Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/06/2019

Tes Haujlwm 1:1-11
Npaj Tus Los Txuas Ntxiv

“Rau qhov plaub caug hnub tom qab uas nws sawv hauv qhov tuag rov qab los, nws tau los tshwm rau lawv pom ntau zaus kom lawv paub hais tias nws tseem muaj sia nyob. Lawv tau pom nws thiab nws qhia lawv txog Vajtswv lub Tebchaws” (nqe 3).

Nqe lus nug xav txog: Lus qhib thawj (nqe 1-2, xyuas ntxiv Lukas 1:1-4) qhia peb paub li cas txog phau ntawv Tes Haujlwm? Tswv Yexus tau tas siab ua dab tsi thaum uas Nws sawv rov qab los mus txog thaum uas nws rov mus saum ntuj? Zaj uas Tswv Yexus sawv rov qab los thiab mus saum ntuj tau raug txog lis cas saum txojkev ntseeg thiab tes haujlwm ntawm cov Thwjtim ntawm Tswv Yexus kuj ib yam li peb lub neej uas nrog Tswv Yexus mus niaj hnub nimno?

Kws tshuaj Lukas tau piav ciaj sia zees txog tej haujlwm thiab Tswv Yexus tej lus qhia hauv kev qhia txog Vajtswv lub tebchaws hauv phau Txojmoo Zoo Luskas. Hauv phau Tes Haujlwm, nws pib hais txiv txog cov neeg uas txuas ntxiv ntawm Tswv Yexus qhia txog Vajtswv lub Tebhcaws tom qab uas Nws rov mus saum ntuj lawm. Yog ib tug ntawm cov uas mus rau hauv zaum no, Lukas tau piav txog zaj xwm los ntawm kev xyiv fab hlo, tseeb meej thiab txaus ntseeg.

Tom qab sawv rov los, Tswv Yexus siv sijhawm plaub caug hnub uas tseemceeb saum daim av ntawm Nws los mus ntsib kaum ob tug thwjtim uas Nws tau xaiv. Nws siv Vaj Ntsujplig lub Hwjchim qhia rau lawv txog Ntuj Ceebtsheej, thiab tseemceeb yog Nws tau ua tim khawv rau lawv txog ib qhov uas tseemceeb kawg nkaus uas yog Nws tau sawv hauv txojkev tuag rov qab los. Tswv Yexus tau tshwm los ua ke rau cov thwjtim ntau zaus, nrog lawv ua tej haujlwm li no, kev sawv rov qab los ntawm Tswv Yexus yog ib qhov timkhawv ruaj khov hais tias Nws yog Vajtswv, thiab yog li ntawd Nws tej lus qhia thiab tej lus cog tseg tau nyob ruaj khov. Kev sawv rov qab los ntawm Tswv Yexus rau Nws cov Thwjtim thiab rau peb cov niaj hnub nimno ib txoj kev ntseeg uas khov kho rau ntawm Tswv Yexus kev sawv rov qab los, ib txojkev cia siab uas tau sawv rov qab los, thiab nyob mus ibtxhis. Ntawm no yog tes haujlwm thiab lub zog kom Vajtswv haivneeg hla dhau tej sim siab hauv qhov uas pom zeem zuag txog Vajtswv lub Tebchaws.

Tswv Yexus tau ua tiav Nws lub nra hauv tes haujlwm uas pub txojkev cawmdim ntawm Nws saum tus ntoo khaublig, Nws kuj ua tiav tes haujlwm npaj cov neeg uas ua txuas ntxiv ntawm Nws kom ua tiav tes haujlwm uas yog qhia Txojmoo Zoo rau txhua haiv neeg uas nyob saum daim av. Nws tseg rau cov thwjtim pom ua ntej txog tej uas lawv yuav tau hla dhau, tej haujlwm uas lawv raug txib mus. Nws hais khov kho hais tias lawv yuav tsis nyob ib leeg tiamsis Vaj Ntsujplig, tus uas nplig siab, tus uas yog qhov tseeb yuav nrog nraim, lawv mus txuas ntxiv thiab qhia rau lawv txog txhua yam ua lawv yuav ua (Lukas 24:49; Yauhas 15:26-16). Thuam uas tus Tswv tau qhia tej uas cheemtsum tas lawm Nws tau mus saum Ntuj lawm. Cov Thwjtim tseem tab tom ntsiab mus rau saum ntuj ces muaj ob tug Timtswv hais rau lawv hais tias ib hnub yav tom ntej, tus Tswv yuav rov qab los. Cov Thwjtim rov qab los coj nrog Tswv Yexus tus duab ua tau coj mus saum ib tauv fuab lawm, ib txojkev ntseeg ruaj khov hais tias Tswv Yexus yuav rov qab los. Lawv pib muaj lub siab kub lug qhia Txojmoo Zoo thiab npaj cov neeg uas txhais ruam mus ntxiv kom tus Tswv Txojmoo Zoo tau muab los qhia mus tsis paub xaus ntawm tiamno mus rau lwm tiam.

Koj tab tom npaj dab tsi rau tus uas txuas ntxiv, rau yus tej xeebntxwv kom lawv pib tus Tswv tes haujlwm mus txuas ntxiv?

Tus Tswv Yexus! Kuv ntseeg hais tias koj tau sawv rov qab los thiab mus saum ntuj lawm raws li Vajlugkub thiab dhau ntawd kuv lub neej kev ntseeg koj haivneeg hauv keebkwm los. Thov pub kom lwm tus pom tus duab ua koj sawv rov qab los hauv kuvthiab thov pub kom kuv muaj lub siab kub lug npaj txuas ntxiv mus rau hauv cov hluas, kom lawv yuav qhia txog koj txojkev hlub thiab kev Cawmdim ntawm koj rau cov uas tsis tau ntseeg koj.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Teev Npee 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top