Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/07/2019

Mathais 5:23-24
Txojcai Ntawm Tus Ntseeg Lub Neej: Hlub Neeg

Tus uas hais tias, “Kuv hlub Vajtswv,” tiamsis nws tseem ntxub nws kwv nws tij, tus ntawd hais dag xwb. Yog nws twb tsis hlub nws kwv nws tij tus uas nws qhovmuag pom, nws yuav ua li cas hlub Vajtswv tus uas nws qhovmuag tsis pom. Tej lus uas Yexus Khetos qhia rau peb yog li no: Tus uas hlub Vajtswv, tus ntawd yuav tsum hlub nws kwv nws tij (I Yauhas 4:20-21).

Lus nug xav: Tswv Yexus qhia rau cov thwjtim paub txog ob teg haujlwm dabtsi hauv ntu Vajlugkub no? Tswv Yexus xav kom peb ua dabtsi niaj hnub nimno?

Hlub Vajtswv thiab hlub yus kwv yus tij yog ob tes haujlwm ua yuav tsum muaj nyob ua ke. Lub siab hlub Vajtswv, tus uas peb qhov muag pom tsis tau, yuav tsum qhia tshwm los ntawm qhov uas hlub peb cov kwvtij txhua tus uas peb qhov muag pom tau. Tseeb tiag, peb txojkev ntseeg Vajtswv tsis yog kev npau suav lossis tsis muaj tseeb tiamsis yeej tseeb thiab meej heev. Tej kevcai, tej haujlwm thiab tej lus peb hais pub rau Vajtswv yuav tsum qhia tshwm los ntawm kev sib raug zoo, sib hlub, sib pab hauv lub cuab yig, hauv kwvtij phooj ywg txhua tus uas peb qhov muag pom thaum peb tseem ua neej nyob hauv lub ntiajteb no. Lossis peb yuav hais tau tias, ib tug ntseeg tsis yog tus uas mus hauv Tuamtsev txhua hnub, tiamsis yog los ntawm qhov uas lawv hlub lawv tej kwvtij txhua tus los ntawm tej haujlwm zoo uas lawv ua. Qhov uas Tswv Yexus hais ntawm no tsis yog Nws txhob txwm thuam cov neeg uas kub siab lug mus Pehawm Vajtswv thiab ua txhua tes haujlwm rau hauv Tuamtsev, tiamsis Tswv Yexus xav hais txog cov neeg ntsej muag ncaj siab nkaus ntawm cov neeg uas ua txuj coj kevcai kom tibneeg qhuas xwb, tseeb tiag sab hauv lawv lub siab lawv yeej tsis hlub Vajtswv tiag, uas yog tsis qhia tshwm lawv txojkev hlub mus rau nws kwv nws tij. Xibhwb John Calvin, tau hais li no tias: Los ntawm qhov uas tsuas muab txojkev cai los coj sab nraud xwb, cov xibhwb qhia kevcai thiab cov Falixais cob qhia tau lawv cov thwjtim muaj ntsej muag ncaj siab nkaus ib yam li ib pab txuab.

Ntu Vajlugkub no hais ntsig txog nqe kevcai thib rau “Tsis txhob tua neeg” thiab Tswv Yexus twb samhwm lawm tias, yog leej twg ntxub nws kwv nws tij ces kuj yog ua txhaum nqe kevcai no lawm ntag. Vim li ntawd, thaum uas nyuam qhuav pib chiv muaj tej kev tsis sib haum xeeb hauv cuab kwvtij, peb yuav tsum nrhiav kev los kho tamsim ntawd, tsis txhob cia dhau mus ua ib lub qhov txhab loj, ib tug yuav ntxub ib tug, ib tug chim rau ib tug, ntxub mus txog qhov uas ib tug xav muab ib tug tua pov tseg. Tswv Yexus qhia tias peb yuav tsum nrhiav kev sib raug zoo nrog peb cov kwvtij ua ntej peb mus Pehawm Vajtswv, vim peb kev sib raug zoo nrog peb tej kwvtij yuav ntsig txog peb kev sib raug zoo nrog Vajtswv.

Tseeb tiag, peb txhua tus yeej xav kom peb txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv mus tau zoo thiab kaj siab lug, txais tau koob hmoov ntawm Vajtswv. Tiamsis qhov tseebceeb mas peb yuav tsum vam khom Vajtswv lub zog los nrhiav kev sib raug zoo nrog peb cov kwvtij txhua tus (Loos 12:18). Tus ntseeg lub neej tsis yog tsuas ua tej haujlwm zoo thiab qaij tej haujlwm phem xwb, tiamsis tus ntseeg yuav tsum ua tej haujlwm no los ntawm txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv. Tseeb tiag, lub zog loj uas yuav pab tau rau ib tug ntseeg xav qhia tshwm nws txojkev hlub mus rau nws kwv nws tij, rau cov neeg uas tsis yooj yim hlub, los lawv kam nqis siab ua tau vim lawv hlub Vajtswv tiag tiag.

Vajtswv, thov koj pab kom kuv qhia tshwm tau koj txojkev hlub tiag los ntawm qhov uas hlub kuv kwvtij txhua tus. Thov koj pub koj lub zog loj rau kuv, kom kuv yuav mus cog txojkev sib raug zoo nrog……….Kuv ntseeg rau koj txoj hau kev uas yuav coj kuv.  

Nyeem Vajluglub hauv peb xyoos: Khiavdim 24.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top