Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/07/2019

Lukas 10:25-37
Tus Ntseeg Lub Neej: Ua haujlwm

Hlub tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, kawg plab kawg plawv thiab kawg lub dag lub zog; thiab Hlub koj tej kwvtij zejzog ib yam li koj hlub koj lub cev (Lukas 10:27).

Lus nug xav: Nyob hauv zaj xwm uas Tswv Yexus hais no, leej twg yog tus tub sab ntawd tus kwvtij? Lawv ua haujlwm dabtsi rau sab kevntseeg? Lawv ua licas thaum pom tus raug tub sab ntaus? Tus uas txaus siab pab thiab tus raug tub sab ntaus yeej ib txwm yog (Saib Yauhas 4:9):

Xibhwb qhia Vajtswv txoj kevcai yog cov uas paub zoo heev txog Vajtswv txojkev cai uas Mauxes tau sau rau hauv Vajlugkub qub. Tus xibhwb no xav sim Tswv Yexus vim li ntawd nws thiab siv ib lo lus nug nyuaj heev los nug Tswv Yexus, los lus nug no yuav teb tau mas tsis yooj yim kiag li: “Xibhwb, kuv yuav ua licas, kuv thiaj tau txojsia ntev dhawv mus ib txhis tsis kawg?” Tswv Yexus teb nws los ntawm ib lo lus nug, ua rau tus xibhwb no tsis paub yuav ua licas. Tswv Yexus xav nug tus xibhwb no tias, nws yog ib tug qhia Vajtswv txoj Kevcai, nws yog ib tug kawm Vajtswv txoj Kevcai yog li nws to taub thiab pom tias Vajtswv txoj kevcai qhia licas, yam twg yog yam uas tseemceeb dua ntais? Tus xibhwb no xav qhia rau Tswv Yexus paub tias nws yeej ua tib zoo nyeem thiab kawm paub zoo heev txog Vajtswv txoj Kevcai los ntawm qhov uas nws sau zog ob nqe Vajlugkub uas nyob rau ob phau los hais ua ke (Levi Kevcai) los teb Tswv Yexus. Tiamsis to taub yog ib feem, nqis tes ua ho yog dua lawm ib feem txawv. Thaum uas Tswv Yexus hais rau nws tias, koj cia li ua mus li ntawd koj yuav tau txojsia ib txhis, ces tus xibhwb ntawd tig rov los nug Tswv Yexus tias “Leej twg thiaj yog kuv kwvtij?” qhov uas nws hais li ntawd los nws xav tias nws niaj hnub ntsib ntau pua, ntau txhiab tus tibneeg lawm, yog li ntawd leej twg thiaj yog nws kwvtij tiag cia kom nws yuav hlub thiab pab. Los ntawm tus xibhwb ntawd lo lus nug, Tswv Yexus tau qhia ib zaj lug piv txog tus neeg Xamalis siab zoo rau peb cov ntseeg niaj hnub nimno tau kawm thiab xyaum.

Tus uas raug tub sab ntaus yog neeg Yudais vim nws pib hauv Yeluxalees tuaj mus. Thaum uas tus txiv neeg ntawd raug ntaus thiab pw ntawm ib tog kev lawm ces muaj dua ob tug neeg Yudais dhau kev tuaj mus pom. Tiamsis hmoov tsis zoo rau tus txiv neeg ntawd ob tug dhau kev ntawd puav leej yog cov qhia Vajtswv txoj Kevcai thiab coj Vajtswv txoj Kevcai nruj heev, lawv tsuas npaj rau sab ntsujplig xwb tsis nqis tes pab lwm tus ntawm sab nqaij tawv hlo li, vim li ntawd thaum pom tus neeg raug tub sab ntaus pw ntawm kev nkawd thiaj lug kev mus lwm qhov mus lawm. Nkawd ua haujlwm hauv Tuamtsev, tej zaum nkawd muaj vajtse nyob hauv Yeluxalees, ntshai tej zaum nkawd tsev twb nyob kiag ntawm tus txiv neej no ib sab thiab los muaj, tiamsis nkawd yeej ib txwm tsis tau xav tias tus ntawd yog nkawd kwvtij zej zog.

Tus Xamalis, yog ib tug uas tsis ntseeg Vajtswv, yog ib tug uas cov Yudais ib txwm ntxub. Ntawm tus Xamalis thiab tug raug tub sab ntaus muaj ib tug kwj ha kem tob heev, ntawd yog txojkev sib txub, sib tawm tsam ntawm ob haiv neeg no tau ntau tiam dhau los. Tiamsis lub sijhawm no ntawm tus neeg Xamalis xub ntiag tab tom yog ib tug neeg uas raug tub sab ntaus yuav tuag. Tsis tas paub tias tus neeg no yog haiv neeg twg, nyob lub tebchaws twg, ntseeg yam kevntseeg twg, nws tsuas ntsia pom ib tug neeg uas sab heev tab tom tos nws txojkev pab cawm. Tus Xamalis tau muab ntaub los qhwv kiag tus ntawd tej qhov txhab, muab nws tsaws rau saum tus neeg luav ris mus txog rau hauv ib lub tsev qhua thiab hais kom tus tswv tsev tu tus mob ntawd, tas pis tsawg nyiaj nws mam li them rau.

Leej twg yog tus raug tub sab ntaus tus kwvtij tiag? Lub sijhawm no tus xibhwb qhia kevcai mam li paub txog qhov tseeb. Tsis tas yog yus neeg txheeb ze, yus kwv yus tij, yus haiv neeg, koom yus kevntseeg thiaj mam li yog yus kwvtij. Thaum koj hlub thiab pab cawm ib tug twg, txawm tus ntawd koj tsis paub, ntshai tej zaum twb yog koj tus yeeb ncuab, yog koj ua tau li thiaj yog koj kwvtij tiag mus raws li txojcai hauv Vajtswv lub Tebchaws. Thiab peb twb pom tus qauv ua tau zoo li ntawd dhau los ntawm Tswv Yexus tus ntoo khaublig.

Vajtswv, thov koj pab kuv kom txhob yog kuv paub koj tej kevcai xwb tiamsis kuv yuav tau nqis tes los ua txhua hnub thiab. Thov koj pab kom kuv paub hlub thiab pab cawm lwm tus txawm tias kuv yuav yog tus uas raug thuam.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Teev Npe 27.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (2)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top