Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/06/2019

Ntawv Nkauj 119:57-64
Kabkev Xaiv Phooj ywg

“Kuv ua phoojywg rau txhua tus uas hwm koj, thiab rau txhua tus uas ua raws li koj tej kevcai” (nqe 63).

Nqe lus nug xav txog: Tus sau nws hais txog kev sib txuas hauv nws thiab Vajtswv los ntawm Vajtswv txojlus nyob li cas? Nqe 63 qhia rau peb paub tus sau no xaiv phoojywg los ntawm txoj kabkev twg? Vim li cas tus sau no tsuas ua phoojywg nrog cov neeg zoo li ntawd? Kabkev xaiv phoojywg ntawm koj yog dab tsi?

Ntu Vajlugkub no pib thiab xaus los ntawm qhov uas qhia pub rau Vajtswv. Thaum tus sau hais “Vajtswv yog kuv feem” tseeb tiag nws tau nyob hauv Vajtswv thiab Vajtswv nyob hauv nws, thiab qabhau hauv lub neej uas nyob hauv yog mloog tus Tswv tej lus. Tus sau zeem paub txog tus yamntxwv uas ua txhaum ntawm tibneeg ua rau nws txoj haukev pheej txav deb Vajtswv tus dej siab, vim li ntawd thaum uas nws rov qab los kho dua nws txoj hau kev ces nws txiav txim siab, tig los rau hauv tus Tswv tus dej siab sai li sai tau (nqe 59,60). Txawm tias cov neeg pheem pheej nrhiav kev cuab, yuam nws hauv lub neej ces nws tseem nco qab ntsoov tsis tso Vajtswv tej kevcai tseg ( nqe 61). Txhua hmoo nws sawv thaum tag hmo los mus ua Vajtswv tsaug vim koj tej kevcai uas ncaj ncees (nqe 62). Kom qaij tej kev dag ntxias txhob txav deb Vajtswv Txojlus, nws ua tib zoo saib thaum uas xaiv phoojywg, nws txiav txim siab tsis nrog cov uas tsis hwm Vajtswv nyob ua ke tsuas yog ntaus phoojywg nrog rau cov neeg uas hlub thiab ua raws li Vajtswv tej kevcai (nqe 63). Lub ntiajteb puv npo tus Tswv txojkev hlub uas tsis paub kawg, nws thov Vajtswv qhia rau nws qhov uas Vajtswv xav kom nws ua lub neej haum Vajtswv siab (nqe 64).

Peb ib leeg cheem tsum ib leeg hauv nyob hauv lub neej. Dhau ntawm lub tsev neeg, leej twg los kuj cheem tsum muaj phoojywg, tiamsis kev xaiv phoojywg tseemceeb heev. Xf Paulus qhia hauv 1Kaulithaus 15:33 hais tias “tsis txhob pub leej twg ntxias tau nej tus uas mus nrog tus uas ua phem nyob ua ke nws yeej yuav ua phem li tus ntawd” thaum uas peb nrog tus uas tsis hwm Vajtswv sib raug zoo ua ke, feem ntau yog cov neeg uas lees hais tias yus yog kwvtij hauv Vajtswv tiamsis ho ua lub neej tsis mus raws li Vajtswv tus dej siab ces ceev faj peb yuav raug nqus mus thiab txav ntawm lub neej uas ntseeg Vajtswv. Yog li ntawd, kabkev xaiv phoojywg ua ke kuj ib yam li xaiv tus uas kom teevtiam Vajtswv nrog yus yog yuav tsum tau saib saib tus ntawm puas hwm Vajtswv lossis tsis hwm? Lawv paub Vajtswv Txojlus tiamsis saib lawv puas mloog raws li Vajtswv Txojlus lossis tsis mloog? Feem ntawm peb kuj yuav tsum tau saib dua kev sib raug zoo hauv yus thiab Vajtswv Txojlus, vim thaum uas peb txiav txim siab mloog Vajtswv Txojlus los ntawm txhua lub sijhawm ces peb paub tseeb hais tias peb yuav tsis ua tau phoojywg nrog cov neeg uas tsis paub ntshai Vajtswv li.

Koj tab tom sib raug zoo nrog rau cov phoojywg twg? Koj pab lawv los mus rau hauv Vajtswv Txojlus losssis lawv tab tom ua rau koj txav deb hauv Vajtswv Txojlus?

Tus Tswv, thov pub kom kuv nyob nrog nraim koj Txojlus thiab mloog koj tej lus qhia txhua lub sijhawm kom kuv pom tau qhov kaj hauv kev xaiv phoojywg, qhov uas tsemmceb yog xaiv cov uas los mus kom teev tiam Vajtswv.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top