Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/06/2019

Tes haujlwm 1:1-11
Tus Uas Teev Tiam Vajntxwv

“Tiamsis thaum Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv los nrog nej nyob lawm, nws yuav pub hwjchim rau nej, thiab nej yuav ua timkhawv qhia kuv zaj mus thoob plaws hauv lub nroog Yeluxalees, hauv lub xeev Yudas, hauv lub xeev Xamalis thiab mus txog qab ntuj kawg” (nqe 8).

Nqe lus nug xav txog: Tswv Yexus cov Thwjtim yog neeg nyob li cas? (nqe 1-8)? Vim li cas lawv yuav tsum tau tos txais Vaj Ntsujplig mam lis tawm mus (nqe 6-8)? Vaj Ntsujplig ua haujlwm li cas nyob hauv txojkev ntseeg thiab lub neej teev tiam Vajtswv ntawm koj?

Tswv Yexus cov Thwjtim yog cov uas Nws tau xaiv Nws los mus cob qhia hauv peb lub xyoo ntawm Nws kev ua haujlwm. Lawv tau qhov koob hmoov uas nrog tus Tswv nyob, ua timkhawv pom tej uas tus Tswv ua, tau Nws cobqhia, mloog Nws txhais ntxiv txog ntau yam uas Nws tsis tau hais qhia rau cov tibneeg coob coob. Lawv tau Tswv Yexus saib xyuas thiab pub rau lawv los ntawm tej pluas noj, thaum pw tsaug zog, pub lub hwjchim uas kho tau cov muaj mob rau, thiab ntiab dab, v,v… lawv tau ntsia pom, kov Tswv Yexus thaum uas Nws sawv rov qab los, tau cob qhia txuas ntxiv txog qhov uas Nws rov mus saum ntuj. Lawv yog cov uas tim ntsej tim muag hnov txog Tswv Yexus tej lus nqua hu kom txhais ruam txuas ntxiv ntawm Nws mus ntawm tej lus sam hwm uas qhia Txojmoo Zoo rau txhua haiv neeg saum daim av. Txawm li ntawd los, lawv tseem totaub tsis yog txog Tswv Yexus tus dejsiab hauv nqe 4-5. Muaj ntau lo lus cog tseg uas los ntawm Tswv Yexus los tiamsis lawv tsuas saib qhov nyuag nqaim nqaim txog kev pab thiab pub kom haiv neeg Yixalayees kom rov zoo li qub xwb. Tswv Yexus tau rub Nws cov Thwjtim los thiab qhia hais tias yuav tsum tau nyob tos kom tau raus los ntawm Vaj Ntsujplig, Vaj Ntsujplig yuav yog tus uas pub rau lawv kom muaj hwjchim, pab kom lawv totaub yog txog Tswv Yexus tej lus uas Nws tau qhia thiab qhia kom lawv ua timkhawv txog Nws. Lawv yuav tsum tau ua tim khawv qhia txog Tswv Yexus hauv Yeluxalees, hauv lub xeev Yudas, hauv lub xeev Xamalis thiab mus txog qab ntuj kawg.

Keebkwm qhia rau peb pom, Vaj Ntsujplig tau coj qhia tej kauj ruam hauv tes haujlwm uas qhia Txojmoo Zoo ntawm cov thwjtim. Lawv zeem paub lub hwjchim uas kho tau mob nkeeg zoo, ntiab dab, muaj tej zaj lus qhuab qhia uas tshoov txog tibneeg lub siab. Tsis hais qhov uas cov neeg los ntseeg rau tsimtxom, lawv yuav tsum tau tawm mus txhua qhov, kuj tau qhib kev rau kev xa Txojmoo Zoo, dhau los ntawd ces lub noob ntawm Txojmoo Zoo tau tseb rau txhua qhov. Tibneeg lub zog tau vas Yexus cov thwjtim mus rau hauv txojkev tuag tiamsis Vaj Ntsujplig yog tus uas pub rau lawv muaj sia nyob thiab muaj lub siab kev ua neej nyob khov kho, muaj lub siab tawv los coj txojsia uas tsis paub tas ntawd mus pub rau ntau leej neeg uas nyob saum daim av, vim Tswv Yexus cov thwjtim tab tom teev tiam haujlwm rau tus Vajntxwv ntawm txhua tus vajntxwv. Vajtswv muaj cai siv cov neeg uas kuj zoo thooj li lwm tus xwb uas muaj ntau yam uas yus ua tsis tau li cov thwjtim thaum ub kuj ib yam li peb niaj hnub nimno los mus ua Nws tes haujlwm uas loj kawg nkaus rau Nws, coj Txojmoo Zoo mus rau cov tibneeg txhaum uas cheem tsum Vajtswv txojkev zamtxim. Yog peb tseg rau Vaj Ntsujplig ywjpheej ua haujlwm mus los hauv peb lub neej, peb yuav tau sau ib phaum liaj hauv qhov uas peb qhia Txojmoo Zoo rau cov neeg uas tsis tau ntseeg.

Koj tab tom teev tiam tus Vajntxwv ntawm txhua tus vajntxwv nyob li cas?

Ua tsaug Leej Txiv tau nqua hu kuv los ua tus uas teev tiam Vajntxwv. Thov pub kom kuv tau txais koj lub hwjchim thiab pub kom kuv paub mloog raws li Vaj Ntsujplig tej lus qhia kom kuv yuav ua tau ib tug uas ua tim khawv muaj qabhau rau Vajtswv lub tebchaws.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top