Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/06/2019

II Vajntxwv 11:1-3
Vajtswv Tswjhwm Keebkwm

“Nej cia li tseg kiag tsis txhob sib tua, nej yuav tsum paub hais tias kuv yog Vajtswv, tus uas kav txhua haivneeg thiab kav lub ntiajteb no huv tibsi” (Ntawv Nkauj 46:10).

Nqe lus nug xav txog: Tus pojniam Athaliyas yog leej twg? Tom qab uas Vajntxwv Ahaxiyas raug Vajntxwv Yehus tua tuag, tus pojniam Athaliyas tau ua dab tsi? Nws ua li ntawd muaj lub siab li cas? Vim li cas Vajtswv cia rau vajntxwv tus tub Yau-axes tau cawmdim? Zeem paub hais tias Vajtswv tseem tswj nraim hauv keebkwm pab koj li cas hauv lub neej?

II Vajntxwv 11, txuas ntxiv zaj xwm hauv tshooj 9 thaum uas Vajntxwv Yehus tua Vajntxwv Ahaxiyas tuag uas yog Athaliyas tus tub. Peb paub hais tias tus pojniam Athaliyas yog Vajntxwv Ahaj thiab poj vajntxwv uas siab phem Yexanpees tus ntxhais. Vim muaj hauv paus sab niam tais yog lwm haivneeg, pemlom Npa-as, yog li ntawd thaum uas pom Vajntxwv Ahaxiyas tuag lawm, ces lub siab uas ua kom cov neeg pehawm Vajtswv puastsuaj kom rov tsa dua kev pemlom, koom siab txeeb kev ua vajntxwv uas nyob hauv nws lub siab ntshaw, yog li ntawd nws tau muaj lub siab phem uas tua tasnrho lub tsev neeg, txawm tias nyob hauv muaj leej nws tej xeeb ntxwv, los nws rov tsa nws ua vajntxwv Yudais. Tiamsis, vim Vajtswv tej lus cog tseg hauv I Vajntxwv 11:36 “tiamsis kuv yuav tseg ib xeem rau Xalumoos tus tub kav, kuv yuav cia kuv tus tubtxib Daviv cov xeebntxwv kav hauv lub nroog Yeluxalees uas yog lub nroog kuv xaiv los ua qhov chaw rau sawvdaws pehawm kuv.” Nws tau siv tus pojniam Yehauxenpas, uas yog Vajntxwv Ahaxiyas tus muam, thiab yog tus povthawj Yehauyadas tus pojniam (II Xwmtxheej Vajntxwv 22:11) zais Yau-as nyuam qhuav tau ib xyoo, tomqab ntawd coj mus yug hauv Vajtswv lub tuamtsev tau rau lub xyoo. Mus txog xyoo tim xya, Yau-as tau raug muab tsa los ua vajntxwv txuas ntxiv ntawm Vajntxwv Dasviv mus li uas Vajtswv tau cog lus tseg lawm. Txawm tias tus pojniam Athaliyas muaj lub siab phem npaum li cas, tiamsis Vajtswv yeej muaj ntau txoj hau kev kom Nws lub homphiaj tsis raug puastsuaj.

Thaum uas ib tug neeg twg xeeb txojkev ntshaw yuav tsis tso ib qhov kev phem twg tseg kom mus txog thaum uas muaj tau qhov uas nws lub siab ntshaw ntawd, txawm tias tej kev phem kawg nkaus. Txaus ntshai heev! Tiamsis tom qab tej kev phem ntawm tibneeg los nws tseem yog Vajtswv li kev tswjhwm, tomqab keebkwm ntawm tibneeg los pheej muaj Vajtswv tus tsim txhua yam kev ua haujlwm nyob hauv. Tibneeg xav hais tais yuav siv tau yus lub siab phem los mus tig tau keebkwm, tiamsis tsis tau, keebkwm yeej nyob rawv hauv Vajtswv txhais tes. Thaum zeem paub qhov no, peb yuav tsis poob siab thaum uas pom tej uas tsis ncaj, kev txhaum puv npo lub ntiajteb, tsis hais muaj qee qhov uas nyob hauv pawg ntseeg, vim ntseeg hais tias thaum txog sijhawm, Vajtswv yuav ua haujlwm kom Nws lub homphiaj tau tiav.

Ntsia dua yus lub neej thiab Vajtswv pawg ntseeg uas nyob Nyajlaj 100 xyoo dhau los, koj pom kev tswjhwm ntawm Vajtswv hauv keebkwm nyob li cas?

Ua Vajtswv tsaug txawm tias tim ntsej tim muag nrog rau ntau yam uas tsis ncaj kev txhaum nyob txhua qhov, los kuv tseem ruaj siab vim ntseeg hais tias Nws yog tus uas tswjhwm keebkwm tibneeg, kuj ib yam li uas peb lub tebchaws.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top