Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/06/2019

Yauhas 1:35-51
Tej Lus Ua Timkhawv Tas Siab

“Adales txawm mus hais rau nws tus tijlaug Ximoos hais tias, “Wb twb ntsib tus Mexiyas lawm.” (Lo lus Mexiyas txhais hais tias “Khetos” (nqe 41).

Nqe lus nug xav txog: Hais tawm tej qhov uas ua timkhawv txog tus Tswv hais ntu Vajlugkub no. Saib los ntawm tej qhov uas ua timkhawv ntawd. Koj muab tawm tau zaj kawm twg rau koj tes haujlwm ua timkhawv?

Ntu Vajlugkub no qhia rau paub txog cov timthawj uas xwb thawj nrog Tswv Yexus mus. Ua ntej, Yauhas Npatitus qhia txog Tswv Yexus yog Vajtswv tus Menyuam Yaj rau nws ob tug thwjtim yog Adales thiab Yauhas, ob tug no nrog tus Tswv mus thiab tus Tswv nyob ib hnub. Tas Adales qhia txog tus Tswv yog tus Mexiyas rau nws tus tijlaug uas yog Ximoos Petus thiab coj nws los cuag tus Tswv. Txuas ntxiv yog Filis. Tus uas tau Tswv Yexus hu kiag nws los nrog Yexus mus. Tomqab ntawm Filis qhia txog Tswv Yexus yog tus Mexiyas rau Nathana-ees, Nathana-ees ua xyeem xuav tiamsis Filis caw nws tuaj ntsib tus Tswv, tomqab tus Tswv nrog nws hais lus ua ke tas nws tau ntseeg tus Tswv.

Peb pom tau qhov uas qhia txog tus Tswv ntawm Yauhas Npatitus kuj li uas ntau tus timthawj xub thawj kuj yoojyim tiamsis tas siab tso siab ntseeg rau ntawm Tswv Yexus ruaj khov heev. Muaj ib txhia sib thooj nyob hauv cov lus timkhawv ntawd uas peb yuav tsum tau ceev faj.

Thib ib, qhia txog kev totaub ntawm yus nrog rau tus Tswv los ntawm ib txojkev ntseeg khov kho. Yauhas Npatitus hais khov kho hais tias “kuv tau pom” (nqe 32,34); Adales thiab Filis hais khov kho hais tias “kuv tau ntsib” (nqe 41,45). Yuav ua timkhawv tsis tau los ntawm tej kab kev uas yus kawm nco tau, tiamsis yuav tsum tau ua timkhawv los ntawm qhov uas yus ntseeg, totaub.

Thib ob, qhia ncaj nraim Tswv Yexus tus uas yus tau pom, tau ntsib, tau ntseeg tsis yog tsuas qhia txog Vajtswv Ntuj, tsuas hais txog tus Tswv xwb tabsis tsis qhia txog tus Tswv tseeb ntawm txojkev ntseeg uas yog Tswv Yexus; kuj tsis yog qhia txog lub pawgntseeg, yus pab yus pawg kom nqus luag los nrog yus.

Thib peb, ua timkhawv yog qhia rau lwm tus ntsib Vajtswv, peb tsuas yog tus uas nyob nruab nrab qhia txog Vajtswv, Vaj Ntsujplig thiaj yuav yog tus uas ua haujlwm hauv tus uas mloog lub siab kom lawv ntseeg Vajtswv.

Thib plaub, tsis muaj kev sib cav lossis yuam kom ntseeg tus Tswv. Thaum uas Nathana- ees ua xyeem xyav nrog rau ib lo lus uas tsis zoo mloog, ces Filis nws tseem muaj lub siab txhawb yus tus phoojywg kom cia li mus ntsib tus Tswv sim saib. Thaum uas sib cav, yog yus tsis txaus peevxwm tus mloog yuav tsis ntseeg, yog yeej ces tus mloog yuav tsis xav mloog, tasnrho ob txoj haukev uas peb ua puav leej mus tsis taus. Tshuav yog thaum qhuab yuam, tej zaum luag vim saib taus yus es hais lus ntseeg Vajtswv tiamsis tomqab ntawd ces yuav nrhiav kev qaij tsis xav ntsib yus lawm.

Tej lus ua timkhawv yoojyim tiamsis tas siab ntawm cov timthawj xub thawj yeej tsimnyog heev rau peb kawm xyaum. Koj pheej ua timkhawv txog Vajtswv rau koj cov phoojywg los ntawm qhov twg li?

Tus Tswv, thov pub kuv sawv khov kho hauv txojkev ntseeg nrog Vajtswv thiab muaj lub siab kub lug qhia Vajtswv koj rau cov neeg uas txheeb ze thiab kuv cov phoojywg kom ntau tus ntsib koj thiab ntseeg koj.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top