Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/06/2019

Pajlug 22:6
Txojkev Uas Yog Txojsia

“Qhia menyuam kom paub ua nws lub neej, nws yuav nco ntsoov tej lus ntawd mus tas nws sim neej” (Pajlug 22:6).

Nqe lus nug xav txog: Lolus “qhia” muaj lub ntsiab nyob licas? Vim li cas yuav qhia Menyuam yaus thiab yuav qhia Menyuam li cas? Koj kawm tau dabtsi dhau los ntawm zaj kawm no?

Menyuam yaus yuav tsum tau, pogyawg, lossis cov kws qhia ntawv qhia. Lolus “qhia” ntawm no muaj lub ntsiab uas nyob ntawm lus Henplais yog “ua kom nqaim mus, xov dua”. Kuj muaj lub ntsiab tias “pib”. Menyuam yaus cheemtsum kev qhia kom “pib” yus lub neej kom mus ncaj. Ib tug thaum uas sib tw khiav, tsuas yog mus txog ciam thaum uas khiav yog kev. Menyuam yau tsis txaus kev txawjntse lossis totaub kom xaiv txojkev yog rau yus, yog li ntawd cov laus yuav tau muaj feem los mus pab. Li ntawd “qhia” nyob hauv nqe no muaj lub ntsiab yog Menyuam yaus yuav tsum tau cov laus coj mus rau txojkev nqaim, txojkev dawbhuv thiab coj mus tau txojsia (Mat. 7:13-14).

“Txojkev” raws li Pajlug qhov no muaj lub ntsiab hais tias txoj hau kev ua neej. “Txojkev” nyob no muaj lub ntsiab tias txoj hau kev uas lub neej yog, muaj tswvyim, dawbhuv, txojkev coj mus tau txojsia. Tswv Yexus hais tias : “Kuv yog txojkev, qhov tseeb, thiab yog txojsia” (Yauhas 14:6). Menyuam yaus yuav tsum tau qhia txojkev uas mus txog Tswv Yexus rau. Vim thaum Menyuam paub Vajtswv, ntseeg Vajtswv thiaj yuav hlub Vajtswv thiab teevtiam Nws rau yav tomntej. Txojkev no, tsis yog tsuas mus ib ntus hauv lub neej “tiamsis mus txog thaum laus” kuj tsis tso tseg. “Txojkev” uas niamtxiv qhia yuav yog qhov chaw tiag taw uas Menyuam muab los ua neej.

Ib txhia niamtxiv tsuas txhawj nrhiav nyiaj yug Menyuam, tsis quav ntsej txog qhov uas qhia Menyuam ntau tus Menyuam tsis tau cobqhia, lossis tsuas qhia ib nyuag ntu, tsis txog chaw yog li ntawd txawm tias txog lub xyoo uas loj txaus lawm los tseem tsis paub hais tias qhov haujlwm uas yus ua ntawd yog txhaum, txojkev uas yus mus yog txhaum, thiab pab nyuaj rau yog ib txhia Menyuam lawv cia li xaiv lawv txojkev dav, puastsuaj rau yus tus kheej. Menyuam yog qhov cuabyeej uas Vajtswv pub los, yog li ua niam ua txiv, peb yuav tsum tau muaj lub nra rau yus tej Menyuam. Thov Vajtswv rau Menyuam thiab tas siab qhia Menyuam mus raws li txojkev uas zoo, ncaj ncees (Pajlug 22:15). Niamtxiv qhia rau Menyuam tig mus nrhiav txojsia ntev dhawv mus ibtxhis yog yam khoom tseemceeb kawg nkaus uas niamtxiv yuav tseg cia tau rau Menyuam.

Hnub no yog hnub “từ phụ” tau npaj muaj nyob ntau qhov. Ntawm no yog hnub uas peb nco cov pojkoob tau qhuab qhia peb. Yog cov uas tab tom ua txiv, ua niam thov Vajtswv pab peb kom tau txais koob hmoov thiab keb txawjntse los ntawm Vajtswv los, kom qhia Menyuam mus hauv txojkev uas tau txojsia.

Kom puas qhia Menyuam hauv txojkev “uas nws yuav tsum tau mus” lawm tau? Koj puas tas siab qhia rau Menyuam paub txojkev uas mus rau hauv Vajtswv, mus rau txojsia ntev dhawv ibtxhis uas yog qhov uas tseemceeb lawm tau?

Tus Tswv, thov pub kom kuv kus nco ntsoov mus raws li tus Tswv koj txoj haukev. Thov pub kom kuv tau koob hmoov thiab kev txawjntse ntawm koj hauv kev qhia Menyuam ntawm kuv mus raws li txojkev uas tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis thiab kev dawvhuv.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top