Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/07/2019

Yauhas 13:12-20
Ua Haujlwm Mus Li Yexus Tus Qauv

Nej xyaum ua raws li kuv tus yam ntxwv, ib yam li kuv xyaum ua raws li Yexus Khetos tus yam ntxwv (I Kaulithaus 11:1).

Lus nug xav: Tes haujlwm uas Tswv Yexus ua hauv ntu Vajlugkub no muaj yam dab tsi txawv? Tswv Yexus xav qhia cov thwjtim yam dabtsi?

Nyob hauv ntu Vajlugkub no qhia rau peb paub tias, ua ntej Tswv Yexus raug ntsia saum tus ntoo khaublig, thaum uas lawv tab tom koom pluas mov Kevcai Hla Dhau ua ke, Tswv Yexus tau daws Nws lub tsho ntev thiab nws zaum ntxuav cov thwjtim txhua tus ko taw. Thaum pom li ntawd, cov thwjtim tab tom xav tsis thoob tsis paub tias Tswv Yexus xav qhia lawv licas, ces tam tsim ntawd Tswv Yexus tau hais rau lawv tias: “Kuv yog nej tus Tswv thiab yog nej tus Xibhwb, kuv twb ntxuav nej kotaw lawm; yog li ntawd, nej ib leeg yuav tsum ntxuav ib leeg kotaw. Kuv ua qauv li no qhia rau nej kom nej xyaum ua raws li kuv ua rau nej lawm” (Nqe 14, 15).

Pawgntseeg xub thawj yog ib Pawgntseeg ua muaj lub neej zoo ib yam li Tswv Yexus. Mus raws li Tes Haujlwm 11:10-26, thaum Txojmoo Zoo tau qhia tuaj txog rau hauv lub nroog Ati-aukias, muaj coob leej ntau tug zoo siab txais yuav Tswv Yexus, lawv lub neej tau hloov mus txog qhov uas tibneeg pom thiab hu tias lawv yog cov ntseeg Yexus Khetos, cov ua muaj Yexus, lossis cov uas yog Yexus tug.

Tswv Yexus cov thwjtim lub neej tsis yog tsuas ntseeg Tswv Yexus xwb ces cia tas li ntawd, tiamsis lawv yuav tsum ua lub neej mus raws li Tswv Yexus tus qauv thiab, ua rau lwm tus tej yam uas Tswv Yexus twb ua rau lawv lawm. Yog tias lwm tus ntsiab tsis pom Tswv Yexus nyob hauv tej lus koj hais, tej haujlwm koj ua, ces koj cia li tig rov los tshuaj koj tus kheej saib puas tseeb koj yog Yexus ib tug thwjtim tiag lawm lossis tsis tau? Yexus ib tug thwjtim tiag, yuav tsum kam hais rau nws tus phooj ywg tias “kuv yog ib tug ntseeg, yog li ntawd koj cia li xyaum ua neej mus raws li kuv lub neej uas kuv twb xyaum ntawm Tswv Yexus lawm.”

Tus tub hluas Xaulus uas khav tias nws txojkev ntseeg xwb, yog tom qab ntsib Tswv Yexus thiab nws tau Tswv Yexus hu nws los ua Yexus tes haujlwm, nws txaus siab tso txhua yam tseg nrog Yexus mus, ua lub neej pub rau Tswv Yexus. Nws tau hu ua Thwjtim thaum no nws lub npe tau hloov los hu ua Povlauj, tus uas tshaj tawm txojmoo zoo mus rau lwm haiv neeg, nws tsim tsa tau ntau Pawgntseeg nyob thoob ntiajteb, lub nqi uas nws txais tau yog raug ntes mus kaw rau hauv tsev lojcuj, raug tibneeg muab ntaus, ntau zaug twb yuav luag tuag: ib zaug raug muab pob zeb txawb; peb zaug raug nkoj tog; ib hnub ib hmo nyob hauv hiav txwv. Nyob hauv nws kev tshaj tawm txojmoo zoo, nws ntsib ntau yam teeb meem heev, ntsib tub sab, ntsib nws haiv neeg ntxub, ntsib lwm haiv neeg tsimtxom, ntsib teeb meem hauv nws lub nroog, ntsib rau lwm lub nroog, ntsib hauv hiav txwv, ntsib teeb meem nrog cov uas lam hais tias yog nws kwvtij, raug kev tsimtxom, yoo dab ntu tsheej hmo, tshaib nqhis, tiv no, tsis muaj ris tsho hnav. Ntxiv rau qhov ntawd txhua txhua hnub nws txhawj xeeb rau Pawgntseeg (2Kauleethaus 11:25-28). Thaum sau ntawv mus rau lub nroog Kauleethaus, Xibhwb Povlauj nqua hu cov ntseeg kom yuav tsum xyaum ua mus raws li nws tus yam ntxwv hauv kev ua Vajtswv tes haujlwm, ib yam li nws twb xyaum ntawm Tswv Yexus lawm.

Vajtswv, thov koj pab kom kuv dhau tau los ua ib tug thwjtim uas muaj lub nej zoo li koj, ua neej txhua hnub nrog koj tes haujlwm thiab txaus siab tiv kev txomnyem, kom tibneeg ntiajteb paub Koj los ntawm kuv kev ua neej.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Teev Npe 28.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top