Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/06/2019

II Vajntxwv 10:18-27
Ua Kom Npa-as Cov Cevlus Puastsuaj

“Kuv tib leeg xwb thiaj yog tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv. Tsis pub ib tug vajtswv twg muaj feem koom kuv lub hwjchim; kuv tsis pub tej mlom muaj feem koom kuv lub koob meej” (Yaxayas 42:8).

Nqe lus nug xav txog: Vajntxwv Yehus tau nce homphiaj tua tasnrho Npa-as cov cevlus thiab tso kev pe mlom tseg nyob li cas? Niaj hnub nimno, muaj tej mlom twg uas pheej los cuam tshuam hauv peb lubneej? Koj yuav tsum tau ua dab tsi kom txhob raug txojkev pe mlom hauv lub neej?

Tom qab uas tau tua tas Ahaj lub tsev, Vajntxwv Yehus pib nce homphiaj ua kom Npa-as cov cevlus puastsuaj. Nws hais dag pejxeem thiab Npas-as cov cevlus tias nws xav fij ib yam khoom uas tseemceeb heev rau tus mlom Npas-as, yog li ntawd yuav tsum hu tas nrho Npas-as cov cevlus los rau hauv Xamalis, tsis seem ib tug twg li. Tamsim ntawd nws kuj cuab rawv 80 tus tubrog uas zov rawv sab nraud tos thaum uas tso cai. Tom qab uas fij khoom tas, nws tso cai rau cov tubrog uas zoov rawv ntawd sau los tua Npas-as cov cevlus tsis seem puas ib tug twg. Tas cov thawj thiab tub rog sau zog los rau hauv nroog ntawd Npas-as lub tuamtsev rub tej ncej txheem vau tas thiab hlawv mus, tsoo tus mlom Npas-as taws tas, nrhuav lub tuamtsev, ua rau qhov ntawd dhau mus ua ib qhov chaw tsis tseemceeb lawm.

Tsuas yog tibhnub ntawd, Vajntxwv Yehus tau raug muab tshem txhua yam uas pehawm tus mlom Npas-as tawm hauv lub tebchaws Yixalayees. Tom qab ntau xyoo ntev mus pejxeem nyob hauv qab kev tswjhwm ntawm cajceg Vajntxwv Ahaj thiab poj vajntxwv uas yog lwm haiv neeg Yexenpees, tau fuam vam kev pehawm Npas-as thoob tebchaws. Txawm tias Vajtswv tau siv ntau qhov los mus qhuab ntuas lawv, tiamsis txij li vajntxwv mus txog rau pejxeem puav leej tsis mloog lus ua rau Vajtswv chim. Mus txog rau ntu, Nws siv Vajntxwv Yehus ua kom puastsuaj ti nkaus hauv paus txoj hau kev uas pehawm Npas-as kom coj Vajtswv haivneeg rov los cuag Vajtswv, txhais ruam mus los ntawm txojkev ncajncees.

Vajtswv yog tus uas muaj sia nyob, Nws tsis xav kom Nws haivneeg pehawm ib tug mlom twg (Yaxayas 42:8). Niaj hnub nimno, yog peb tso ib yam twg li lossis ib tug twg, ib tug mlom uas tsis muaj sia twg, lossis nyiajtxiag, tej khoom, meej mom, koob npe, lub siab nyiam ua pheem ……. Ua feem ntau hauv tej uas tsimnyog ua, ua ntej hauv yus lub neej ces Vajtswv yuav chim. Yog tsis ntxov lees txim ces muaj ib lub sijhawm twg Vajtswv yuav ua kom puastsuaj. Vim xaiv kev pehawm mlom kuj zoo li uas txaus siab xaiv txojkev tuag, tuag hauv ntiajteb thiab tuag ibtxhis ntawm lub neej yav tomntej.

Puas muaj yam twg uas tab tom nyob qhov chaw siab dua Vajtswv hauv koj lub neej lossis tsis muaj? Koj ua dab tsi kom nrhuav tshem tau tej yam ntawd?

Tus Tswv, thov pub kuv tas siab, tas tus ntsujplig, tas zog, tas peevxwm los mus pehawm Vajtswv koj uas yog kuv tus Vajtswv, thiab tsuas pehawm Vajtswv koj tibleeg nkaus xwb.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top