Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/07/2019

Mathais 5:38-46
Txojcai Ntawm Tus Ntseeg Lub Neej: Tsis Ua Pauj

Yog muaj leejtwg ua phem rau nej, nej tsis txhob ua phem pauj, tiamsis nej yuav tsum xyaum ua qhov uas sawvdaws pom hais tias yog tej uas zoo xwb (Loos 12:17).

Lus nug xav: Txojcai Qhov muag pauj qhov muag, kaus hniav pauj kaus hniav muaj yam dabtsi tsis zoo lov? Ib tug neeg ntiajteb ncaj ncees puas suav tias txojkev cai ntawd tsis zoo? Vim licas? Tswv Yexus qhia kom cov thwjtim tsis txhob ua pauj, puas yog ib tes haujlwm uas hnyav heev rau lawv? Vim licas?

Ntuj Vajlugkub hnub no yog nyob hauv Tswv Yexus zaj lus qhuab qhia saum roob uas tau Mathais sau cia rau hauv tshooj 5,6,7. Nyob hauv Mathais 7:12, yog nqe uas sau zog tasnrho tej ntsiab lus uas Tswv Yexus qhia. Nyob hauv tasnrho Tswv Yexus tej lus qhuab yog tej ntsiab lus kevntseeg, yog tej kab kev cai rau txhua tus ntseeg coj los txog rau niaj hnub nimno thiab mus lawm yav tom ntej.

Tibneeg yeej ib txwm xav tias, koj ntaus kuv sab plhu xis lawm kuv ntaus rov koj sab plhu laug los yeej tsis muaj dabtsi txhaumm li. Tiamsis nyob hauv lub ntiajteb no, kuj muaj ntau tug ua siab ntev tiv, tsis ua pauj rov. Thaum uas peb pom li ntawd feem ntau yog cov neeg uas tsis muaj hwjchim, tsis muaj zog txaus, ua tsis tau dabtsi lawm, thiaj ua tiag tiv li ntawd xwb. Tej zaum kuj muaj tej tug ua siab ntev tiv, tsis ua pauj rov rau tus ua phem rau nws. Tiamsis hauv Tswv Yexus zaj lus qhuab qhia saum roob tsis qhia kom cov ntseeg ua siab ntev tiv, tiamsis qhia tshwm Vajtswv txojkev hlub dhau los ntawm lawv lub neej txhua hnub.

Txojcai Qhov muag pauj qhov muag, hniav pauj hniav (Nqe 38) tau tsim muaj los kom tibneeg ib tug tsis txhob ua phem rau ib tug, tiamsis hloov rau qhov ntawd, Tswv Yexus nqua hu kom muaj kev sib haum xeeb, tsis ua neeg qia dub, tsis yog txhob ua pauj xwb tiamsis yuav tsum tsis txhob tawm tsam. Ntawd yog lub neej uas tsis saib qhov uas yus tau tseemceeb dua lwm tus. “Ntxub yeeb ncuab” (Nqe 43b) ntawm no tsis yog ib nqe uas rho tawm hauv Vajlugkub qub los tiamsis yog los ntawm txojcai tsis pub cov Amaus thiab Mau-am los koom rau Vajtswv haivneeg, txawm lawv tej xeeb ntxwv los kaum tiam tom qab puav leej tsis tau los koom, vim cov Amaus thiab Mau-am tsis nqa ncuav thiab dej tuaj tos txais cov Yixalayees thaum cov Yixalayees tawm tim tebchaws Iziv los (2 Kevcai 23:3-6; Nkauj 139:21,22). Ib zaug ntxiv Tswv Yexus tej lus qhuab qhia mus tob dua tej lus qhia hauv Vajlugkub qub thiab Nws coj ib tes haujlwm ntawm tus ntseeg kev ua neej los rau txhua txhua tus tsis thooj li yav tas los.

Txoj kevcai tshiab uas Tswv Yexus qhia tsis yog zoo dua xwb tiamsis Nws tseem ua qauv rau sawv daws xyaum thiab, ntawd yog muaj siab hlub. Tswv Yexus txojkev hlub loj tshaj li tibneeg txojkev hlub uas ib txwm muaj nyob hauv tibneeg. Txojkev hlub li Tswv Yexus hlub yog qhov uas Tswv Yexus xav kom peb cov ntseeg txhua tus yuav tsum tau ua. Peb hais tias peb yog Vajtswv menyuam, tiamsis peb puas zoo thooj li Nws lawm tau? Vajtswv pub tshav, pub nag los rau tus neeg zoo thiab tus neeg phem ib yam nkaws, tshuav peb ne, peb puas hlub peb tus yeeb ncuab thiab thov Vajtswv rau tus tsim txom peb lawm tau? Peb yuav siv peb lub dag lub zog los ua kom yeej tsis tau, tiamsis los ntawm Vajtswv txojkev hlub peb yuav ua tau li ntawd thaum uas peb nrog Nws mus ntawm tus ntoo khaub lig mus. Peb yuav hais sau zog tau tias, Vajtswv xav kom peb ib hnub dhau los muaj lub neej zoo li Nws zuj zus: Yog li ntawd, nej yuav tsum ua zoo kawg nkaus ib yam li nej Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej, nws yog tus zoo kawg nkaus” (nqe 48).

Vajtswv, thov koj pab kom kuv xyaum mus raws li koj txojkev hlub, cia kuv coj txojkev zoo mus rau tus ua phem rau kuv, hais cov lus tseeb rau tus neeg dag kuv, kom ib hnub kuv dhau los muaj lub neej zoo li koj zuj zus.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Teev Npe 25.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top