeg yuav tsum tsis txhob ua vim tsis phim lub neej dawbhuv ntawm ib tug ntseeg, tsis muaj suab npe zoo, thiab kuj tsis raug qhuas. Tsis zoo rau peb cov ntseeg mus koom rau tej chav tsev lom zem loj uas puv npo tej kev sim siab, kuj tsis tau cai ua lag luam tej yam uas coj teeb meem los rau lwm tus ib yam li yeeb, cawv, bia…

Tus tswv uas yog ib tug ntseeg tsis yog nws yuav tsum ua ncaj ncees rau nws cob tub mab, tub qhe xwb, nws yuav tsum qaij tej kev phem, tsis zoo, tsis ncaj ncees, nrhiav tswvyim los pab kom yus tau nyiaj ntau.

Muaj ntau zaj nkauj tsis zoo, muaj tej ntsiab lus tawm tsam Vajtswv Txojlus yuav tsum muab tso tseg. Kuj muaj ntau zaj lus lom zem, zoo luag, peb yuav tsum qaij kom deb tsis txhob mus koom vim tej ntsiab lus tsis zoo yuav tsis haum Vajtswv siab.

Xibhwb Povlauj qhia rau peb tias, lub neej dawbhuv pib los ntawm txojkev xav dawbhuv (Nqe 8b). Cia txojkev dawbhuv ntawd nyob hauv peb txhua lub sijhawm dhau los ntawm tej kev xav, haujlwm ua, thiab kev ua neej mus raws li tej lus uas Tswv Yexus qhia peb.

Muaj coob leej ntau tug hais tias, yog ua neej mus raws li Vajtswv txoj Kevcai no ces lub nej tsis puv npo. Tiamsis Xibhwb Povlauj qhia rau cov ntseeg paub txog ob yam nqi zog rau tus uas ua lub neej dawbhuv. Thaum uas hais txog yus tus kheej, peb yuav muaj Vajtswv nyob nrog thiab txais tau txojkev kaj siab lug. Yog tias ib tug neeg ua poob txojkev kaj siab lug lawm tseem yuav muaj nqis dabtsi rau tej kev lom zem uas peb tau? Thaum uas hais txog lwm tus, peb yuav dhau los ua tau qauv zoo rau lwm tus xyaum ib yam li Xibhwb Povlauj ua qauv rau peb. Vajtswv yuav siv peb lub neej los coj txojkev kaj siab mus rau lwm tus.

Vajtswv, thov koj pab kom kuv muaj lub siab tshiab thiab thov kom pab kom kuv ua tau lub neej dawbhuv ncaj ncees rau koj ib leeg nkaus.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Teev Npe 29.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top