Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/07/2019

Mathais 5:20-22
Qhov Uas Peb Yuav Tau Mus Nyob Ntuj Ceebtsheej

Kuv qhia rau nej hais tias, yog nej tsis ua ncaj dua cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thiab cov Falixais, ces nej yuav tsis tau mus nyob saum Ntuj Ceebtsheej (nqe 20).

Lus nug xav: Vim licas Tswv Yexus yuav cem cov Falixais? Qhov kev rau txim uas nyob hauv nqe 22 puas hnyav lossis tsis hnyav? Vim licas? Yuav ua licas peb thiaj ua tau lub neej mus raws li Vajtswv tus dej siab?

Lub neej ntawm tus ntseeg yog pib los ntawm nws kev ua neej. Tsis yog Tswv Yexus tsuas saib mus rau tibneeg tes haujlwm ua xwb, tiamsis Nws tseem saib mus rau hauv peb lub siab txojkev xav uas coj tibneeg mus ua tes haujlwm ntawd thiab. Tswv Yexus Zaj lus qhuab qhia saum roob qhia rau peb paub txog tus cai hauv Vajtswv lub Tebchaws, xwb tsis yog qhov uas yuav coj tau peb mus txog Vajtswv lub tebchaws. Qhov uas yuav coj tau peb mus txog Vajtswv lub tebchaws yog los ntawm peb lub lub siab ntseeg thiab kev ua neej txhua hnub. Tswv Yexus qhuab ntuas Nws cov thwjtim thaum ub tias lawv yuav tsum ua lub neej kom ncaj ncees dua cov Falixais cov uas niaj hnub coj lub neej mus raws li kevcai lub sijhawm ntawd. Vim licas cov Falixais ho raug Tswv Yexus cem? Vim lawv tes haujlwm ua tshwm tawm tsis mus raws li tej uas lawv qhia. Nqe kevcai thib rau hauv kaum nqe kevcai qhia meej tias “koj tsis txhob tua neeg” (Khiavdim 20:13). Saib mus raws li sab nraud, cov Falixais thaum ub thiab feem coob peb niaj hnub nimno tsis ua txhaum nqe kevcai no, vim li ntawd peb thiaj raug suav tias ncaj ncees dua lwm tus. Tibneeg tus cai coj tsuas mus txog rau qib no xwb. Yog tias peb yog pejxeem hauv Vajtswv lub tebchaws, peb yuav tsum ua lub neej kom zoo dua, thiab ua lub neej kom zoo li Yexus Khetos lub.

Nqe kevcai thib rau txwv kom peb tsis txhob tua neeg, tiamsis lub ntsiab lub tiag tiag hauv nqe no yog qhia rau peb paub hlub neeg thiab coj txojkev sib raug zoo mus rau lwm tus. Tswv Yexus qhia tias, npau taws, chim sai, qia dub, yws taus, foom lwm tus, saib lwm tus tsis muaj nqis yog tej kev txhaum uas tsim nyog raug lub txim uas yuav muab pov mus rau hauv ntuj tawg. Vim licas qhov kev rau txim no yuav hnyav heev li ntawd? Vim tias, tus ntawd yeej tsis tau nqis tes tua neeg los, nws tes haujlwm thiab lub siab puv npho txoj kev nruj tsiv, khib, saib yus muaj nqis dua lwm tus. Saib mus rau hauv lawv lub siab ces lawv tab tom ua txhaum nqe kevcai thib rau lawm. Vajlugkub sau tias; tibneeg saib sab nraud tiamsis Vajtswv saib sab hauv tibneeg lub siab (1Xamuyees 16:7). Vim Vajtswv saib pom hauv peb lub siab xav, mas Vajlugkub thiaj qhia rau peb paub tias: Yeej tsis muaj ib tug neeg ncaj ncees kiag li, ib tug xwb los twb tsis muaj (Loos 3:10).

Los ntawm tibneeg lub dag, lub zog, lub peev xwm yuav tsis dhau tau mus muaj lub neej ncaj ncees li Vajtswv tus dej siab. Los ntawm Yexus txojkev tuag thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los, tibneeg thiaj muaj feem rov los cuag tau Vajtswv dhau los ntawm Tswv Yexus (1Timautes 2:5-6). Yuav ua licas kom peb hlub tau peb tus yeeb ncuab thiab thov Vajtswv rau tus uas tsimtxom peb ib yam li Tswv Yexus tej lus qhia, yog tias peb tsis tau txais tau txojkev hlub puv npho, tsis tas them nqi uas yog los ntawm Vajtswv los rau koj? Peb yuav hlub tau lwm tus vim qhov uas Yexus twb xub hlub peb lawm (1Yauhas 4:19). Tseeb tiag, tus ntseeg lub neej yuav tsum pib sab hauv tibneeg lub siab tuaj.

Vajtswv, thov koj zam txim rau kuv tej kevtxhaum, thiab thov koj hloov kom kuv dhau los muaj lub neej zoo li koj los ntawm tej lus kuv hais, tes haujlwm kuv ua, thiab tshwj xeeb yog tej kev xav hauv siab tuaj thiab tej haujlwm uas kuv ua rau lwm tus.  

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Teev Npe 23.  

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top