Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/06/2019

Yaxayas 52: 1-12
Ua Kom Yus Dawbhuv!

“Siv nws lub hwjchim uas loj kawg nkaus cawm nws haivneeg. Cia li tawm hauv lub nroog Npanpiloos no mus kom tas! Tsis txhob kov tej uas tsis huv hlo li; nej cov uas nqa tus Tswv tej cuabyeej siv hauv lub Tuamtsev, cia li tawm hauv lub nroog mus thiab ua kevcai ntxuav kom nej huv” (nqe 11).

Nqe lus nug xav txog: Vajtswv ua li cas kom tej lus uas hais saib tsis taus ntawd ua twj ywm mus? Txojmoo Zoo uas cov neeg xa xov tshaj tawm yog dab tsi thiab muaj dab tsis nrog rau thiab? Raws li koj, qhov uas tswj kom yus dawbhuv thiab kev xa moo zoo muaj sib txuas ua ke li cas?

Qhov uas Vajtswv tshem lub khob ntawm tawm ntawm Nws haisneeg thiab muab lub khob ntawd rau lawv tus yeej ncuab ntawd yog ib txojmoo zoo tseeb. Yog li ntawd Yaxayas tus uas cevlus nqua hu Yeluxalees cia li tsim deev kom hnav tau lub zog loj thiab tsho tshiab vim tias ib zaug ntxiv thiab, Yeluxalees rov yog Vajtswv lub nroog Dawbhuv, cov neeg uas tsis tau ua kevcai txiav tawv thiab tsis huv tsis tau mus rau hauv. Tus cevlus Yaxayas hu Yeluxalees thiab nws haivneeg hais tias “Xi-oos tus ntxhais” cia li tawm mus. Nws tau cawm Nws haivneeg kom lawv dhau mus ua ib tug neeg uas muaj kev ywjpheej. Tiamsis, ntau tus uas nyob rau hauv peb tseem nyob hauv txojkev txhawj ntshai, qaug zog, thiab kev txhaum. Peb cia li tawm mus kom tsis yog tshaj tawm txojkev ywjpheej xwb, tiamsis tseem ua lub neej los ntawm qhov uas yog ib tug neeg ywjpheej tsis mloog txoj kev txhaum lus, tsis pom zoo mus raws li txojkev xav ntawm sab nqaijtawv thiab tsis txhob mloog raws li lub ntiajteb (Yauhas 8:31-32,36).

Thaum uas ntsia pom Vajtswv haivneeg raug rau txim, lub ntiajteb hais tias “Vajtswv yuav pab tsis tau nws haivneeg.” Cia ua kom lub suab ntawd dhau ntawm lawv mus, Vajtswv yuav ua haujlwm. Vajtswv hais tias Nws yuav ua kom Nws haivneeg paub txog Nws lub koob lub npe (nqe 6). Vajtswv yog tus uas pab cawm lawv kom lawv thiab lub ntiajteb paub hais tias haivneeg Yixalayees tau cawm los ntawm Vajtswv txhais tes uas muaj hwjchim (nqe 6,10). Ntxiv mus, tus cevlus Yaxayas xav txog cov cevlus thiab nrog rau txhua yam kev zoo siab loj mus dhau tej toj roob hauv pes, tig mus rau hauv Yeluxalees thiab tshaj xov hais tias cov neeg uas raug ntes mus ua cev qhev yuav rov qab tim Npanpiloos los (nqe 7). Dhau los ntawm cov cevlus no, kev thajyeeb, kev cawmdim, thiab kev tswjhwm ntawm Vajtswv tau tshaj tawm. Kev rov qab los rau hauv Yeluxalees ntawm Vajtswv haivneeg yuav rau cov neeg uas hais lus saib tsis taus lub suab ntiag to mus (nqe 5) thiab ua timkhawv qhia txog Vajtswv kev tswjhwm saum txhua haivneeg.

Thaum uas cov cevlus tuaj txog rau hauv Yeluxalees, cov neeg uas zov saum ntsayeej Yeluxalees tsis yog ntsia pom lawv ua ntej xwb, tiamsis kuj yog cov uas tau mloog Txojmoo Zoo ua ntej xubthawj. Tus cev lus Yaxayas nqua hu cov neeg zov ntawd ntxov ntxov tshaj tawm Txojmoo Zoo kom tasnrho lub nroog tau txais txojkev zoo siab vim Vajtswv tau cawm lub nroog Yeluxalees lawm. Tus cevlus Yaxayas nqua hu cov neeg uas raug nte mus ua cevqhev cia li tawm hauv Npanpiloos mus. Nyob rau ntawm no Yaxayas nqua hu kom lawv txhob ko tej uas tsis huv thiab txhob ua tej yam uas tsis dawbhuv. Txhwjxeeb yog cov Povthawj thiab cov Levis uas sawvcev coj tej khoom uas siv hauv tuamtsev rov qab los kom yuav tsum tau tu yus tus kheej cia kom dawbhuv (nqe11).

Tus Tswv, kuv yog tus uas tau txais lub luag haujlwm tshaj tawm Txojmoo Zoo, kuv thov koj pab kuv tuav txojkev mloog lus thiab ua tib zoo saib tswj kuv tawm ntawm qhov uas tsis huv hauv lub ntiajteb kom kuv tej lus ua tim khawv yuav muaj nqis rau koj?

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top