Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/07/2019

Nkauj 119:65-72
Vajtswv Txojlus Muaj Nqis

Yog li ntawd, nej yuav tsum ua zoo kawg nkaus ib yam li nej Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej, nws yog tus zoo kawg nkaus (nqe 72).

Lus nug xav: Tus sau thov kom Vajtswv qhia nws yam dabtsi thiab vim licas? Nws paub zoo txog tej yam dab tsi dhau los ntawm nws kev ua neej? Nws ua licas thaum nws kawm paub Vajtswv txojkev cai? Koj kawm tau dabtsi dhau los ntawm zaj kawm no?

Tus sau phau Vajlugkub no pib hauv tshooj no los ntawm lo lus taij thov Vajtswv (65, 66). Nws taij thov Vajtswv pab kom nws totaub thiab paub Vajtswv txojlus. Vajtswv txojlus yog txojkev thiab yog qhov tseeb rau nws lub neej. Nws tsa suab los qhuas Vajtswv vim Vajtswv tau pab cawm nws “Mus raws li Vajtswv tej lus cog tseg”. Lo lus “Mus raws li” (nqe 65) qhia rau peb paub tseeb tias Vajtswv ua Nws tes haujlwm mus raws li Nws npaj tseg, Nws tau cog lus tseg, thiab dhau los ntawm txojcai uas nyob hauv Nws Txojlus. Vajtswv Txojlus yog txoj uas ncajncees (Nqe 39) thiab Vajtswv Txojlus yeej tsis hloov li. Tus sau hais tias, nws ntseeg rau Vajtswv Txojlus. Los ntawm qhov uas nws ntseeg Vajtswv Txojlus, nws thov Vajtswv pab kom nws to taub paub tseeb Vajtswv Txojlus heev dau qub.

Puas muaj tej zaum koj ua Vajtswv tsaug rau tej teeb meem, kev nyuaj siab uas koj ntsib lawm tau? Nyob hauv ntu Vajlugkub no, tus sau qhia txog tej teeb meem uas nws twb ntsib dua dhau los lawm (Nqe 67-71). Tom qab uas nws tiv dhau tej kev txomnyem lawm, nws xaus lus tias, “qhov uas koj cia kuv raug kev txomnyem muaj nqis heev rau kuv”. Vim licas? Vim dhau tej kev txomnyem, nws paub zoo, paub tseeb tias “Vajtswv yog tus ncaj ncees, thiab yog tus ua haujlwm zoo”, Vajtswv Txojlus yog txoj tseeb thiab Nws txojkev hlub tsis paub kawg. Dhau los ntawm tej kev txomnyem uas nws raug, pab tau rau nws muaj lub siab hlub Vajtswv heev dua qub. Vajtswv txojkev cai tsis ua rau nws ntshai, tiamsis Vajtswv txojkev cai yog txoj uas qab zib dua zib ntab, txhawb tau tus neeg qaug zog rov muaj zog. Peb lub neej niaj hnub nimno los kuj ib yam nkaus, muaj tej lub sijhawm peb mloog Vajtswv lus heev tiamsis peb tseem ntsib teeb meem, kev txomnyem heev kawg li thiab, tiamsis thaum uas peb ntseeg thiab tso siab plhuav rau ntawm Vajtswv Txojlus lawm mas peb yuav paub tau tias, tom qab tej kev sim siab, kev txomnyem ntawd dhau lawm yuav yog koob hmoov rau peb lub neej, tej kev txomnyem tsuas nyob ib ntus xwb, tiamsis nqi zog rau tus tiv kev txomnyem tseem yuav nyob mus ibtxhis tsis paub kawg.

Tus sau xaus lus rau hauv tshooj Vajlugkub no tias, Vajtswv Txojlus tseemceeb thiab muaj nqis tshaj nyiaj tshaj kub. Nyiaj kub tsuas muaj nqis rau peb tiam tam sim no xwb, vim hnub no peb tau taigkis peb twb ua poob lawm, tiamsis Vajtswv Txojlus muaj nqis nyob mus ibtxhis tsis paub kawg, yug tau peb sab ntsujplig, coj txojkev zoo siab tshaj plaws los rau peb lub neej. Tus uas muaj kevntseeg nws yeej ib txwm nrhiav Vajtswv tus dej siab ua ntej txhua tsav yam los rau hauv nws lub neej ib yam li Vajtswv Txojlus qhia: Tiamsis nej yuav tsum xub nrhiav Vajtswv lub tebchaws thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam tso, Vajtswv mam muab ib puas tsav yam ntxiv rau nej (Mathais 6:33). Thaum koj kawm paub, to taub, thiab ua raws li Vajtswv Txojlus qhia txhua hnub lawm, koj yuav paub tseeb thiab paub zoo txog Vajtswv Txojlus qhia koj txhua hnub.

Koj puas taij thov Vajtswv pab kom koj to taub Vajtswv Txojlus? Koj puas nrhiav Vajtswv tas siab tas ntsws thiab cia kev paub Vajtswv Txojlus loj dua txhua tsav yam uas nyob hauv lub ntiajteb no lawm tau?

Vajtswv, thov cia kuv cog kuv lub neej kom ruaj nrees rau ntawm Koj thiab niaj hnub mloog koj tej lus qhia kuv thiaj yuav paub ua lub neej mus raws li Koj siab nyiam. Thov cia kuv paub koj thiab hlub koj heev dua qub.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Teev Npe 26.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top