Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/07/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/07/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/07/2019

Mathais 22:37-40
Tus Ntseeg Lub Neej

Kuv muaj cuabkav ua txhua yam tsis muaj leejtwg txwv tau kuv (I Kaulithaus 6:12).

Lus nug xav: Feem ntau tibneeg ntiajteb siv dabtsi los mus ntaus nqi txog qhov zoo thiab qhov phem? Yam dabtsi uas yuav pab tau rau tus ntseeg los ntaus nqi txog qhov phem thiab qhov zoo? Muaj tej kev cob qhia twg li los pab rau tus ntseeg paub yam twg yog yam zoo ua thiab yam twg yog yam uas yuav tsum qaij? Koj puas tab tom muaj ib yam dabtsi uas koj tsis paub tias yuav ua licas thiaj yog?

Muaj ntau zaug cov ntseeg yeej paub tias yam twg zoo ua thiab yam twg tsis zoo ua yuav tsum qaij. Txawm li ntawd los, hauv kev ua neej kuj muaj ntau yam ntau tsav ua rau peb tsis pom qab yuav txiav txim siab ua licas, tsis paub qhov twg yog thiab qhov twg tsis yog. Nyob hauv tej teeb meem ntawd peb yuav pom tau tias muaj ntau yam sib txawv zoo tsis sib thooj. Piv txwv li kev nkauj nraug, tua menyuam hauv plab, pojniam deev pojniam, txiv neej deev txiv neej, twv txiaj, quav yeeb, quav cawv,v.v. cia kom peb yuav paub feeb meej tias qhov twg thiaj yog, qhov twg tsis yog, ua ntej peb yuav tsum muaj ib txojcai lossis ib txoj kab kev rau peb saib mus rau qhov ntawd thiaj yuav paub ua.

Tibneeg ntiajteb ib leeg muaj lawm ib txoj kev xav, ib txojkev ua neej uas zoo tsis sib thooj. Muaj tej tus hais tias kev ua neej yog nyob txij ntawm nyias siab xav, ib tug muaj lawm ib txoj kev xav hauv kev ua neej. Vim li ntawd, yuav tsis muaj ib yam dab tsi uas yog tasnrho, lossis kom txhua tus yuav tsum ua mus li ntawd. Muaj tej tus ho saib mus rau pab pawg, zej zos los ua neej. Muaj tej tus ho saib mus rau ntawm nws tus kheej los ua neej, lossis qaij kom txhob raug teeb meem los rau nws kev ua neej, v.v…

Cov ntseeg Yexus ua lub neej mus raws li Vajtswv tus dej siab uas zoo kawg nkaus. Yam uas haum Vajtswv siab ces yam ntawd yog yam uas yog, tsis haum ces yog txhaum. Vajtswv qhia Nws tus dej siab rau peb paub los ntawm phau Vajlugkub thiab dhau lawm ntawm tibneeg uas yog Tswv Yexus. Lossis peb yuav hais tau tias Vajlugkub thiab Tswv Yexus lub neej yog lub plag rau cov ntseeg xyaum ua neej.

Muaj ntau zaug Vajlugkub qhia tseeb meej rau peb paub tias ua licas yog ua txhaum, muaj ntau zaug Vajlugkub qhia rau peb paub txog txojcai, nyob hauv muaj ntau tes haujlwm uas yog kev txhaum. Peb yuav tsum kawm paub Vajlugkub peb thiaj yuav paub tias yam twg yog yam uas Vajtswv txwv tsis pub peb ua. Tswv Yexus puas ua li ntawd? (1Petus 2:21-22; Efexus 5:1-2; v.v…). Cov ntseeg yuav tsum xyaum ua lub neej mus li Tswv Yexus tau ua rau hauv peb kev ua neej niaj hnub nimno.

Cov ntseeg muaj cai ua ntau tes haujlwm, tiamsis peb yuav tsum tig rov los nug peb tus kheej tias: Tes haujlwm no puas muaj nqis, puas ua qauv zoo rau lwm tus xyaum? (1Kauleethaus 9:19-23; 10:23, 24, 31-33;v.v..). Tes haujlwm no puas qhia tias tab tom hlub Vajtswv thiab hlub lwm tus? (Mathais 22:37-40; 1Yauhas 3:16-18; v.v…). Vajtswv Txojlus tsis yog tsuas qhia kom peb txhob ua tej yam phem, tsis zoo, nruj tsiv, ua rau yus mob thiab ua rau lwm tus tu siab xwb, tiamsis tseem qhia kom peb paub ua yam zoo, yam uas muaj nqis rau lwm tus. Vajtswv Txojlus qhia tias: Nej yuav tsum hlub tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv kom kawg siab kawg ntsws, kawg plab, kawg plawv thiab kawg nej lub dag lub zog thiab hlub kwvtij zej zog ib yam li nej hlub nej lub cev. Ntawm no yog sau zog tas nrho Vajtswv txoj kevcai. Ntawd kuj yog kev coj noj coj ua ntawm txhua tus ntseeg rau txhua tes haujlwm thiab txhua thaj tsam uas peb nyob.

Thaum uas ntsib tej teeb meem hauv kev ua neej, feem ntau koj txiav txim siab ua mus raws li qhov tseeb twg li? Vajtswv Txojlus hnub no qhuab ntuas koj yam dabtsi?

Vajtswv, thov koj tus Ntsujplig qhia kuv paub ua lub neej mus raws li Vajtswv koj txojlus qhia txhua hnub, kom kuv paub feeb meej yam yog thiab yam tsis yog, yam phem thiab yam zoo. Thov koj ntxiv zog rau kuv kom kuv paub ua lub neej mus raws li koj tus dej siab.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Teev npe 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top