Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/06/2019

Yaxayas 52: 13-53:12
“Nws” Yog Leej Twg?

“Twb yog vim peb tej kev txhaum nws thiaj raug ntaus nqaij ntuag ntshav nrog, twb yog vim tej kev phem uas peb ua, nws thiaj raug nplawm. Qhov uas nws raug txim txomnyem ntsuav, yog pab kom peb tau nyob kaj siab lug, nws raug nplawm twb yog kho kom peb tej kev mob kev nkeeg zoo” (nqe 5).

Nqe lus nug xav txog: Thov muab tawm tej uas “tus tub txib” nyob hauv ntu Vajlugkub no tau ua vim peb? Koj xav li cas, zeem paub li cas thaum tej lus hauv tsab ntawv no qhia rau peb pom hais tias tus tub txib raug ua saib tsis taus, raug ntes, raug liam txim rau, raug muab nplawm muab tua txawm tias Nws tsis tau ua ib qhov txhaum li? Tus tub txib no yog leej twg thiab nimno muaj sib txuas nrog koj nyob li cas?

Los ntawm sab kev txawb teeb, ntu ua peb los kawm txog hnub no yog nruab nrab ntawm 27 ntu txij li Yaxayas 40 mus txog rau Yaxayas 66. Ntawm no yog ib tsab ntawv uas muaj tsib nqe, ib nqe muaj peb kab. Nqe thib peb (nqe 4-6) yog lub ntsiab ntawm tsab ntawv. Lus qhib thawj ntawm tsab ntawv ua rau tus nyeem xav tsis thoob. Zaj lus dhos zoo li ib zaj yeeb yam tsis hais lus tiamsis muaj ntau yam saib kom tau pom thiab xyaum. Tsab ntawv no qhia txog Leej Txiv saum Ntuj Ceebtsheej lub siab rau nws tej Menyuam uas tsis mloog lus nyob rau hauv lub ntiajteb no. Muaj 36 tes haujlwm tau hais txog nyob rau hauv tsab ntawv thiab tej haujlwm no tau ua dhau los ntawm Vajtswv tus tub txib. Tus tub txib no yuav tsum tau tiv txojkev txomnyeem uas tsis muaj ib yam dab tsi los piv tau vim qhov uas hlub tibneeg ntiajteb.

Kom mus rau hauv lub ntsiab ntawm tsab ntawv, ua ntej peb yuav tsum tau pib mus rau hauv nqe xubthawj thiab nqe kawg ( 52:13-15;53:10-12). Peb yuav tsis muaj qhov uas xav tsis thoob thiab hlub tshua vim xav txog txojkev uas nqaij ntuag tshav nrog ntawm Vajtswv tus tub txib. Ob nqe ntawv hauv nruab nrab (53:1-3;7-9) qhia rau peb pom txog txojkev khwv thiab kev tuag uas tus tub txib no yuav tsum tau dhau mus. Peb tsis yog pom tus neeg thiab lub cev ntawm ib tug neeg uas puv npo txojkev khwv, tiamsis tseem ntsia pom Nws yog ib tug kws tshuaj ua zoo kawg nkaus, puv npo lub siab hlub kho tej mob nkeeg zoo, tshem tawm tibneeg txojkev nyuaj siab mus tsis raws li tej kws tshuaj uas muaj nyob hauv tiam no (nqe 5).

Nqe ntawd lub ntsiab (4-6) hais tias tsis yog vim ncaj ces tasnrho peb tej kev txhaum tau tshem mus rau hauv tus tub txib no, tiamsis yog los ntawm Vajtswv txojkev xav. Tus uas raug ntaus, raug dai saum tus ntoo, raug nkaug vim peb, yog cov yaj uas ploj lawm. Tiamsis, tom qab tus tub txib yuav tau txais Vajtswv txoj koobhmoov thiab kev txhawb nqa. Vajtswv pub txoj koobhmoov rau Nws vim Nws fij Nws txojsia mus txog thaum tuag kom ris tibneeg ntiaj teb tej kev txhaum, txawm tias Nws tsis tau ua txhaum (Filipis 2:8-9, Heplais 4:15). Tom qab uas sawv rov qab los, Nws thov Vajtswv pab rau lawv tim ntsej tim muag ntawm tus txiav txim saum ntuj thiab thov Vajtswv pab peb mus txuas ntxiv los txog rau niaj hnub nimno. Tus tub txib Nws yog Tswv Yexus uas tus cevlus Yaxayas tau cevlus ua ntej xya puas xyoo uas nws los yug. Koj hlub thiab teev tiav Tswv Yexus li cas thaum Nws tiv ntau yam kev txomnyem tsuas yog vim hlub koj?

Tus Tswv, thaum kuv nyeem tej lus no kuv mob siab heev. Tej kev txomnyem uas koj tiv vim kuv tej kev txhaum loj kawg nkaus li, tsis muaj ib yam twg uas yuav piv tau. Kuv ua koj tsaug ntau kawg nkaus. Thov kom kuv txawj ua lub neej haum tus Tswv koj siab thiab qhia koj txojkev tuag mus txog hnub uas koj rov qab los.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top