Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/06/2019

II Vajntxwv 10:11-17
Muaj Tiav Raws Li Tej Lus Cevlus

“Qhov no ua qhia rau peb paub hais tias txhua yam uas tus Tswv hais txog Ahaj cov tub xeebntxwv yeej muaj tseeb tiag. Tus Tswv ua raws li nws tau hais tseg rau Eliyas uas yog nws tus cev Vajtswv lus lawm” (nqe 10).

Nqe lus nug xav txog: Yehus tau tua Ahaj lus tsev neeg tas nrho zoo li cas? Tus Tswv tej lus Cevlus hauv I Vajntxwv 21:17-26 tau muaj tiav zoo li cas? Tej teeb meem uas raug Ahaj lub tsev neeg hais rau peb txog yam dab tsi?

Raws li tej lus hais tseg ntawm Elixas (I Vajntxwv 9:7)., tom qab uas tau tua vajntxwv thiab tus pojniam Yexenpees, Yehus rov qab mus tua Ahaj lub tsev neeg. Hauv ntu no qhia rau paub tias nws tau siv tswvyim cia kom cov tub saib xyuas, cov thawjcoj, thiab cov xibhwb uas nyob ua ke xyaw Ahaj xya caum tus tub tua lawv, txiav taubhau qa los rau nws. Nqe 11 qhia hais tias Yehus kuj tua tasnrho cov neeg uas tseem sem hauv Ahaj lub tsev neeg, tsis tshwj ib leeg tus twg. Tas nws mus txog rau Xamalis uas yog Yexelees lub nroog, ntsib 42 tug kwvtij ntawm Vajntxwv Ahaxiyas tabtom nqe mus kom ntsib cov tub vajntxwv thiab lawv tsev neeg, nws tso cai ntes thiab tua tas nrho tsis pub leej twg ciaj (nqe 12-14). Thaum mus txog hauv Xamalis, nws rov tua tas nrho cov uas tseem seem hauv Ahaj lub tsev neeg, li uas tus Tswv tej lus tau hais tseg cia rau tus Cevlus Eliyas (nqe 17).

I Vajntxwv 21:17-26 ua ntej ntawd sau tseg txog tus Tswv tej lus siv tus Cevlus Eliyas kom hais ua ntej tej teebmeem uas yuav los raug rau Ahaj lub tsev neeg. Thaum lub sijhawm ntawd, Vajntxwv Ahaj muaj kev lees txim, yog li ntawd Vajtswv tsis rau txim rau vajntxwv lub neej. Tiamsis tej xyoo tom qab ntawd qhia pom vajntxwv cov xeebntxwv puav leej ua rau Vajtswv chim vim lawv pehawm tus mlom Npa-as thiab coj tas nrho pejxeem mus raws txoj kev txhaum. Tus Tswv tejlus Cevlus ceebtoom teebmeem yuav muaj los kom leej twg los kuj ntshai thiab los lees txim, hloov dua kev ua neej, tig rov qab los pehawm Vajtswv, tiamsis Ahaj lub tsevneeg tsis quav ntsej txog. Ahaj 70 tus tub, tej thawj tswv xeev, thiab tsev neeg xav tias ntawm yus ib sab yog tej lub zog loj zog nchav, koob meej nrhov ncha ces yuav tau thajyeej, tiamsis thaum uas Vajtswv tau nqis tes lawm ces tibneeg yuav tiv thaiv tsis tau, tus Tswv tej lus Cevlus yuav muaj tiav txhua lo. Ntawm no kuj yog tej lus uas xav qhuab ntuas peb txhua tus niaj hnub nimno. Vajlugkub muaj ntau lo lus ceebtoom, yog peb saib tsis taus tsis quav ntsej, pheej tu yug txojkev txhaum, mus raws li tej hwjchim uas tawm tsam Vajtswv…. Ces ceevfaj mus txog ntu uas tej lus Cevlus tau muaj tiav tas txhua lo, thaum ntawd yuav pab tsis tau.

Tus Tswv tej lus hais kom koj yuav tsum tau hlov tej yam twg? Koj tau ua li cas lawm?

Ua tsaug Vajtswv koj tau pub koj Txojlus rau kuv. Thov pub kom kub yooj yim totaub koj Txojlus, paub leeg kuv tej kevtxhaum kom kuv txhob mus rau hauv txojkev uas yog kev tuag.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top