Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/06/2019

Yaxayas 51:1-23
Tiaj Mojsab Qhua Dhau Mus Zoo Li Tus Tswv Lub Vaj

“Tus Tswv yuav nplig cov neeg hauv lub nroog Yeluxalees, thiab cov neeg nyob hauv lub nroog uas raug puastsuaj tas lawm siab, thiab yuav muab lub nroog Yeluxalees tej nras mojsab ua kom zoo li lub Vaj Edees. Yeluxalees tej tiaj suabpuam yuav zoo li tus Tswv lub vaj; yuav muaj kev zoo siab thiab kev kaj siab nyob hauv Yeluxalees, yuav muaj lub suab hu nkauj qhuas kuv thiab ua kuv tsaug” (nqe 3).

Nqe lus nug xav txog: Vajtswv ceebtom cov Yixalayees tej yam twg? Cia ua dab tsi? Nws coglus dab tsi rau lawv? Muaj nqe lus cog tseg twg ntawm no rau koj?

Hauv ntu no, Vajtswv coj txojkev cia siab thiab kev nplig siab rau Nws haivneeg. Nws kuj pub rau txog tej lus cog tseg uas xav tsis thoob rau lawv lub neej tom ntej. Li uas peb tau paub lawm, kev cia siab, kev nplig siab, thiab tej lus cog tseg no muaj sib txuas txog lawv lub neej tom ntej uas ze ze no, ntawd yog lawv tau pab kom lawv dim hauv Npanpiloos, thiab yav pem suab, ntawd yog kev cawmdim ntawm tiam uas tus Mexiyas.

Vajtswv kuj ceebtoom haivneeg Yixalayees txog lub hauv paus ntawm lawv txojkev txo hwjchim. Hais txog cajces ntawm haivneeg, tsis hais ib tug Yixalayees twg los kuj nco deev txog lawv yawg koob uas yog Anplahas thiab Xalas. Leej twg yuav xav tau hais tias Vajtswv foom koobhmoov rau tas nrho tibneeg ntiajteb dhau los ntawm txis txij nkawm uas xeeb tsis tub li no? Tiamsis Vajtswv tau ua li ntawd. Leej twg yuav ntseeg tau hais tias Vajtswv tau ua rau tej cheeb tsam av qhuav uas tsuas yog tiaj suabpuam dhau mus ua ib thaj zoo li tus Tswv lub vaj? Vajtswv tau ua li ntawd rau cov Yudais. Los ntawm sab ntsujplig Vajtswv tau siv ntau tus ntseeg ua rau ntau thaj tsam uas puv npo txojkev nruj kev tsiv thiab ntxhov hnyo dhau mus rau tej thaj tsam uas nyob thajyeeb nrog rau ntau lub tuamtsev tshiab tawm tuaj. Tus cevlus Yaxayas rov qab hais rau nws haivneeg nco hais tias thaum ub Vajtswv tau ua rau hiavtxwv liab qhuav mus zoo li av kom lawv hla dhau mus. Lawv twb tau ncaj nraim mus rau tebchaws cog lus tseg ua ntej ntawd. Lub sijhawm no Yaxayas hais tias lawv yuav rov mus rau hauv lub tebchaws cog lus tseg dua ib zaug ntxiv los ntawm txojkev zoo siab (nqe 11).

Hnub ntawd Vajtswv txojkev chim tau dhau mus lawm. Tom qab tej kev puastsuaj, Nws tau foom koob hmoov thiab nplig Nws haivneeg siab (nqe 19). Lub khob ntawm txojkev chim yuav tau muab rau leej twg uas ua rau lawv txomnyem (nqe 17,21,23). Duab yeeb yam kev txom nyem ntawm tus ntseeg (the Pasion of the Christ) pib los ntawm ntu uas yog lub vaj Khexemanes qhov chaw uas Tswv Yexus thov Vajtswv tshem lub khob ntawd tawm ntawm Nws mus (Malakaus 14:36). Tiamsis Nws tau haus lub khob ntawd kom peb thiaj yuav tsis tau tiv Vajtswv txojkev chim ib zaug ntxiv lawm.

Cia li xav txog koj lub neej tamsim no. Qhov twg li yog tej qhov chaw “qhuav” hauv koj lub neej uas Vajtswv tau hloov dhau mus zoo li lub “Vaj Edees” kom koj yuav muaj kev zoo siab muaj lub suab hu nkauj thiab ua Vajtswv tsaug?

Tus Tswv txojkev nyuajsiab, ua tsis tau lub sijhawm no yog “tej kev qub” hauv kub lub neej. Nimno, kuv tau ua lub neej nyob hauv Leej Txiv tus uas nyob saum Ntuj txojkev hlub, tau zoo siab tas siab. Kuv ua koj tsaug ntau kawg nkaus.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top