Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/06/2019

Yauhas 1:19-28
Lub Suab Hais Nrov Nrov Tom Roob Mojsab Qhua

“Yauhas teb lawv raws li Yaxayas uas yog tus cev Vajtswv lus sau tseg hais tias, “Kuv yog tus uas hais nrov nrov tom roob mojsab qhua tuaj hais tias” (nqe 23).

Nqe lus nug xav txog: Cov thawjcoj sab kev ntseeg tuaj nug Yauhas Npatitus nyob li cas? Nws teb li cas? Nws piv nws nrog rau Yexus nyob li cas? Niaj hnub nimno peb ua txuas ntxiv ntawm Yauhas Npatitus tes haujlwm nyob li cas?

Yauhas 1:19-28 sau tseg cia txog Yauhas Npatitus tej lus ua timkhawv thaum uas cov Yudas xav cov thawjcoj sab kev ntseeg sawv cev tuaj nug nws. Cov Yudais lawv tseem zov tos tus Mexiyas los kom pab cawm lawv dhau ntawm kev ua cevqhev ntawm Loos, yog li ntawd thaum uas pom Yauhas Npatitus qhuab qhia txog kev lees txim thiab ua kevcai rausdej ntawm dej Yaulades, lawv xav hais tias ntshai ntawd yog tus Mexiyas tau los. Peb nqe lus nug uas lawv nug rau Yauhas Npatitus yog: Nws puas yog tus Mexiyas? Puas yog Cevlus Eliyas muaj sia sawv rov qab los? Puas yog tus Cevlus ntawm Vajtswv? Yauhas Npatitus tau teb meej thiab tsis lees, thiab hais khov kho hais tias nws tsuas yog lub suab qw nrov nrov tom roob mojsab qhua muaj raws li tus Cevlus Yaxayas tau hais nyob rau hauv Yaxayas 40:3 xwb. Lawv nug ntxiv hais tias yog tsis yog ua cas nws yuav ua kevcai raus dej rau cov Yudais. Yauhas txawm qhia txog tus uas yuav lawv nws qab los yog Tswv Yexus, muaj Hwjchim loj dua nws. Txawm tias Nws los lawv qab los Yauhas Npatitus twb tsis tsimnyog daws Nws txoj nyuag hlua khau!

Tswv Yexus yog Txojlus los yug ua neeg, tshuav Yauhas Npatitus tsuas yog lub suab qw tom roob mojsab qhua. Tswv Yexus los lawv qab tabsis Nws yog tus ua loj tshaj plaws, tshuav Yauhas Npatitus tau pejxeem saib taus heev tiamsis yog piv los ntawm Tswv Yexus, nws tsis tsimnyog ua ib tug tub qhe nqa khau lossis daws hluakhau rau tus Tswv. Yauhas Npatitus tsuas yog tus uas kho kev rau Tswv Yexus, kho kev kom ncaj kom npaj tibneeg lub siab tos rau Tswv Yexus los. Nws tsuas yog lub suab qw rau txhua tus ceev faj thiab mloog kom ntsia pom Tswv Yexus. Yauhas Npatitus yog qhia txog Cawmseej Tswv Yexus yog Txojlus rau haivneeg Yudais yog cov uas tabtom muaj Tswv Yexus nyob hauv lawv tabsis lawv tsis zeem paub, tshuav tes haujlwm hauv peb niaj hnub nimno yog dab tsi?

Peb yuav piv tsis tau yus nrog rau Yauhas Npatitus, yog tus Cevlus kawg ntawm Vajlugkub tshiab, tiamsis peb yuav pom tau peb tes haujlwm yog yuav tsum tau qhia Tswv Yexus rau sawvdaws. Tswv Yexus tabtom siv peb txhua tus qhia txog Nws los ntawm qhov no lossis qhov tod. Qhov tseemceeb yog peb paub zais peb rau hauv tus Tswv kom lwm tus ntsia pom Tswv Yexus, tus uas raug ntsia rau saum Ntoo Khaublig thiab tau muaj sia sawv rov qab los zoo li qub tsis yog ntsia pom “công trạng” ntawm peb.

Koj tabtom qhia Vajtswv lub koob meej los ntawm qhov uas zoo li cas?

Tus Tswv, thov pub kuv xyaum Yauhas Npatitus tus qauv, txo hwjchim thiab qhia Vajtswv koj rau lwm tus uas nyob ib ncig kuv kom lwm tsuas tau pom Vajtswv, ntseeg Vajtswv koj txhob yog pom kuv.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top