Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/06/2019

II Vajntxwv 10:28-36
Tsis Tas Siab Mloog Thiab Ua Raws Li

“Tiamsis Yehus tsis ua raws li tus Tswv uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv txoj kevcai kom kawg siab kawg ntsws; nws ua ib yam li Yelaunpau-as ua, nws thiaj coj cov Yixalayees mus ua txhaum” (nqe 31).

Nqe lus nug xav txog: Koj xav li cas txog vajntxwv Yehus tus kheej? Vim li cas Vajtswv siv Vajntxwv Yehus? Qhov uas Vajntxwv Yehus ua tsis tau hauv nws lub neej yog dab tsi? Nujnqis yog li cas? Niaj hnub nimo, ua li cas kom koj paub Vajtswv tus dej siab thiab ua raws li ntawd?

Dhau los ntawm tej zaj kawm ua Vajtswv siv Vajntxwv Yehus hauv tshooj 9 thiab 10, peb pom tau hais tias Vajntxwv Yehus yog ib tug uas tsis zoo. Nws muaj siab hlo dag ntxias, hais tsis tseeb txog qhov tseeb thaum uas nqis tes ua haujlwm. Kom yus lub rooj ua vajntxwv thiaj tsis raug poob, nws tau tsa tes tua cov neeg uas nshai nyob tsam lawv rov txeeb tau kev ua vajntxwv. Txawm tias nws txais haujlwm ntawm Vajtswv los mus ua kom txojkev txhaum puastsuaj thiab tus mlom Npa-as, tiamsis kom ua li lub homphiaj ntawd, nws tau muaj lub siab mus siv txoj haukev uas tsis zoo. Dua li ntawm Yehus tau ua kom tus mlom Npa-as puastsuaj tiamsis tseem tseg tej mlom nyuj kub uas Vajntxwv Yelaunpau-as tau puab los thiab, txawb tseg cia ntawm Npethees thiab Das (I Vajntxwv 12:28-30). Txawm tias Yehus tau tua Ahaj lub tsev neeg thiab ua kom tus mlom Npa-as tawm hauv Yixalayees mus raws li Vajtswv tus dej siab, tiamsis Nws kuj hais tias “Tiamsis Yehus tsis ua raws li tus Tswv uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv txoj kevcai kom kawg siab kawg ntsws” (nqe 31). Yog li ntawd, Nws tsuas tseg rau Yehus cajceg ua vajntxwv plaub tiam xwb. Tiamsis Vajntxwv Yehus tiam, Vajtswv kuj ua rau cov Yixalayees lub tebchaws nqaim zuj zus, cov tub nrog Xilias tuaj txeeb tau cov Yixalayees ntau heev (nqe 32,33).

Dhau los ntawm qhov uas Vajtswv siv Vajntxwv Yehus, cia rau nws ua cov Yixalayees tus vajntxwv 28 xyoo, thiab pub rau nws cov xeebntxwv ua vajntxwv tau plaub tiam, peb pom meej hais tias tsis yog vim Vajntxwv Yehus zoo ces Vajtswv siv, tiamsis Vajtswv tau siv Nws raws li Vajtswv tus dej siab kom ua tiav Vajtswv lub homphiaj tsis yog ntawm qhov uas Yehus zoo lossis phem. Ntau zaus peb tau Vajtswv siv ces cia pheej xav hais tias yus zoo dua lwm tus, yus muaj nqi zog ntau dua lwm tus tiamsis tsis pom koob hmoov ntawm Vajtswv uas tseg rau tus uas puv npo tej yam uas tsis zoo li yus. Qhov ua Vajtswv xav nyob hauv peb txhua tus yog tas siab ua tib zoo ua raws li Nws tej kevcai (nqe 31). Niaj hnub nimno, peb muaj Vajtswv Txojlus rau hauv siab, thaum uas tas siab ua raws li Vajtswv Txojlus ces nws yuav kho dua peb lub neej kom yim hnub yim muaj qabhau rau Vajtswv. Dua li ntawd, yog tsis tas siab ua raws li Vajtswv Txojlus, ces tom qab uas siv peb, Nws yuav muaj tej kev txiav txim rau peb.

Vajtswv tabtom siv koj rau hauv tes haujlwm dab tsi? Koj tau tas siab mloog thiab ua raws li Vajtswv nyob li cas?

Tus Tswv, ua koj tsaug uas kuv tseem tshuav ntau kev txhaum, uas tsis zoo, tiamsis koj tseem siv kuv rau hauv koj tes haujlwm. Thov pub kom kuv tau pom koj txoj koob hmoov kom paub ua tib zoo ua raws li koj txojkev cai txhua hnub.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top