Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/06/2019

Cov Tubtxib 1:12-26
Npaj Siab Mus Rau Hauv Tes Haujlwm

“Lawv cov no thiab ib co pojniam thiab Malis ‘uas yog Yexus niam thiab Yexus cov kwv pheej tuaj ua ke thov Vajtswv hauv chav tsev ntawd” (Nqe 14).

Nqe lus nug xav txog: Tom qab uas Tswv Yexus rov mus saum ntuj, cov thwjtim tau ua dab tsis xubthawj thaum uas lawv rov los rau hauv Yeluxalees? Petus hais txog dab tsi thaum uas nws muab cov lus cevlus los mus hais txog Yudas Ixakhalius, tus uas ntxeev siab rau tus Tswv? Yexus cov thwjtim tau xaiv ib tug los hloov Yudas tuav tes haujlwm thwjtim nyob li cas? Ntu Vajlugkub no pab rau peb muaj txojkev xav ua lub plag li cas thaum uas pib ib teg haujlwm tshiab?

Ua ntej uas Tswv Yexus mus saum ntuj, cov thwjtim thiab timthawj tau txais tej lus samhwm loj yog cov muaj sia nyob uas ua timkhawv txog Tswv Yexus (Tes Haujlwm 1:8). Lawv tau ua rov qab rau Tswv Yexus kev nqua hu los ntawm kev thov Vajtswv ua ntej xubthawj (nqe 14). Lawv ruaj siab, kom ua ib lub siab nrog rau cov pojniam uas muaj siab rau ntseeg, Tswv Yexus niam thiab nws cov kwv, los ntawm kev cheem tsum thov Vajtswv. Thov Vajtswv yuav tsum tau ua, ua ntej xub thawj thiab cheem tsum heev rau leej twg uas txais yuav tus Tswv tej lus nqua hu. Dhau ntawm kev thov Vajtswv, txojkev sib raug zoo hauv peb thiab Vajtswv tau sib txuas los ntawm qhov uas zoo kawg nkaus thiab dhau ntawm peb yuav txais tau kev cob qhia kuj ib yam li lub hwjchim uas cheem tsum los ntawm Vajtswv kom ua tiav tes haujlwm uas Nws pub rau peb ua.

Petus tau zeem paub hais tias qhov uas nrhiav ib tug los hloov Yudas chaw yog ib qhov uas tseemceeb thiab cheem tsum hauv qhov uas npaj yuav ua raws li tej lus samhawm uas Tswv Yexus tau samhwm tseg cia. Nws tau txhawb nws cov kwvtij los ntawm qhov uas muab tej lus cevlus txog qhov uas Yudas ntxeev siab tau muaj tiav. Dhau los ntawm Vajtswv Txojlus, nws hais tawm tes haujlwm uas cheem tsum ua yog xaiv ib tug los mus hloov Yudas chaw (nqe20b). tes haujlwm no kuj ua dhau los ntawm tej uas Tswv Yexus tau ua, tus lej 12 tug thwjtim tseemceeb heev, lub ntsiab piv txog 12 xeem ntawm cov Yixalayees, tus lej 12 kuj yog tus lej uas txis kom zoo rau hauv tes haujlwm uas Tswv Yexus txib lawv mus tsheej txis kom sib pab tau. Qhov uas xaiv ib tug los hloov kuj yog xaiv los ntawm kev txawjntse thiab tej lus hais uas tsimnyog, ntawm yuav tsum yog tus uas muaj lub neej zoo, uas nrog lawv nyob ua ke, yog tus uas tau pom tej uas Tswv Yexus tau ua txij thaum Nws pib ua haujlwm mus txog thaum uas Nws rov mus saum Ntuj (nqe 21-22). Tus uas ua timkhawv rau tus Tswv yuav tsum yog tus uas tas siab ntseeg tus Tswv, paub zoo Nws thiab txaus siab fij tus kheej nrog Nws mus. Thiab thaum kawg cov thwjtim kuj cia siab rau hauv tus tej lus uas tus coj hauv qhov uas yuav xaiv, kev xaiv ntawm ib hauv ob tug uas muaj txaus lub neej zoo dhau los ntawm kev xaiv.

Cia kom teev tiam Vajtswv kom tau zoo, tseemceeb thaum uas pib los mus rau hauv ib teg haujlwm, peb yuav tsum tau nrhiav Vajtswv haus kev thov Vajtswv ua ntej kom pom meej txog lub zeem muag thiab kev coj qhia uas los ntawm Vajtswv los. Peb yuav tsum tau sau zog tej kabkev cobqhia uas yog lub plag ruaj khov hauv Vajlugkub, mus raws li Tswv tus neev taw, ua tej haujlwm uas Tswv Yexus tau ua, siv lub tswv yim uas Vajtswv pub kom muaj tej lus hais uas tsimnyog thiab tomqab yog cia mus raws li Vaj Ntsujplig kev coj qhia.

Koj pheej ua dab tsi ua ntej xunthawj thaum uas txais tes haujlwm uas tus Tswv pub?

Tus Tswv, thov pub kom kuv txawj tshawb nrhiav thiab paub txog koj tus dejsiab kom ua raws li. Thov Leej Txiv koj pub dag zog kom kuv muab siab npuab mus rau hauv tus Tswv koj txojkev thiab teev tiam koj kom muaj qabhau.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top