Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/06/2019

Yauhas 1: 29-34
Vajtswv Tus Menyuam Yaj

“Hnub tom qab, Yauhas pom Yexus taug kev tuaj rau ntawm nws, Yauhas hais tias, “Tus no yog Vajtswv tus menyuam yaj uas yuav ris neeg ntiajteb lub txim!” (nqe 29).

Nqe lus nug xav txog: Thaum uas pom Tswv Yexus los rau hauv nws, Yauhas Npatitus tau qhia Tswv Yexus los ntawm tej Npe twg? Txhais lub ntsiab ntawm lub koob npe “Vajtswv tus Menyuam Yaj” Tswv Yexus tshem tibneeg ntiajteb tej kev txhaum mus zoo li cas? Koj zeem pom Vajtswv txojkev hlub uas Nws tseg rau koj nyob li cas?

Tomqab uas Yauhas Npatitus teb tej lus nug ntawm cov Povthawj thiab falixais, ces hnub tomqab Tswv Yexus tuaj cuag nws. Ib zaug ntxiv Yauhas Npatitus rov qab ua timkhawv txog Tswv Yexus hais tias, Nws yog Vajtswv tus Menyuam Yaj yog tus uas tshem txojkev txhaum hauv lub ntiajteb mus. Vajtswv qhia rau nws paub hais tias Tswv Yexus yog tus ua ua kevcai raus dej los ntawm Vaj Ntsujplig yog li ntawd nws ua timkhawv qhia tias nws yog Vajtswv Leej tub (nqe 34).

Lo lus “Vajtswv tus Menyuam Yaj” tshwm ntau zaus nyob rau hauv phau qub thiab phau tshiab, tseemceeb yog hauv phau ntawv Tshwmsim. Saib los ntawm Yauhas Npatitus tej lus qhia “yog tus uas tshem kev txhaum hauv ntiajteb mus” peb yuav totaub Tswv Yexus lub koob Npe yog Vajtswv tus Menyuam Yaj muaj lub ntsiab Nws yog tus menyuam Yaj ntawm yam khoom fij theej txhoj. Cov neeg Yixalayees lawv swm heev los ntawm tus duab no. Tiam Vajlugkub qub, thaum ib tug ua txhaum ces tus ntawd yuav tsum tau fij ib tug tsiaj, tej zaum yog tus Menyuam yaj, tsis muaj qhov phem, tus ntawd tsa tes rau saum tus yaj lub tauhau nrog rau lub ntsiab piv txog yog tus ntawd xa nws tej kev txhaum dhau mus ntawm tus tsiaj ntawd, tas tus povthawj tua tus tsiaj ntawd los ua khoom hlawv fij theej txhoj. Ib tug menyuam yaj tsuas theej txhoj rau ib tug neeg thiab ib zaug xwb, tiamsis Tswv Yexus yog Vajtswv tus Menyuam Yaj, yog tus uas tsis muaj txhaum, yog Vajtswv Leej Tub, vim li ntawd Nws txojkev tuag saum tus Ntoo Khaublig muaj homphiaj kom tshem tas nrho lub ntiajteb tej kev txhaum.

Tswv Yexus yog Vajtswv tus Menyuam Yaj, tus uas tau tiv kev txomnyem, txaus siab tuag vim tibneeg ntiajteb tej kev txhaum Tswv Yexus yog tus uas tshem lub ntiajteb tej kev txhaum, Nws yog tus uas muaj yeej huv tibsis los ntawm kev sawv rov qab los tom qab peb hnub thiab Nws txojkev tuag muaj qabhau kom tshem lub ntiajteb tej kev txhaum. Nws txojkev hlub tseg rau lub ntiajteb loj tshaj vim Nws tau tso txhua yam uas nyob saum Ntuj Ceebtsheej Nws tau los yug ua neeg thiab pab Cawm tibneeg ntiajteb.

Thaum paub Vajtswv tus Menyuam Yaj yog tus uas tshem koj tej kev txhaum mus, koj txiav txim siab ua lub neej nyob li cas?

Ua tsaug uas tus Tswv koj txaus siab tuag theej kuv lub txhooj, tau muaj txojsia kom kuv tau nrog koj nyob. Thov pub kom kuv nco qab ntsoov koj txojkev hlub thiab qhia koj txojkev hlub rau ntau tus.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top